Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006

Na úvod

Prieskumu organov sa ako prví na Slovensku začali venovať nadšenci PhDr. Otmar Gergelyi a MUDr. Karol Wurm. V roku 1973 vyšiel v slovenčine prvý súpis organov Stredoslovenského kraja, o dva roky neskôr vyšiel tento súpis v rozšírenej podobe aj po nemecky (Historische Orgeln und Gehäuse in der Mittelslowakei, Acta organologica 9, 1975). Ďalšie kraje boli vydané iba v nemeckom jazyku, a to organy Západoslovenského kraja v r. 1980 (Acta organologica 14, 1980) a Východoslovenského kraja v r. 1991 (Acta organologica 22, 1991). Autori sa venovali iba starším organom so zásuvkovými vzdušnicami a mechanickými traktúrami, údaje o nástrojoch so vzdušnicami s registrovými kancelami, pneumatickými, resp. elektropneumatickými traktúrami spravidla chýbajú. Mnohé takéto organy však predstavujú značné hodnoty po stránke zvukovej, technickej aj architektonicko-výtvarnej a zaslúžia si našu pozornosť. V roku 1982 vyšla reprezentačná dvojjazyčná publikácia Gergelyi Otmar – Wurm Karol: Historické organy na Slovensku / Historische Orgeln in der Slowakei, Opus Bratislava (druhé, mierne doplnené vydanie v r. 1989). Okrem niekoľkých ojedinelých výnimiek ostala u nás nadlho jedinou organárskou literatúrou. Žiaľ, nie všetky nástroje známe z prieskumov zo 70. a 80. rokov 20. storočia sa zachovali, často boli odstránené bez vedomia ich hodnoty a akejkoľvek dokumentácie.

Aj z tohto dôvodu sa na pôde Hudobného centra začal realizovať dlhodobý projekt, ktorého cieľom je zdokumentovať všetky organy na území Slovenska. Ide o celoplošný prieskum zahŕňajúci nielen kostoly a modlitebne, ale aj všetky objekty, kde sa organy vyskytujú. V súčasnosti je spracovaných viac ako 70 % územia a po svojom ukončení na celom území by mal prieskum slúžiť ako východisko na ďalšie bádateľské práce a reštaurátorské zámery.

Na DVD Organy a organári na Slovensku 1651 – 2006 predkladáme výber z doterajšieho prieskumu. Z roku 1651 pochádza najstarší v celosti zachovaný nástroj u nás. Rok slovenskej hudby 2006 bol podnetom predstaviť výsledky prieskumu organov v širšie koncipovanom 3-jazyčnom projekte. Sú v ňom zastúpené popri najvzácnejších starých organoch aj nástroje, ktoré dispozične, technicky ani výtvarne nezodpovedajú dnešným kritériám, avšak sú svedectvom doby, v ktorej vznikli a používali sa. Napríklad organ v bratislavskej Redute bol dlhodobou súčasťou koncertného života a dlho jediným koncertným nástrojom na Slovensku. Aj medzi novšími nástrojmi sú nástroje typické pre dobu svojho vzniku, no mnohé majú aj mimoriadnu cenu z technického, zvukového a architektonického hľadiska. Výber organárov vyplynul z výberu organov a zahrnutí boli aj niekoľkí ďalší, o ktorých je známe, že pôsobili na Slovensku (Magister Mikuláš, Burianovci), hoci ich nástroje sa nezachovali. Celkový zoznam organárov pôsobiacich na Slovensku je oveľa širší a zámerom vydavateľa je predstaviť ich v niektorom ďalšom vydaní edície.

Spôsob a miera dokumentácie nástrojov odráža skutočnosť, že ide o prvotný prieskum (údaje z archívneho prieskumu uvádzame, iba ak boli k dispozícii).

Na opis nástroja sme zvolili chronologický prehľad prác na nástroji (ak sú známe). Dodnes je veľmi málo literatúry o nástrojoch, o ktorú by sa mohli autori oprieť. Niekedy sa pri nástroji vyskytuje firemný nápis, ktorý súvisí s jeho opravou a nepochádza od staviteľa nástroja, čo čitateľ ľahko identifikuje podľa prehľadu prác na nástroji.

Schematický popis (za názvom nástroja):

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 17/13 (6+6+5/1)
rímska číslica – počet manuálov,
P – nástroj má pedál,
arabské číslo – celkový počet registrov organa,
číslo za lomkou – počet reálnych registrov (teda bez transmisií, resp. extenzií),
to isté platí aj o čísle v zátvorke, ktoré vyjadruje počet registrov na jednotlivých klaviatúrach (podobne aj v prehľadných dispozíciách – prvé číslo vyjadruje počet registrov, druhé číslo počet radov píšťal).

Pri všetkých nástrojoch je uvedená prehľadná dispozícia so základnými technickými údajmi (v slovenskom jazyku, pričom pre čitateľov v anglickom a nemeckom jazyku je k dispozícii slovníček použitých výrazov).

V dispozíciách vyjadruje prvý údaj rozsah klaviatúry, druhý údaj tónový rozsah, ak sa ten nezhoduje s rozsahom klaviatúry. Uvedený môže byť číselne (prvé číslo vyjadruje počet klávesov, druhé počet reálnych tónov) alebo tónovým rozsahom.

Manuál C – d3/ C – d3 s polokrátkou oktávou
Pedál C – h0, 24/12

Niektoré nástroje majú v slovenčine uvedené podrobné technické popisy. Sú v nich zahrnuté informácie omnoho širšieho charakteru ako základný prieskum a sú rozdielne v závislosti od rozsahu poznatkov. V textoch sú časti organa opísané v poradí zľava doprava, ak je to inak (vo výnimočnom prípade), platí informácia uvedená v popise.

54 nástrojov má zvukovú dokumentáciu v podobe niekoľkominútovej nahrávky.

DVD Videotéka obsahuje videoportréty 25 nástrojov vo vyššom rozlíšení.

Zaradili sme krátky opis lokalít (chápaných ako stavby), keďže tvoria zvukový a architektonický priestor nástroja a často bezprostredne ovplyvnili aj jeho podobu.

Kurzívou v hranatej zátvorke uvádzame historické formy zápisu mien organárov, názvov obcí a budov.

Valachy, Daniel, jun. [Valachy, Wallachy, Valach; Daniel], * 1726 – † 1792
KEŽMAROK [Kežmarek, Kesmarek, Caesareoforum, Kesmarkinum, Kesmark, Käsmarkt, Kässmarkt, Kaesmark, Kaisersmarkt]
Artikulárny kostol ev. a. v. [Drevený kostol]

Hviezdička (*) vo výpise organov pri hesle organára znamená, že organár staval organ (ostatné sa týkajú opráv, úprav a zásahov do organu, ktorého autorom bol iný organár).

VINCENT MOŽNÝ
ORGANY:
Beša – r. kat. farský Kostol sv. Anny – Organový pozitív 1 / 6
Blatné – r. kat. farský Kostol sv. Vojtecha – Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12 (9+3) *
Bratislava – Staré Mesto – Katedrála sv. Martina – Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 34 (15+9+10) *
Bratislava – Rusovce – r. kat. farský sv. Márie Magdalény – Jednomanuálový organ s pedálom I / P 13 (9 + 4)
Madunice – r. kat. farský Kostol Narodenia Panny Márie – Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 11 (8+3) *