Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Rieger


BIO

Počiatky firmy siahajú do r. 1844. Vtedy v Krnove fungovala malá organárska dielňa, v ktorej pracoval Franz Rieger, otec majiteľov v budúcnosti významného organárskeho podniku s názvom Gebrüder Rieger.

Franz Rieger sa narodil 13. decembra 1812 v Sosnovej pri Krnove. Organárskemu remeslu sa vyučil vo Viedni u Josepha Seybertha (literatúra uvádza aj Andělskú Horu, Vindavu alebo Opavu). Do rodného kraja sa vrátil najneskôr v 1. polovici 40. rokov 19. storočia. V apríli 1844 kúpil dom v Krnove, v tom istom r. sa oženil s Rozáliou Schmidovou, dcérou súkeníckeho majstra a bol prijatý za krnovského mešťana. Do r. 1873 postavil údajne 32 organov s mechanickými traktúrami a zásuvkovými vzdušnicami.

Jeho starší syn Otto, narodený 3. marca 1847 v Krnove, sa najprv vyučil v otcovej dielni. V r. 1864 odišiel do Viedne, aby sa zdokonaľoval v organárskom remesle u Jozefa Ullmanna, potom sa cez Bamberg dostal do Würtzburgu, kde pracoval u Martina Schlimbacha. Rovnakú cestou prešiel aj jeho mladší brat Gustav, narodený 1. augusta 1848 v Krnove. Po návrate z cudziny ich otec začlenil do svojho podniku, ktorý následne premenoval na „Franz Rieger & Söhne“. Spolupracoval s nimi aj po r. 1873, keď im zveril rodinný podnik, prakticky až do r. 1880. Franz Rieger zomrel v Krnove 29. januára 1885. Za zásluhy o rozvoj organárstva bol vyznamenaný Zlatým záslužným krížom s korunou.

Firma Gebrüder Rieger vznikla v r. 1873. Od tohto r. začali číslovať svoje nástroje číslami od jednotky. Bratia Otto a Gustav si po skúsenostiach v Nemecku uvedomili, že ak má byť ich podnikanie úspešné, nemôžu ďalej pokračovať v dielenskom spôsobe výroby, ale musia vybudovať moderný závod vybavený najmodernejšími strojmi a zariadením, ktorý dokáže konkurovať veľkým zahraničným firmám. Ďalšou ich ambíciou bolo predstaviť svoju prácu čo najskôr medzinárodnej verejnosti. Hneď prvý nástroj, označený opusovým číslom 1, poslali v r. 1873 na svetovú výstavu do Viedne, kde vzbudil pozitívny ohlas. Kľúčový význam pre ďalšií vývoj firmy mala svetová výstava v Paríži v r. 1878, pre ktorú krnovský závod vyrobil dva väčšie reprezentatívne nástroje. Na oboch výstavách firma získala nielen ocenenia (1873 medaila za pokrok – Fortschrittsmedaile, 1878 zlatá medaila, diplom parížskej Národnej akadémie, rakúsky c. a k. záslužný kríž), ale hlavne prestíž a veľmi dôležité medzinárodné uznanie.

V r. 1879 začali bratia Riegrovci v Krnove stavať nové továrenské objekty na pozemku s rozlohou 15 000 m2, ktoré sa v ďalších rokoch rozrastali. V r. 1884 mal závod už veľkú pracovnú sálu pre 80 až 100 pracovníkov, rozľahlú organovú sálu, v ktorej sa dalo súčasne pracovať aj na niekoľkých veľkých organoch, miestnosť na spracovanie koží, miestnosti pre montérov, ladičov, kovolejárov, výrobcov harmónií, rozsiahle sklady dreva. Najmodernejšie výrobné stroje, vrátane ventilátorov a elektrického dynama, boli poháňané parným strojom s výkonom 30 HP. Parou sa tiež vykurovali výrobné priestory a sušiarne dreva. Dynamo dodávalo elektrinu ôsmym oblúkovým žiarovkám a ďalším svetelným zdrojom, ktoré osvetľovali pracovné priestory. Pre zamestnancov firmy bol vybudovaný obytný dom a zriadená továrenská nemocenská pokladňa na ich podporu v čase práceneschopnosti.

Úspech na svetových výstavách priniesol čoskoro objednávky nielen z Rakúsko-Uhorska, ale aj zo zahraničia (Nórsko, Dánsko, Taliansko, Anglicko, Rusko atď.). Množstvo objednávok z krajín bývalého Uhorska, do ktorého patrilo aj územie dnešného Slovenska, a medzinárodný rozmach firmy si vyžiadalo na začiatku 90. rokov 19. storočia zriadenie pobočky v Budapešti. Spočiatku bola zameraná na výrobu súčiastok, náhradných dielov a montáž nástrojov. Neskôr, v dobe najväčšej produkcie závodu sa tu zhotovovali aj celé nástroje. Význam Riegrovho podniku bol zdôrazňovaný aj návštevami viacerých významných osobností, medzi inými cisára Františka Jozefa I. v r. 1880, ktorý Otta Riegra vyznamenal rytierskym rádom a prepožičal firme označenie „c. a k. dvorný dodávateľ“ (vysvetl.: cisársky a kráľovský). Ďalšie vyznamenanie získal Otto Rieger od pápeža Leva XIII. menovaním za rytiera Rádu Sv. Hrobu. Prvé obdobie firmy sa končí smrťou Otta Riegra, staršieho. Zomrel 12. decembra 1903 vo Viedni. Jeho brat a spoločník Gustav sa stiahol do ústrania a firmu prevzal syn zosnulého spolumajiteľa Otto Rieger mladší. Gustav Rieger zomrel o dva roky neskôr, v r. 1905 vo Viedni.

Otto Rieger mladší sa narodil 22. mája 1880 v Krnove. Organárskemu remeslu sa vyučil v otcovom podniku a chystal sa na študijné cesty do Paríža a Ameriky. Predčasná otcova smrť mu však zmarila plány a ako 23-ročný sa musel ujať závodu. V r. 1909 bol menovaný, spolu s viedenským organárom Jozefom Ullmannom a pražským Heinrichom Schiffnerom, za člena pracovného výboru organárskej sekcie pri Medzinárodnej hudobnej spoločnosti, ktorá pripravovala medzinárodný regulatív na stavbu organov. Podobne ako otec, aj Otto Rieger mladší získal viaceré vyznamenania. Pápež mu udelil rytiersky kríž sv. Juraja a titul Avvocato di San Pietro a z cisárskeho dvora dostal titul dvorného organára a dvorného dodávateľa. Počas jeho pôsobenia zaznamenala firma prudký rozmach, ktorý zastavila až prvá svetová vojna. Po skončení vojny sa mu však už nepodarilo firmu normalizovať, zomrel predčasne 20. decembra 1920. Táto úloha bola zverená Ing. Jozefovi von Glatter-Götz, ktorý sa 12. mája 1920 stal prokuristom a od 7. novembra 1924 vlastníkom firmy.

