Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Zoznam organárov Ďalší organár

Pažickí z Rajca


Široko rozvetvená organárska rodina z Rajca. V chýrnej organárskej dielni, ktorú založili bratia Ondrej a Ján, a ktorá fungovala minimálne od r. 1757 až do 90. rokov 19. storočia, pracovalo niekoľko generácií organárov Pažických. Z ďalších organárov tohto rodu je známy Martin Pažický (1752 – 1834), Juraj Pažický a napokon bratia Ján a Peter. Ich prácami sa fungovanie plodnej dielne okolo r. 1890 zavŕšilo. Žiaľ, k jednotlivým členom dielne chýbajú bližšie životopisné údaje, najmä údaje z matrík. Často sa nedá ani presne určiť, kto z nich dielo postavil. Z uvedených dôvodov hodnotíme prácu dielne spoločne.

Organárska dielňa

Zakladatelia dielne, bratia Ján a Ondrej Pažickí, boli pôvodne nájomcami vodnej píly. Aj keď pramene často uvádzajú, že boli samoukovia, je ťažké uveriť, že by to mohla byť pravda. Nástroje, ktoré vyšli z ich dielne, totiž rýchlo a citlivo reagovali na rôzne novinky a trendy nielen v dispozíciách a technickom riešení, ale aj v architektonickom a výtvarnom poňatí. Niektoré indície naznačujú, že Pažickí sa mohli učiť u františkánskeho organára Peregrina Wernera. Nasvedčuje tomu nielen rovnaké zdobenie prospektových píšťal na prvých opusoch (Kovarce, Ladce) či mimoriadna obľuba disponovania kvínt v polohe 2 2/3´ a 1 1/3´ aj v malých organoch, ale v neposlednom rade i mimoriadnu úcta, ktorej sa tešili františkáni v rodine Pažických.

O činnosti dielne sa zachovalo nezvyčajné množstvo informácií vďaka publikovaniu zápiskov z dielenskej knihy pod názvom Specificatio Contractuum. Vnútorný nadpis dielenskej knihy znie: „Poznamenanie roboty ke cti a chwále Božskej, Blahoslawenej Panne Marii a wssetkym Božím Swätým a ponajprwej ke cti a chwále sw. Jánu Nepomuckému.“ Podľa dielenskej knihy prvým nástrojom, ktorý vznikol v rajeckej dielni, bol trojregistrový pozitív z r. 1757. Výnimočne sa neuvádza, komu bol určený. Z rajeckej dielne vyšlo do r. 1875 viac ako 180 nástrojov rôznej veľkosti. Tento počet však bol určite väčší, lebo v dielenskej knihe neboli zapísané všetky nástroje. viac »»

Práce

O stavbe organov v dielni Pažických z Rajca sme mimoriadne dobre informovaní najmä vďaka prepisu časti „Dielenskej knihy“ v Katolíckych novinách v r. 1875. V dielenskej knihe sú uvedené lokality, pre ktoré Pažickí stavali organy v rokoch 1757 – 1875. Okrem názvu lokality (prípadne aj s uvedením názvu cirkvi), býva uvedený aj počet registrov a až do r. 1798 (po organ v Ledniciach vrátane) aj so sumou, ktorú za organ zaplatili (od nástroja pre ev. a. v. zbor v Malých Stankovciach už sumy nie sú uvádzané). Najmä udávaný počet registrov nemusí vždy súhlasiť so skutočnosťou, a ani údaje o tom, že organ bol stavaný pre evanjelickov nemusia byť vždy uvedené (napr. v dielenskej knihe 6-registrový nástroj uvedený „do Stankowian“ určite nebol stavaný pre r. kat. kostol v Stankovanoch okr. Ružomberok, ale pre ev. a. v. kostol v Malých Stankovciach, dnes časť obce Trenčianske Stankovce, okres Trenčín). V pôvodnej dielenskej knihe však boli údajne uvedené aj lokality, v ktorých Pažickí organy opravovali, ale tieto z priestorových dôvodov v Katolíckych novinách publikované neboli. Je zaujímavé, že aj okrem nástrojov zaznamenaných v dielenskej knihe, sa podarilo nájsť aj ďalšie organy, ktoré určite pochádzajú z dielne Pažických, ale v nej uvedené nie sú. V súčasnosti ani všetky lokality uvedené v dielenskej knihe nevieme presne identifikovať. Jednak preto, že na Slovensku poznáme viac lokalít s rovnakým názvom, jednak preto, že ich názvy sú značne skomolené, a rovnakú, resp. podobnú formu ich názvu zverejnenú v dielenskej knihe nenájdeme ani medzi historickými názvami obcí na Slovensku, resp. v blízkom okolí. Z uvedených dôvodov sú lokality rozdelené na dve skupiny. V prvej skupine sú lokality, pri ktorých nie sú o autorstve Pažických žiadne pochybnosti a pokiaľ sú uvedené aj v dielenskej knihe je tam použitý názov uvedený v zátvorke. Tieto lokality sú uvedené abecedne podľa súčasne platného názvu obce. Menšiu skupinu tvoria nástroje, pri ktorých názov uvedený v dielenskej knihe neurčuje lokalitu jednoznačne. Tieto sú usporiadané tiež abecedne, ale podľa názvov uvedených v dielenskej knihe. Pri nich sa snažím uviesť všetky obce, o ktoré by mohlo ísť v súčasnosti. Jednoznačne určené lokality:

Abramová (do Abrahámovej); okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj, r. kat. Kostol sv. Kozmu a Damiána, 1770 – 4-registrový pozitív za 48 zlatých.

viac »»


Text: Marian Alojz Mayer