Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Predchádzajúci organár Zoznam organárov Ďalší organár

Rieger-Kloss


Firma Rieger-Kloss vznikla spojením dvoch zoštátnených organárskych podnikov, bývalého podniku Gebrüder Rieger a menšej firmy lokálneho významu Josef Kloss, pôsobiacich v Krnove.

Firma Gebrüder Rieger formálne zanikla v r. 1945, keď jej majiteľ Jozef von Glatter-Götz so svojou rodinou a nemeckými zamestnancami musel opustiť územie Československa. Podnik prešiel do národnej správy, za dočasných správcov boli ustanovení Jan Tuček a Rudolf Nevoral. V r. 1947 boli správou podniku poverené „Československé závody dřevozpracující, n. p., Praha“, ktoré zároveň spravovali aj zoštátnenú dielňu Josefa Klossa. 4. júna 1948 bol výmerom ministra priemyslu zriadený národný podnik „Továrny na piana a varhany“, do ktorého bola 30. júla 1948 začlenená aj majetková podstata spomínaných zoštátnených organárskych podnikov Gebrüder Rieger a Josef Kloss. Po roku sa továreň rozdelila na dva podniky: „Továrny na piana, n. p.“ a „Továrny na varhany, n. p.“. Druhý menovaný podnik bol 10. marca 1958 zlúčený s novovzniknutým odborovým podnikom „Československé hudební nástroje“ a stal sa tak jedným z jeho závodov pod názvom Varhany.

Situácia v podniku sa opäť normalizovala až v 50. rokoch 20. storočia. Napriek tomu firma trpela akútnym nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov, keďže mnohí odišli s bývalým majiteľom závodu Gebrüder Rieger Jozefom von Glatter-Götz do Rakúska. viac »»

Organárska dielňa

V prvých rokoch sa podnik musel vysporiadať s existenčnými problémami, stabilizovať hospodárske pomery, aby sa zachoval výrobný program. Obdobie 2. polovice 40. rokov a 1. polovice rokov 50. bolo poznačené nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov, a nedostatkom kvalitných surovín pre výrobu organov. Firma nadviazala na výrobný program firmy Gebrüder Rieger z konca 30. rokov s ohľadom na konštrukčné, materiálové, pracovné a ekonomické možnosti. Vyrábali sa organy s kužeľkovými vzdušnicami, pneumatickými traktúrami a romantickou intonáciou. Pre zložité ekonomické pomery a nedostatok skúseností nebolo možné preorientovať výrobu na typ organov s mechanickými traktúrami a zásuvkovými vzdušnicami, ktorý sa v zahraničí vyvíjal už niekoľko desaťročí. Predchodca závodu Rieger-Kloss, firma Gebrüder Rieger začala s vývojom tohto typu nástrojov okolo r. 1940, počas 2. svetovej vojny sa však vývoj zastavil. Vývojoví pracovníci odišli v r. 1945 s Jozefom von Glatter-Götz do Rakúska.

Závod až do r. 1958 produkoval nástroje prevažne s kužeľkovými vzdušnicami a pneumatickými traktúrami. Niektoré, najmä väčšie organy boli vybavené traktúrou elektropneumatickou. Druhým typom nástrojov boli organy sytému unit s elektrickou alebo pneumatickou traktúrou, ktorých však bolo podstatne menej. Spolupráca s profesormi Ernestom Rieglerom-Skalickým a Jiřím Reinbergerom sa odzrkadľuje najmä v dispozičných riešeniach viacerých organov, ktorých koncepcia je už budovaná na strojovom princípe. Napriek tomu sa nepodarilo docieliť požadovanú zvukovú úroveň typickú pre organy so zásuvkovými vzdušnicami s intonáciou píšťal na nízke tlaky vzduchu.

Cenné informácie a skúsenosti z oblasti konštrukcie zásuvkových vzdušníc, mechanických traktúr a intonácie píšťal priniesli Ing. Veverka a J. Reinberger zo zahraničnej cesty v r. 1956. Získané poznatky sa v krátkom čase prejavili vo výrobnom programe závodu. V r. 1958 bol postavený prvý organ s troma manuálmi pre AMU v Prahe so zásuvkovými vzdušnicami, elektropneumatickou traktúrou a intonáciou píšťal na nižšie tlaky vzduchu. Tento typ organa bol spočiatku určený iba na export prevažne do krajín bývalého Sovietskeho zväzu, na domácom trhu stále dominoval typ organa s kužeľkovými vzdušnicami prevažne s pneumatickými traktúrami alebo organy systému unit. Napriek tomu, že závod na prelome 50. a 60. rokov získal skúsenosti so stavbou veľkých nástrojov so zásuvkovými vzdušnicami a elektrickými traktúrami, problém konštrukcie mechanických traktúr zostával neriešený. V r. 1963 bol skonštruovaný prototyp malého jednomanuálového organa s pedálom s mechanickou tónovou traktúrou a 5 registrami. O rok neskôr vznikol už dvojmanuálový organ s 10 registrami. V nasledujúcom období bolo vyrobených pomerne veľa nástrojov s mechanickou tónovou traktúrou s 9 až 14 registrami pre zahraničie, ale aj pre domáci trh. V r. 1971 postavil závod Rieger-Kloss svoj prvý trojmanuálový organ, opus 3396, s mechanickou tónovou traktúrou určený na export do Nórska. Počas vývojových prác na tomto type nástroja, ktoré trvali od začiatku 60. rokov, bolo potrebné realizovať viaceré konštrukčné úpravy vzdušníc (membránový regulačný mech zabudovaný do spodnej časti ventilovej komory, tesnenie zásuviek pomocou teleskopov), traktúr, hracieho stola, vzduchovej sústavy, zmeny v celkovom usporiadaní nástrojovej časti a organovej skrine, pričom sa čoraz častejšie používali aj alternatívne materiály ako umelá hmota či ľahké kovy.

Od 60. rokov postupne klesá počet nástrojov s kužeľkovými vzdušnicami, v 80. rokoch sa vyskytujú už iba zriedkavo. Posledný organ postavil závod Rieger-Kloss v r. 1992. Od polovice 60. rokov naopak podstatne vzrástol počet nástrojov so zásuvkovými vzdušnicami, od 70. rokov obzvlášť v spojení s mechanickou tónovou traktúrou. Organy systému unit sa sporadicky stavajú prakticky až do konca 90. rokov, od 1. polovice 60. rokov takmer výlučne v kombinácii s elektrickou traktúrou. V organoch určených pre USA sa od 2. polovice 90. rokov vyskytujú digitálne samplované registre.

Práce

Babín; okres Námestovo, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1956, op. 3206 – nové pneumatické traktúry a menšie dispozičné úpravy na organe K. Neussera postaveného okolo r. 1900.

Badín; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, (Kaplnka v seminári) 1993, op. 3662 – dvojmanuálový 17(13)-registrový organ s pedálom (6+6+5(1)), manuálové vzdušnice sú zásuvkové, pedálová vzdušnica unitového typu, elektrické traktúry.

viac »»


Text: Marek Cepko

Organy               Fotogaléria              
RiegerKloss_BA_SF.jpg

Propagačný bulletin pri príležitosti postavenia koncertného organa.