Jozef von Glatter-Götz sa narodil 17. novembra 1880 v Krnove. Po štúdiách na vojenskej akadémii budoval kariéru v armáde. Po prvej svetovej vojne sa však vrátil do civilu a vyučil sa organárskemu remeslu vo firme Gebrüder Rieger. Závod viedol do r. 1945. Zomrel 12. februára 1948 vo Schwarzachu.

Situácia v podniku po prvej svetovej vojne sa normalizovala už v polovici 20. rokov 20. storočia. V r. 1925 vzrástla plocha jednotlivých prevádzok podniku na 4940 m2 a postupne vzrastal aj počet zamestnancov zo 100 až na 160 robotníkov a 10 úradníkov. Glatter-Götz zriadil aj novú pobočku v obci Mokré, popri nej však aj naďalej úspešne fungovala zabehnutá pobočka v Budapešti. Na chode firmy sa podiaľali aj synovia Jozefa von Glatter-Götz: Egon (24. jún 1911 Viedeň – 8. september 1940 Poľsko) a Jozef, mladší (15. december 1914 Viedeň – 1. máj 1989).

Do chodu úspešne sa vyvíjajúcej firmy nepriaznivo zasiahla 2. svetová vojna. Mnohí zamestnanci museli narukovať a výroba sa preorientovala na vojnový priemysel. Do r. 1945 boli dokončené rozpracované nástroje, nové organy boli zhotovené iba v obmedzenom počte. Krátko pred skončením 2. svetovej vojny boli zničené pobočky v Budapešti a v Mokrom. Po skončení vojny musel Jozef von Glatter-Götz s rodinou opustiť územie Československa. S časťou zamestnancov odišiel do Rakúska, kde si v obci Schwarzach založil nový závod, ktorý funguje dodnes (Orgelbau-Rieger). Odchod majiteľa znamenal koniec firmy Gebrüder Rieger v Krnove a podnik prešiel do národnej správy.

Organárska dielňa

Firma Gebrüder Rieger sa už od svojho vzniku v r. 1873 snažila zachytiť najmodernejšie trendy v organárstve a implementovať ich do svojho výrobného programu, pričom sa neobmedzila iba na strohé preberanie už jestvujúcich patentov, ale vlastnými technickými riešeniami a vylepšeniami prispela ku rozvoju organárstva svojej doby.

Prvé obdobie (1873 – 1920), kedy podnik viedli príslušníci rodiny Rieger, je charakteristické postupným narastaním výroby. V 1. desaťročí 20. storočia sa produkcia pohybovala v priemere okolo 90 organov za rok. Závod svoj vrchol dosiahol v r. 1912, kedy bolo postavených až 105 organov. O rok neskôr postavil závod Gebrüder Rieger svoj najväčší nástroj, päťmanuálový organ so 116 registrami pre viedenský Konzerthaus. Veľký podiel na množtve vyrobených nástrojov má vlastný vynález tzv. kombinačných registrov, ktorý si firma nechala patentovať v r. 1880. Týmto spôsobom sa z jedného radu píšťal pridaním ďalších 12-tich tónov vytvoria dva registre, pričom sa ušetrí materiál, priestor a v neposlednom rade aj finančné prostriedky. Organ sa stal takto ľahšie dostupný aj pre menej solventných zákazníkov a firma ním získala viac zakázok.

Firma Gebrüder Rieger počas celého prvého obdobia stavala nástroje prevažne s kužeľkovými vzdušnicami. Medzi rokmi 1895 – 1903 sa robili experimenty aj s výpustkovými vzdušnicami, ktoré sa však neosvedčili a boli vyradené z výrobného programu. Traktúra bola od r. 1873 do 1895 prevažne mechanická, niektoré väčšie dvojmanuálové a trojmauálové nástroje boli vybavené Barkerovou pákou. Od r. 1895 sa testuje pneumatická tónová traktúra. Medzi rokmi 1897 až 1904 sa stavali organy s tónovou traktúrou mechanickou aj pneumatickou. Po r. 1904 sa dominantnou stáva pneumatická traktúra. Skúšky s elektrickou traktúrou sa konali už niekoľko rokov po založení podniku. Prvé nástroje s elektropneumatickou traktúrou pochádzajú z rokov 1887 a 1888. Elektropneumatický systém sa začal častejšie uplatňovať až na začiatku 20.storočia, a to hlavne vo veľkých významných organoch postavených medzi rokmi 1903 – 1915. Na vývoji elektropneumatického systému firma od začiatku 20. storočia spolupracovala s Ing. Friedrichom Drexlerom.

Rozsahy klaviatúr nástrojov firmy Gebrüder Rieger boli od počiatku chromatické: C – f3 alebo C – g3 pre manuál a C – d1 alebo C – f1 pre pedál.

Zásobníkový mech tvoril hlavnú súčasť vzduchovej sústavy. V počiatkoch firmy boli nástroje vybavené dvojitým magazínovým mechom, čoskoro sa však presadil typ plavákového mechu s regulačnou záklopkou, ktorý si firma nechala aj patentovať. Vývojový medzistupeň medzi oboma typmi tvorí skriňový mech, ktorý sa však používal pomerne krátko. Čerpacie mechy sú klinové alebo rovnobežne stúpajúce, ich počet sa pohybuje medzi jedným až tromi a závisí od veľkosti zasobníkového mechu. Vyrovnávacie mechy sa používali iba vo veľkých nástrojoch približne od 2. polovice 1. desaťročia 20. storočia.

Dispozície organov firmy Gebrüder Rieger vychádzajú zo zvukovej koncepcie obdobia romantizmu. Po r. 1910 sa na podnet Otta Riegera mladšieho začali v závode uplatňovať reformné snahy a smernice regulatívu z r. 1909, a to najmä pri stavbe veľkých organov. Ich dokonalejšiemu zavedeniu zabránili vojnové udalosti v rokoch 1914 – 1918 a predčasná smrť Otta Riegera mladšieho v r. 1920.

Po nástupe Jozefa von Glatter-Götz do vedenia závodu bolo prvoradou úlohou podnik stabilizovať a zabezpečiť nové obchodné kontakty. Z ekonomických dôvodov sa podnik zameral na výrobný program spred prvej svetovej vojny. Počas 20. rokov 20. storočia sa neprejavujú zásadné zmeny v konštrukcii a zvukovej stránke. Stavajú sa najmä nástroje s kužeľkovými vzdušnicami s prevažne pneumatickými traktúrami, veľké organy s traktúrami elektropneumatickými. Kužeľkové vzdušnice sa vyrábali podľa pôvodnej konštrukcie. V rokoch 1929 – 1933 sa konali skúšky s novými typmi vzdušníc s registrovými kancelami. Vyvinuté boli dva varianty taškových vzdušníc: so stojatými taškami a s vodorovnými, ktoré boli určené pre organy na export. Pri elektropneumatickej traktúre sa s týmto typom vzdušníc používali Reissnerove magnety. Ďalším typom boli vzdušnice, ktoré mali na spodnej časti píšťalnice pripevnené páčkové magnety s tónovými ventilmi namontovanými priamo na kotvách. Do r. 1938 závod vyčerpal všetky možnosti zdokonaľovania vzdušnice s registrovými kancelami.

