Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Predchádzajúci organár Zoznam organárov Ďalší organár

Rieger-Kloss


Firma Rieger-Kloss vznikla spojením dvoch zoštátnených organárskych podnikov, bývalého podniku Gebrüder Rieger a menšej firmy lokálneho významu Josef Kloss, pôsobiacich v Krnove.

Firma Gebrüder Rieger formálne zanikla v r. 1945, keď jej majiteľ Jozef von Glatter-Götz so svojou rodinou a nemeckými zamestnancami musel opustiť územie Československa. Podnik prešiel do národnej správy, za dočasných správcov boli ustanovení Jan Tuček a Rudolf Nevoral. V r. 1947 boli správou podniku poverené „Československé závody dřevozpracující, n. p., Praha“, ktoré zároveň spravovali aj zoštátnenú dielňu Josefa Klossa. 4. júna 1948 bol výmerom ministra priemyslu zriadený národný podnik „Továrny na piana a varhany“, do ktorého bola 30. júla 1948 začlenená aj majetková podstata spomínaných zoštátnených organárskych podnikov Gebrüder Rieger a Josef Kloss. Po roku sa továreň rozdelila na dva podniky: „Továrny na piana, n. p.“ a „Továrny na varhany, n. p.“. Druhý menovaný podnik bol 10. marca 1958 zlúčený s novovzniknutým odborovým podnikom „Československé hudební nástroje“ a stal sa tak jedným z jeho závodov pod názvom Varhany.

Situácia v podniku sa opäť normalizovala až v 50. rokoch 20. storočia. Napriek tomu firma trpela akútnym nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov, keďže mnohí odišli s bývalým majiteľom závodu Gebrüder Rieger Jozefom von Glatter-Götz do Rakúska. V 2. polovici 40. rokov tu dokonca pracovala aj časť zamestnancov z kutnohorského podniku Jana Tučka.

Od r. 1951 podnik užšie spolupracoval s poprednými organistami prof. Ernestom Rieglerom-Skalickým z Vysokej školy múzických umení v Bratislave a Jiří Reinbergerom, profesorom na Akademii muzických umění v Prahe. V rovnakom r. prišiel do závodu aj Ing. Ota Veverka, ktorý dovtedy pracoval v kutnohorskom družstve Organa. Bol poverený navrhovaním nových organov po konštrukčnej aj zvukovej stránke a teoretickou výukou mladých pracovníkov. Jeho úlohou tiež bolo zabezpečovať spoluprácu s vyššie uvedenými odborníkmi. V r. 1956 bol spolu s J. Reinbergerom vyslaný na zahraničnú cestu, kde navštívili viaceré organárske závody a zoznámili sa s najmodernejšími trendami v organárstve. Získané poznatky sa po návrate snažili postupne implementovať do výrobného programu podniku. Ota Veverka zastával funkciu umeleckého vedúceho závodu Rieger-Kloss do 70. rokov, keď ho vystriedal Ing. Bohumil Plánský. Po spoločenských zmenách v r. 1989 prešiel podnik zložitou transformáciou a v r. 1994 bol sprivatizovaný formou predaja zamestnancom firmy. Súčasný názov podniku je „Rieger-Kloss Varhany s. r. o.“. Z významných osobností, ktoré formovali podnik od jeho vzniku až po súčasnosť, treba spomenúť najmä vyššie uvedených umeleckých konzultantov Ota Veverku a Bohumila Plánského, hlavného intonéra závodu Jana Kosteru a významného konštruktéra Zdeňka Světlíka.

V období od skončenia 2. svetovej vojny až do 2. polovice 50. rokov podnik nemal súvislé zahraničné odbytiská a prakticky až do r. 1958 produkoval organy, okrem niekoľkých výnimiek, výlučne pre domáci trh. Podnik sa v 50. rokoch pravidelne zúčastňoval na zahraničných výstavách (Brusel 1956, Bukurešť, Poznaň, Záhreb 1957) v snahe nadviazať nové obchodné styky. Úspech mu priniesla až svetová výstava Expo '58 v Moskve, ktorá v nasledujúcich rokoch odštartovala dodávku niekoľkých desiatok nástrojov do krajín bývalého Sovietskeho zväzu (do r. 1991 bolo exportovaných 57 nástrojov). Od r. 1964 do polovice 70. rokov tiež prichádzali súvislé objednávky z Nórska (25 nástrojov). Napriek tomu bolo až do začiatku 90. rokov najčastejším odberateľom Československo. V priebehu 70. a 80. rokov pribudli ďalšie zahraničné objednávky z Číny, Bulharska, Islandu, no najmä z Poľska a Japonska. V 90. rokov postupne klesá produkcia pre domáci trh (krajiny bývalého Československa) a väčšina nástrojov smeruje do zahraničia (Nemecko, Rakúsko, Nórsko, Taliansko, Francúzsko, Portugalsko, Dánsko, Poľsko, Ukrajina, Kuba, Južná Kórea, Čína, Japonsko, USA). V súčasnosti má firma vybudovanú sieť obchodných zástúpení po celom svete. Jej produkcia sa v období r. 1998 – 2004 pohybovala medzi jedným až štyrmi novými organmi za rok.

Organárska dielňa

V prvých rokoch sa podnik musel vysporiadať s existenčnými problémami, stabilizovať hospodárske pomery, aby sa zachoval výrobný program. Obdobie 2. polovice 40. rokov a 1. polovice rokov 50. bolo poznačené nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov, a nedostatkom kvalitných surovín pre výrobu organov. Firma nadviazala na výrobný program firmy Gebrüder Rieger z konca 30. rokov s ohľadom na konštrukčné, materiálové, pracovné a ekonomické možnosti. Vyrábali sa organy s kužeľkovými vzdušnicami, pneumatickými traktúrami a romantickou intonáciou. Pre zložité ekonomické pomery a nedostatok skúseností nebolo možné preorientovať výrobu na typ organov s mechanickými traktúrami a zásuvkovými vzdušnicami, ktorý sa v zahraničí vyvíjal už niekoľko desaťročí. Predchodca závodu Rieger-Kloss, firma Gebrüder Rieger začala s vývojom tohto typu nástrojov okolo r. 1940, počas 2. svetovej vojny sa však vývoj zastavil. Vývojoví pracovníci odišli v r. 1945 s Jozefom von Glatter-Götz do Rakúska.

Závod až do r. 1958 produkoval nástroje prevažne s kužeľkovými vzdušnicami a pneumatickými traktúrami. Niektoré, najmä väčšie organy boli vybavené traktúrou elektropneumatickou. Druhým typom nástrojov boli organy sytému unit s elektrickou alebo pneumatickou traktúrou, ktorých však bolo podstatne menej. Spolupráca s profesormi Ernestom Rieglerom-Skalickým a Jiřím Reinbergerom sa odzrkadľuje najmä v dispozičných riešeniach viacerých organov, ktorých koncepcia je už budovaná na strojovom princípe. viac »»

Práce

Babín; okres Námestovo, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1956, op. 3206 – nové pneumatické traktúry a menšie dispozičné úpravy na organe K. Neussera postaveného okolo r. 1900.

Badín; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, (Kaplnka v seminári) 1993, op. 3662 – dvojmanuálový 17(13)-registrový organ s pedálom (6+6+5(1)), manuálové vzdušnice sú zásuvkové, pedálová vzdušnica unitového typu, elektrické traktúry.

viac »»


Text: Marek Cepko

Organy               Fotogaléria              
RiegerKloss_BA_SF.jpg

Propagačný bulletin pri príležitosti postavenia koncertného organa.