Okolo r. 1924 prenikol z USA do Európy nový systém tzv. „multiplex“ (UNIT), ktorý funguje na princípe vytvorenia viacerých registrov rôznej stopovej výšky z jedného radu píšťal. Organy systému unit mali nahradiť orchester, preto obsahovali okrem vlastných radov píšťal aj súbor zvukových efektov a bicích nástrojov. Stavali sa hlavne pre biografy (dnešné kiná), tanečné sály a pod. Firma si systém UNIT čoskoro osvojila a postavila takto niekoľko desiatok nástrojov.

Za vedenia podniku Jozefom von Glatter-Götz sa zdokonalila pneumatická traktúra, konštrukcia hracích stolov, spojkového a registrového aparátu, vylepšil sa vzhľad hracích stolov a ich rozmery a usporiadanie zodpovedalo medzinárodným predpisom z r. 1931. Elektrická traktúra zaznamenala tiež veľký pokrok, ktorý súvisel s nebývalým rozmachom elektrotechniky v priebehu prvých desaťročí 20. storočia. Vzduchovú sústavu tvoril zásobníkový mech (vždy plavákový), na ktorý bol napojený iba prvý manuál a pedál. Vedľajšie manuály mali samostatné krídlové regulátory s pružinami.

Myšlienky reformného organového hnutia, ktoré v krajinách západnej Európy a Škandinávie už prinášali pozitívne výsledky, sa vôbec neprejavili v konštrukcii nástrojov. Až pod vplyvom silnejúcej konkurencie sa na sklonku 2. svetovej vojny vedenie podniku rozhodlo, že postupne zaradí do výrobného programu aj typ organa so zásuvkovými vzdušnicami, mechanickou alebo elektropneumatickou traktúrou a novou zvukovou koncepciou. Prvý takýto nástroj postavil podnik Gebrüder Rieger v r. 1941 pre veľkú sálu pražského Rudolfína. Organ však ani po technickej, ani po zvukovej stránke nebol vydarený.

Okolo r. 1940 sa začal vývoj dvojmanuálového organa so zásuvkovými vzdušnicami a mechanickými traktúrami. Nástroje pre vojnové udalosti boli dokončené až po r. 1945.

Určitý pokrok v snahe o zavedenie reformných myšlienok do praxe je badateľný iba v dispozíciách. Po r. 1933 sú do dispozícií popri nových registroch čoraz častejšie zaraďované vyššie stopové registre, alikvoty alebo vysoké skupinové alikvotné registre. Spôsob intonácie a typ vzdušníc však zostal nezmenený, preto nemohlo dôjsť k podstatnej zmene kvality zvuku.

Poznatky z výskumu v konštrukčnej a zvukovej oblasti započatom okolo r. 1940 a kvalifikovaní pracovníci odišli zo závodu spolu s majiteľom Jozefom von Glatter-Götz v r. 1945 a nástupca firmy Gebrüder Rieger podnik Rieger-Kloss bol nútený začať s vývojom celkom od začiatku.

ORGANY

za/Zaskov_FarUrad_06.jpg

Archív organovVirtuálny archív zaniknutých organov

Jednomanuálový organ bez pedála I / 6 *

a/Arnutovce_svHelena_03.jpg

ArnutovceKostol sv. Heleny

Jednomanuálový organ bez pedála I / 5 *

ba/Babina_svMatus_C22_03.jpg

BabináKostol sv. Matúša

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1) *

ba/Bajerov_svMichal4.jpg

BajerovKostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ bez pedála I / 6/4 *

bb/BB_ev_06_M.jpg

Banská Bystrica – Stredkostol ev. a. v.

Trojmanuálový organ s pedálom III / P / 36/34 (9+12+7+8/6) *

bb/BB_NanebovzPM_06_M.jpg

Banská Bystrica – StredKostol Nanebovzatia Panny Márie

Štvormanuálový organ s pedálom IV / P / 59/54 (12+9+11+12+15/10) *

Banská Bystrica – StredKostol Svätého Kríža

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1) *

ba/banstiavnica-sv-katarinaalex-02_564.jpg

Banská ŠtiavnicaKostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 16 (8+5+3) *

ba/Barca_Najsv3_06.jpg

BarcaKostol Najsvätejšej Trojice

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1) *

ba/bardejov_sv_egid_velky_14.jpg

BardejovBazilika sv. Egídia

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 32 (14+11+7) *

ba/bardejov_bardejovskanovaves_narodeniepm_007.jpg

Bardejov – Bardejovská Nová VesKostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1) *

ba/bardejov_narodeniesvjanakrstitela_002.jpg

BardejovKostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12 (9+3) *

ba/Bardejov_DlhaLuka_svAnna06.jpg

Bardejov – Dlhá LúkaKostol sv. Anny

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/6 (7/5+2/1) *

ba/Baskovce_nepskvSrdcePM05.jpg

BaškovceKostol Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Jednomanuálový organ bez pedála I / 5/3 *

ba/Batizovce_VsetkychSvatych_04.jpg

BatizovceKostol Všetkých Svätých

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (8+1) *

be/Benadovo_svJozefaRobotnika01.jpg

BeňadovoKostol sv. Jozefa, robotníka

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10/5 (8/4+2/1) *

be/Bertotovce_svMartin3.jpg

BertotovceKostol sv. Martina z Tours

Jednomanuálový organ bez pedála I / 5/3 *

be/Betlanovce_svKozmaDamian_02.jpg

BetlanovceKostol sv. Kozmu a Damiána

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1) *

be/Betliar_ev_06_M.jpg

Betliarkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ bez pedála I / 3 *

bl/Blazice_rk_02.jpg

BlažiceKostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ bez pedála I / 4/2 *

bo/Bobrov_SvJakuba01.jpg

BobrovKostol sv. Jakuba

Jednomanuálový organ s pedálom II / P / 14 (6+6+2) *

bo/Bobrovec_svJuraja_02.jpg

BobrovecKostol sv. Juraja

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 13 (5+6+2) *

bo/Botany_rk03.jpg

BoťanyKostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/6 (6/4+2) *

Bratislava – Staré MestoKonzervatórium

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 8 (3+3+2) *

Bratislava – Staré MestoKostol Najsvätejšieho Spasiteľa

Trojmanuálový organ s pedálom III / P / 48 (12+12+14+10) *

br/Bratislava_rk_nanebovzatiaPM_Blumental05.jpg

Bratislava – Staré MestoKostol Nanebovzatia Panny Márie

Štvormanuálový organ s pedálom IV / P / 54 (9+14+9+9+13) *

Bratislava – Staré MestoKostol Navštívenia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 20/18 (6+8+6/4) *

Bratislava – PetržalkaKostol Povýšenia Svätého Kríža

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 25 (8+11+6) *

Bratislava – Záhorská BystricaKostol sv. Petra a Pavla

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15/9 (8/5+4/2+3/2) *

Bratislava – Staré MestoKostol sv. Štefana Uhorského

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 22/21 (8+9+5/4) *

Bratislava – Staré MestoKostol Zvestovania Pána

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 29 (10+13+6) *

Bratislava – Staré MestoNový kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 29 (9+12+8) *

ba/BA_evVel_07_M.jpg

Bratislava – Staré MestoVeľký kostol ev. a. v.

Štvormanuálový organ s pedálom IV / P / 69/62 (12+15+19+4/3+19/13) *

Bratislava – PetržalkaZUŠ Daliborovo nám. – Koncertná sála

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 14/12 (5/3+8+1) *

br/Brekov_svMichal04.jpg

BrekovKostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/5 (7/4+1) *

br/brestov_nanebovzatiepm_003.jpg

BrestovKostol Nanebovzatia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1) *

br/BrezaPMSneznej01.jpg

BrezaKostol Panny Márie Snežnej

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/6 (7/5+1) *

br/Breznicka_NarodeniaPM_2.jpg

BrezničkaKostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

br/BreznoEv_13.jpg

Breznokostol ev. a. v.

Trojmanuálový organ s pedálom III / P / 41/37 (10+9+12+10/6) *

br/BreznoPiaristi_22.jpg

BreznoKostol Panny Márie

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 3 *

br/Brezovica_rk03.jpg

BrezovicaKostol Všetkých Svätých

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/7 (6/5+2) *

br/Brezovicka_svMartin_5.jpg

BrezovičkaKostol sv. Martina z Tours

Jednomanuálový organ bez pedála I / 5/3 *

BrodskéKostol sv. Antona, pustovníka

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12/8 (9/6+3/2) *

bu/Buzica_PovysenieSvKriza05.jpg

BuzicaKostol Povýšenia Svätého Kríža

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10/9 (8/7+2) *

Bzince pod Javorinoukostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15/14 (5+7+3/2) *

BzovíkKostol sv. Štefana Uhorského

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 14 (6+6+2) *

c/cadca-rkat-01.jpg

ČadcaKostol sv. Bartolomeja, apoštola

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 19 (8+7+4) *

c/Camovce_AnjelovStrazcov_5.jpg

ČamovceKostol sv. Anjelov Strážcov

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/5 (5/4+1) *

Častkovkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1) *

c/Cejkov_rk02.jpg

CejkovKostol sv. Márie Magdalény

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/6 (7/5+1) *

c/Cerenany_rk02.jpg

ČereňanyKostol sv. Márie Magdalény

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 11/6 (9/5+2/1) *

c/CervenyKlastor_ev_03.jpg

Červený Kláštorkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 4/3 *

ch/Chmelnica_svOndrej_03.jpg

ChmeľnicaKostol sv. Ondreja

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/6 (6/4+2) *

ch/ChminianskaNovaVes_ObratenieSvPavla04.jpg

Chminianska Nová VesKostol Obrátenia sv. Pavla

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1) *

ch/ChrastNadHornadom_NajsvTrojice_04.jpg

Chrasť nad HornádomKostol Najsvätejšej Trojice

Jednomanuálový organ bez pedála I / 6/4 *

ChtelnicaKostol Najsvätejšej Trojice

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 16 (8+5+3) *

ch/Chyzne_ev_Rieger24101929.jpg

Chyžnékostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2) *

ci/CierLehota_ev_06_M.jpg

Čierna Lehotakostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1) *

c/cierne-rkat-01.jpg

ČierneKostol sv. Ignáca z Loyoly

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/4 (6/3+2/1) *

c/CiernyBalogDobrocKat_05.jpg

Čierny Balog – DobročKostol Premenenia Pána

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 11/7 (8/5+3/2) *

Čierny BrodKostol sv. Anny

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1) *

ci/Cimhova_svImrich_06_M.jpg

ČimhováKostol sv. Imricha

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/8 (8/7+1) *

c/Cinobana_Ev_7.jpg

Cinobaňakostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

de/Dedinky_NanebovzatiaPM_04.jpg

DedinkyKostol Nanebovzatia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1) *

Devičanykostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

Devičiekostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1) *

Diakovceref. kostol

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15 (5+8+2) *

dl/DlhanOrav_svLadislav_06_M.jpg

Dlhá nad OravouKostol sv. Ladislava

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/6 (7/5+1) *

Dlhá nad VáhomKostol Najsvätejšej Trojice

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 11 (9+2) *

do/DobrNiva_svMichal_C22_02.jpg

Dobrá NivaKostol sv. Michala, archanjela

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 10/8 (4/3+5/4+1) *

do/Dobsina_svFrantisekXav_06_M.jpg

DobšináKostol sv. Františka Xaverského

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/5 (7/4+1) *

do/DolnaKrupa.jpg

Dolná KrupáKostol sv. Ondreja

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 20/19 (8+9/8+3) *

do/dolnaporuba_svmartin_1.jpg

Dolná PorubaKostol sv. Martina

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1) *

do/DolnaStrehova_NanebovzatiaPM_4.jpg

Dolná StrehováKostol Nanebovzatia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

do/DolKubin_ev_06_M.jpg

Dolný Kubínkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2) *

do/DolKubin_svKatarina_06_M.jpg

Dolný KubínKostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 22/19 (9/8+8+5/3) *

do/DolnyOhaj_rk_svRodiny_a_svImricha_Rieger022.jpg

Dolný OhajKostol Svätej Rodiny (a sv. Imricha)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 14/10 (12/8+2) *

Drienovokostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 8/7 (3+3+2/1) *

dr/Drna_ref.jpg

Drňaref. kostol

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1) *

du/dubodiel_sviatostoltar_1.jpg

DubodielKostol Najsvätejšej Sviatosti oltárnej

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 13 (5+6+2) *

du/Dubove_ev_C22_03.jpg

Dubovékostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1) *

du/Dubovec_rk.jpg

DubovecKostol sv. Ladislava

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1) *

du/Dubovica_rk07.jpg

DubovicaKostol Obetovania Pána

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/7 (6/5+2) *

du/Duplin_rk02.jpg

DuplínKostol Povýšenia Svätého Kríža

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1) *

du/Durdosik_rk02.jpg

ĎurďošíkKostol Nanebovzatia Panny Márie

Jednomanuálový organ bez pedála I / 5/4 *

dv/DvoryNadZitavou_rk_sv_Vojtecha026.jpg

Dvory nad ŽitavouKostol sv. Vojtecha

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 11/7 (6/4+3/2+2/1) *

f/Figa_rk.jpg

FigaKostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

f/Filakovo_NanebovzatiaPM_2.jpg

FiľakovoKostol Nanebovzatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 12/9 (6/4+4/3+2) *

f/Fintice_rk02.jpg

FinticeKostol Navštívenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/6 (7/5+1) *

g/Gaboltov_KristaKrala_5.jpg

GaboltovKostol Krista Kráľa

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 3 *

g/Gaboltov_svVojtech_3.jpg

GaboltovKostol sv. Vojtecha

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2) *

g/Gelnica_NanebovzatiePM_2.jpg

GelnicaKostol Nanebovzatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 19/13 (9/6+6/5+4/2) *

g/GemVes_rk_pdf.jpg

Gemerská VesKostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / P / 6/4 (5/3+1) *

g/Gerlachov_ev03.jpg

Gerlachovkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/4 (6/3+1) *

ha/HajEv_09.jpg

Hájkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/5 (6/4+2/1) *

ha/HajKat_05.jpg

HájKostol sv. Kozmu a Damiána

Jednomanuálový organ bez pedála I / 4/3 *

ha/Hankovce_NanebovzatiePM03.jpg

HankovceKostol Nanebovzatia Panny Márie

Jednomanuálový organ bez pedála I / 4/3 *

ha/Hankovce_svMartin09.jpg

HankovceKostol sv. Martina z Tours

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1) *

ha/HanusovceNadTopl_ev03.jpg

Hanušovce nad Topľoukostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15/14 (6+6+3/2) *

ha/Harichovce_NeposkPocatiaPM_02.jpg

HarichovceKostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1) *

ha/Hazlin_PovysenieSvKriza06.jpg

HažlínKostol Povýšenia Svätého Kríža

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/6 (7/5+1) *

he/Hendrichovce_svStefan_4.jpg

HendrichovceKostol sv. Štefana, mučeníka

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/5 (5/4+1) *

he/Hermanovce_svAlzbeta_7.jpg

HermanovceKostol sv. Alžbety Uhorskej

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12/11 (9+3/2) *

he/Hertnik_svKatarina_5.jpg

HertníkKostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/6 (7/5+1) *

hl/Hladovka_NanebovzPM_06_M.jpg

HladovkaKostol Nanebovzatia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12 (9+3) *

hl/Hlinik_farsky_rk03.jpg

Hliník nad HronomKostol sv. Martina

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 7 (6+0+1) *

hl/Hlohovec_svMichal_06_M.jpg

HlohovecKostol sv. Michala, archanjela

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 26/25 (10+10+6/5) *

hn/Hnilcik_PovyseniaSvKriza_05.jpg

HnilčíkKostol Povýšenia Svätého Kríža

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1) *

hn/Hnilec_SkapuliarskejPM_04.jpg

HnilecKostol Panny Márie Karmelskej

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1) *

hn/Hnusta_rk.jpg

HnúšťaKostol Povýšenia Svätého Kríža

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (8+1) *

Holíčkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

sk/Skalica_NajsvSrdceJ_06.jpg

HolíčKostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 23/3 (8+10+5) *

HolíčKostol sv. Martina

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 24 (11+9+4) *

Hontianske Moravcekostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1) *

Hontianske Tesáre – Dvorníkykostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1) *

ho/HornaKrupa_01.jpg

Horná KrupáKostol sv. Mikuláša

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 12 (6+4+2) *

ho/HornaLehotaEv_04.jpg

Horná Lehotakostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/5 (6/4+2/1) *

ho/HornaStubnaKat_06.jpg

Horná ŠtubňaKostol sv. Anny

Jednomanuálový organ bez pedála I / 6/4 *

ho/Horna_zdana_rk02.jpg

Horná ŽdaňaKostol sv. Šimona a Júdu, apoštolov

Jednomanuálový organ bez pedála I / 4 *

ho/Horne_hamre_rk02.jpg

Horné HámreKostol sv. Martina

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/6 (7/5+1) *

ho/HorOtrokovce_svImrich.jpg

Horné OtrokovceKostol sv. Imricha

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1) *

hr/Hrabkov_SimonJuda_4.jpg

HrabkovKostol sv. Šimona a Júdu

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1) *

HrádokKostol Nanebovzatia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2) *

hr/Hranovnica_rk02.jpg

HranovnicaKostol sv. Jána Krstiteľa

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/6 (7/5+2/1) *

hr/HrnVes-VSuch_svMikulas_06_M.jpg

Hrnčiarska Ves – Veľká SucháKostol sv. Mikuláša

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 14/10 (6/4+5/4+3/2) *

hr/HrnZaluzany_NanebovzPM_06_M.jpg

Hrnčiarske ZalužanyKostol Nanebovzatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 14/13 (5+6+3/2) *

hu/Humenne_vsetkychSvatych02.jpg

HumennéKostol Všetkých Svätých

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 17/15 (7/6+6+4/3) *

hu/Huty_farska_budova01.jpg

HutyKostol Premenenia Pána

Jednomanuálový organ bez pedála I / 6/4 *

hy/Hybe_Ev_02.jpg

Hybekostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15 (7+5+3) *

hy/Hybe_kVsetkychSvatych_04.jpg

HybeKostol Všetkých Svätých

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1) *

hy/Hylov_svBarbora01.jpg

HýľovKostol sv. Barbory

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 6/3 *

i/Ihlany_Ev_04.jpg

Ihľanykostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/4 (5/3+2/1) *

i/Ihlany_svMartin_04.jpg

IhľanyKostol sv. Martina

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / P / 4/2 *

IlijaKostol sv. Egídia

Jednomanuálový organ bez pedála I / 4 *

ja/Jablon_najsvSrdcceJezisovo04.jpg

JabloňKostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Jednomanuálový organ bez pedála I / 5/3 *

ja/Jaklovce_svAnton_2.jpg

JaklovceKostol sv. Antona

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 11/7 (8/5+3/2) *

ja/Jakubovany_svVavrinec_1.jpg

JakubovanyKostol sv. Vavrinca

Jednomanuálový organ bez pedála I / 6/4 *

ja/Jamnik_Ev_03.jpg

Jamníkkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1) *

ja/Janovce_NarodeniaPM_03.jpg

JánovceKostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / P / 5/3 *

mo/Mocidlany_PovysenieSvKriza_8.jpg

Jarovnice – MočidľanyKostol Povýšenia Svätého Kríža

Jednomanuálový organ bez pedála I / 5/3 *

ja/Jarovnice_svAnton_5.jpg

JarovniceKostol sv. Antona, opáta

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1) *

ja/Jasenov_svMartin04.jpg

JasenovKostol sv. Martina z Tours

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 4 *

ja/Jasenova_ev_06_M.jpg

Jasenovákostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (5+2) *

ja/jasov_svjankrst_9.jpg

JasovKostol sv. Jána Krstiteľa

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 30 (10+11+9) *

je/Jelsava_ev.jpg

Jelšavakostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 13/8 (6/4+4/2+3/2) *

ka/Kamienka_svJanNepomucky02.jpg

KamienkaKostol sv. Jána Nepomuckého

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1) *

ke/Kezmarok_bazPovSvKriz_vel07_M.jpg

KežmarokBazilika Povýšenia Svätého Kríža

Trojmanuálový organ s pedálom III / P / 33/31 (8+7+11+7/5) *

ke/Kezmarok_evNovy_06_M.jpg

KežmarokNový kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 30 (13+10+7) *

kl/Klacany_svMartin.jpg

KľačanyKostol sv. Martina z Tours

Jednomanuálový organ bez pedála I / 6 *

ko/Kocelovce_ev_06_M.jpg

Koceľovcekostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1) *

ko/Kojatice_svOndrej_5.jpg

KojaticeKostol sv. Ondreja

Jednomanuálový organ bez pedála I / 5/3 *

ko/Kolackov_svMichal_03.jpg

KolačkovKostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1) *

KolároviceKostol sv. Mikuláša

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 17/15 (5+8+4/2) *

ko/Komarno_svOndrej_06_M.jpg

KomárnoBazilika sv. Ondreja

Trojmanuálový organ s pedálom III / P / 51/49 (17/16+13+9+12/11)

KopčanyKostol sv. Štefana Uhorského

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/5 (7/4+2/1) *

ko/Kosice_ev.jpg

Košice – Staré Mestokostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom II / P / 23/17 (10/8+8/6+5/3) *

ko/Kosice_KristaKrala_dominikanky07.jpg

Košice – Staré MestoKostol Krista Kráľa

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15/12 (8/6+5+2/1) *

ko/kosice_pmruz_domin_2.jpg

Košice – Staré MestoKostol Nanebovzatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 23/14 (11/6+7/5+5/3) *

ke/KE_Tahan_rk02.jpg

Košice – ŤahanovceKostol sv. Anny

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 20/19 (8+8+4/3) *

ko/Kosice_svAntonPaduansky_seminarnyMaly14.jpg

Košice – Staré MestoKostol sv. Antona Paduánskeho

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1) *

ko/Kosice_Myslava_svBartolomej05.jpg

Košice – MyslavaKostol sv. Bartolomeja

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 11/7 (9/6+2/1) *

ko/Kosice_svMichal_ursulinky05.jpg

Košice – Staré MestoKostol sv. Michala, archanjela

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15/14 (6+5+4/2) *

ko/Kosice_kavecany_svPeterPavol04.jpg

Košice – KavečanyKostol sv. Petra a Pavla

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

ko/KosicOls_rk07.jpg

Košické OľšanyKostol sv. Štefana Uhorského

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/7 (6/5+2) *

ko/KostolanyNadHorn_rk03.jpg

Kostoľany nad HornádomKostol sv. Štefana, mučeníka

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/7 (7/5+2) *

kr/Kracunovce_svMikulas09.jpg

KračúnovceKostol sv. Mikuláša

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1) *

Krajnékostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 10 (5+3+2) *

kr/Kralovany_kostol_ecav01.jpg

Kraľovanykostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1) *

kr/KrasnohorDlhaLuka_rk_pdf.jpg

Krásnohorská Dlhá LúkaKostol sv. Juraja

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1) *

kr/Krivany_rk03.jpg

KrivanyKostol sv. Štefana, mučeníka

Jednomanuálový organ bez pedála I / 5/3 *

kr/Krompachy_svJan_3.jpg

KrompachyKostol sv. Jána, apoštola

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 14/10 (6/4+6/4+2) *

kr/Krupina_ev02.jpg

Krupinakostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 10 (5+3+2) *

kr/Krusetnica_k_sv_Michala01.jpg

KrušetnicaKostol sv. Michala

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10/7 (8/5+2) *

KuklovKostol sv. Štefana Uhorského

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 10/9 (4+4+2/1) *

ku/Kunesov_rk_04.jpg

KunešovKostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

ku/Kurima_svMichal04.jpg

KurimaKostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1) *

ku/Kuzmice_rk02.jpg

KuzmiceKostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1) *

la/Lackova_BozskehoSrdcaJ_03.jpg

LackováKostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 5 *

le/leles_rk_3.jpg

LelesKostol Nájdenia Svätého Kríža

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10/8 (8/6+2) *

le/Lenartov_svLeonard_6.jpg

LenartovKostol sv. Leonarda

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1) *

le/Lenartovce_ref.jpg

Lenartovceref. kostol

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1) *

le/Letanovce_VsetkychSvatych_05.jpg

LetanovceKostol Všetkých svätých

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (8+1) *

le/Levoca-MarHora_bazNavstPM_Z23_03.jpg

Levoča – Mariánska horaBazilika Navštívenia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 16/11 (8/5+5/4+3/2) *

le/levoca_velkyorgan_2.jpg

LevočaBazilika sv. Jakuba

Trojmanuálový organ s pedálom III / P / 33 (9+9+9+6) *

le/Levoca_ev_03_DVD.jpg

Levočakostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 13 (10+3)

li/Liesek_svMichal_06_M.jpg

LiesekKostol sv. Michala, archanjela

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 22/14 (9/5+8/7+5/2) *

li/Lieskovec_NajsvTeloPana06.jpg

LieskovecKostol Najsvätejšieho Kristovho Tela

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1) *

li/Lipniky_RuzencovaPM_3.jpg

LipníkyKostol Ružencovej Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1) *

li/LiptKokava_Ev_03.jpg

Liptovská Kokavakostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 12 (5+5+2) *

li/LiptOsada_svJanKrstitel_02.jpg

Liptovská OsadaKostol sv. Jána Krstiteľa

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 11 (9+2)

li/LiptKlacany_svAlzbety_02.jpg

Liptovské KľačanyKostol sv. Alžbety Uhorskej

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 6 (2+3+1) *

li/LiptRevuce_ObetovaniaPana_03.jpg

Liptovské RevúceKostol Obetovania Pána

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1) *

li/LiptHradok_NavstPM_06_M.jpg

Liptovský HrádokKostol Navštívenia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 14/9 (7/4+4/3+3/2) *

do/Dovalovo_svMartina_02.jpg

Liptovský Hrádok – DovalovoKostol sv. Martina

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

li/LiptMikulas_ev_06_M.jpg

Liptovský Mikuláškostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 18 (8+6+4) *

li/LiptOndrej_svOndreja_03.jpg

Liptovský OndrejKostol sv. Ondreja

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1) *

li/LiptPeter_Ev_03.jpg

Liptovský Peterkostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 16 (8+5+3) *

li/LiptTrnovec_Ev_03.jpg

Liptovský Trnoveckostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10/7 (8/5+2) *

li/Liskova_PremeneniaPana_02.jpg

LiskováKostol Premenenia Pána

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 23/19 (10/8+8+5/3) *

lo/Lokca_kostol_Najsv_Trojice01.jpg

LokcaKostol Najsvätejšej Trojice

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/6 (6/4+2) *

lo/Lovinobana_Ev_2.jpg

Lovinobaňakostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1) *

lu/Lubica_ev_06_M.jpg

Ľubicakostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 18/17 (8+6+4/3) *

lu/Lubica_NanebovzPM_06_M.jpg

ĽubicaKostol Nanebovzatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 20/13 (10/7+6/4+4/2) *

lu/Lubietova_ev_07.jpg

Ľubietovákostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15/10 (8/6+4/2+3/2) *

lu/Lubotice_NarodeniaPM_5.jpg

ĽuboticeKostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 4/3 *

lu/Lubotin_rk02.jpg

ĽubotínKostol Mena Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/6 (6/4+2) *

lu/Lucenec_NavstiveniaPM_5.jpg

LučenecKostol Navštívenia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 21/19 (6+10+5/3) *

lu/lucivna-ev-01.jpg

Lučivnákostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 5/3 *

lu/Lucivna_svMartin_04.jpg

LučivnáKostol sv. Martina

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1) *

lu/Lucky_domsmutku_02.jpg

Lúčkydom nádeje

Jednomanuálový organ s pedálom I / 6/4 (5/3+1) *

lu/Ludrova_VsetkychSvatych_02.jpg

LudrováKostol Všetkých svätých

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 12 (6+3+3) *

ma/MalaIda_NavstiveniePM05.jpg

Malá IdaKostol Navštívenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1) *

Malé LeváreKostol Nanebovzatia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/5 (7/4+2/1) *

ma/Malinec_NajsvTrojice_2.jpg

Málineckostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/7 (7/6+2/1) *

ma/Maluzina_PovyseniaSvKriza_03.jpg

MalužináKostol Povýšenia Svätého Kríža

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/4 (6/3+1) *

ma/MalySlavkov_svMichal_04.jpg

Malý SlavkovKostol sv. Michala

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1) *

ma/Marhan_Ev09.jpg

Marhaňkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

ma/Markusovce_svMichal_04.jpg

MarkušovceKostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10/7 (8/5+2) *

ma/Markusovce_MuzeumRieger_01.jpg

MarkušovceMúzeum klávesových nástrojov - Letohrádok Dardanely

Jednomanuálový organ bez pedála I / 4/2 *

ma/Martincek_k_sv_martina01.JPG

MartinčekKostol sv. Martina

Jednomanuálový organ bez pedála I / 3/2 *

ma/Matiasovce_svPeterPavol_02.jpg

MatiašovceKostol sv. Petra a Pavla

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 13/12 (11/10+2) *

me/Medzibrod_rk_04.jpg

MedzibrodKostol sv. Jána Nepomuckého

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/5 (6/4+2/1) *

me/mengusovce-ev-01.jpg

Mengusovcekostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1) *

me/Merasice_svMartin_06_M.jpg

MerašiceKostol sv. Martina

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/5 (6/4+2/1) *

mi/MichalovaKat_06.jpg

MichalováKostol sv. Štefana Uhorského

Jednomanuálový organ bez pedála I / 4/3 *

ml/Mlynceky_svJanKrstitel_03.jpg

MlynčekyKostol sv. Jána Krstiteľa

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1) *

mo/Modra_svStefan_06_M.jpg

ModraKostol sv. Štefana Uhorského

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 18 (9+4+5) *

mo/MokraLuka_ev.jpg

Mokrá Lúkakostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2) *

mo/Mokrance_svStefanUhorsky04.jpg

MokranceKostol sv. Štefana Uhorského

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/7 (6/5+2) *

mo/Mokroluh_svUrsula_4.jpg

MokroluhKostol sv. Uršule

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/4 (6/4+1/0) *

mo/MoldavaNadBodvou_SvatyDuch11.jpg

Moldava nad BodvouKostol Zoslania Ducha Svätého

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 10/7 (5/3+3/2+2) *

mo/MosovceKat_06.jpg

MošovceKostol Najsvätejšej Trojice

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/6 (7/5+2/1) *

my/MytoPodDumbieromEv_04.jpg

Mýto pod Ďumbieromkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1) *

na/Namestovo_k_svSimona_a_Judu01.jpg

NámestovoKostol sv. Šimona a Júdu

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 29/28 (10+11+8/7) *

na/Nandraz_ev.jpg

Nandražkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/7 (7/5+2) *

ne/NecpalyKat_05.jpg

NecpalyKostol sv. Ladislava

Jednomanuálový organ bez pedála I / 4/2 *

ne/Nedozery_breznany_KristaKrala_rk01.jpg

Nedožery-Brezany – BrezanyKostol Krista Kráľa

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 17/15 (6+7+4/2) *

ne/Nemcovce_svCyrilMetod_2.jpg

NemcovceKostol sv. Cyrila a Metoda

Jednomanuálový organ bez pedála I / 4/3 *

ni/nitra-kalvaria-01.jpg

Nitra – KalváriaKostol Nanebovzatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 18 (8+7+3) *

Nitra – Staré Mesto (Dolné Mesto)Kostol Navštívenia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 21 (8+9+4) *

ni/Nitrianske_pravno_rk01.jpg

Nitrianske PravnoKostol Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 12/8 (6/4+3/2+3/2) *

ni/Nizna_svGal_06_M.jpg

NižnáKostol sv. Gála

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12/9 (10/7+2) *

ni/NizneLadickovce_svAnjeliStrazcovia06.jpg

Nižné LadičkovceKostol sv. Anjelov Strážcov

Jednomanuálový organ bez pedála I / 4 *

ni/NizneRuzbachy_svKatarinyAlex_03.jpg

Nižné RužbachyKostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1) *

ni/NiznyHrusov_NajsvTeloKrvPana05.jpg

Nižný HrušovKostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2) *

ni/NiznyZipov_rk02.jpg

Nižný ŽipovKostol Povýšenia Svätého Kríža

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/7 (7/6+2/1) *

no/NoveZamky_rk_farsky070.jpg

Nové ZámkyKostol Povýšenia Svätého Kríža

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 17 (8+6+3) *

o/Obisovce_RuzencovaPM_4.jpg

ObišovceKostol Ružencovej Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/8 (8/7+1) *

o/Okruhle_rk03.jpg

OkrúhleKostol sv. Martina z Tours

Jednomanuálový organ bez pedála I / 4 *

o/Opina_ev02.jpg

Opinákostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1) *

o/OravskaLesna_kSvAnny01.jpg

Oravská LesnáKostol sv. Anny

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 12 (5+5+2) *

o/Oravske_vesele_rk03.jpg

Oravské VeseléKostol sv. Alžbety

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 23 (11+7+5) *

o/OravPodzamok_svJanNep_06_M.jpg

Oravský PodzámokKostol sv. Jána Nepomuckého

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10/8 (8/6+2) *

o/Ozdany_svMichal_06_M.jpg

OžďanyKostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4) *

pa/Panovce_svKatarinaAlexandrijska04.jpg

PaňovceKostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Jednomanuálový organ bez pedála I / 6/3 *

pa/Papin_NanebovzatiePM04.jpg

PapínKostol Nanebovzatia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1) *

pa/Parchovany_rk03.jpg

ParchovanyKostol sv. Štefana Uhorského

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 16/10 (7/4+6/4+3/2) *

pa/PartLupca_Ev_03.jpg

Partizánska Ľupčakostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 13/12 (5+5+3/2) *

pa/PartizanskaLupca_7bolestnejPM_02.jpg

Partizánska ĽupčaKostol Sedembolestnej Panny Márie

Jednomanuálový organ bez pedála I / 4/2 *

pa/PartizanskaLupca_svMatusa_02.jpg

Partizánska ĽupčaKostol sv. Matúša

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 11/9 (9/7+2) *

pa/Pastuchov_VsSvati.jpg

PastuchovKostol Všetkých svätých

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 21/20 (7+10+4/3) *

pa/Pavlovce_svPeterPavol04.jpg

PavlovceKostol sv. Petra a Pavla

Jednomanuálový organ bez pedála I / 6/3 *

pe/Petrovany_svPeterPavol_5.jpg

PetrovanyKostol sv. Petra a Pavla

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/7 (7/6+1) *

PiešťanyKostol sv. Štefana Uhorského

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 22/21 (8+9+5/4) *

pi/Pila_rk01.jpg

PílaKostol sv. Lukáša

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1) *

pi/Pincina_VsetciSvati_5.jpg

PincináKostol Všetkých svätých

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1) *

Plavecký PeterKostol sv. Petra a Pavla

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1) *

pl/Plavnica_ObetovaniePana_4.jpg

PlavnicaKostol Obetovania Pána

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2) *

pl/Plechotice_rk03.jpg

PlechoticeKostol Najsvätejšej Trojice

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1) *

Počúvadlokostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1) *

po/Podbiel_NavstPM_06_M.jpg

PodbielKostol Navštívenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1) *

lo/LopejKat_06.jpg

Podbrezová – LopejKostol sv. Juraja

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/6 (6/4+2) *

po/Podkonice_rk_04.jpg

PodkoniceKostol sv. Martina

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/5 (7/4+1) *

po/Podolinec_NanebovzPM_03.jpg

PodolínecKostol Nanebovzatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 16/9 (8/5+4/2+4/2) *

po/Podolinec_svAnna_03.jpg

PodolínecKostol sv. Anny

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5/3 (4/2+1) *

po/PohorelskaMasa_svFilip_2.jpg

Pohorelá – Pohorelská MašaKostol sv. Filipa

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1) *

po/PohronskaPolhoraKat_05.jpg

Pohronská PolhoraKostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1) *

po/Polichno_Ev_2.jpg

Polichnokostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ bez pedála I / 5/3 *

po/Poniky_ev03.jpg

Ponikykostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2) *

po/Popr_straze_ev04.jpg

Poprad – Stráže pod Tatramikostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ bez pedála I / 4 *

po/Poprad_ev02.jpg

Popradkostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15/11 (5/3+7/6+3/2) *

pr/Prakovce_svLudmila_3.jpg

PrakovceKostol sv. Ľudmily

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12/7 (9/5+3/2) *

pr/PredajnaKat_06.jpg

PredajnáKostol Zjavenia Pána

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 12/10 (6+4/2+2) *

PredmierKostol sv. Gála

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 13/12 (11/10+2) *

pr/presov_ev_8.jpg

Prešov – Staré Mestokostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 24 (9+10+5) *

pr/Presov_Solivar_NajsvTrojica07.jpg

Prešov – SolivarKostol Najsvätejšej Trojice

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15 (5+8+2) *

pr/Presov_svJozef_5.jpg

Prešov – Staré MestoKostol sv. Jozefa

Trojmanuálový organ s pedálom III / P / 31/30 (9+10+5+7/6) *

pr/Prestavlky_rk02.jpg

PrestavlkyKostol Najsvätejšej Trojice

Jednomanuálový organ bez pedála I / 6/4 *

pr/pribeni_rk_rieger_5.jpg

PribeníkMajláthovský kaštieľ - Kaplnka Panny Márie Kráľovnej

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 19/14 (9/7+6/5+4/2) *

pr/Pribis_svKatarinaAlex_06_M.jpg

PribišKostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Jednomanuálový organ bez pedála I / 5 *

pr/PribylinaMuzeum_03.jpg

PribylinaMúzeum liptovskej dediny - Kostol Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1) *

pr/Prosiek_svAlzbetyDurinskej_02.jpg

ProsiekKostol sv. Alžbety Durínskej

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 3 *

pr/Prsa_RuzencovaPM_5.jpg

PršaKostol Ružencovej Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1) *

pt/Pticie_MenoPM08.jpg

PtičieKostol Mena Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

r/Rabcice_kVsetkychSvatych01.jpg

RabčiceKostol Všetkých svätých

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 12/9 (6/4+4/3+2) *

ra/Rakovnica_ev_06_M.jpg

Rakovnicakostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1) *

r/Rakusy_svMartin_03.jpg

RakúsyKostol sv. Martina

Jednomanuálový organ bez pedála I / 4/2 *

r/Raslavice_NarodeniePM_5.jpg

RaslaviceKostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/8 (7/6+2) *

re/Rejdova_ev_06_M.jpg

Rejdovákostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/6 (7/5+1) *

r/rimavska_sobota_rk_02.jpg

Rimavská SobotaKostol sv. Jána Krstiteľa

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 23 (10+8+5) *

r/RimavskeBrezovo_ev.jpg

Rimavské Brezovokostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom II / P / 10 (3+5+2) *

ro/Rochovce_ev_06_M.jpg

Rochovcekostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5/4 (4/3+1) *

r/Rokycany_Ev_14.jpg

Rokycanykostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 5 (3+1+1) *

ro/Rostar_ev_06_M.jpg

Roštárkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ bez pedála I / 5/3 *

r/Rovne_narodeniePM07.jpg

RovnéKostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1) *

ro/Roznava_svFrantisekXav_06_M.jpg

RožňavaKostol sv. Františka Xaverského

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1) *

ro/RozBystre_ev_06_M.jpg

Rožňavské Bystrékostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1) *

r/Ruban_rk_svImricha078.jpg

RúbaňKostol sv. Imricha

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1) *

r/Rudnany_svKlement_02.jpg

RudňanyKostol sv. Klementa

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 4/3 *

r/rudnik-svanna_1.jpg

RudníkKostol sv. Anny

Organový pozitív I / 6

r/Ruzomberok_Ev_03.jpg

Ružomberokkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2)

r/Ruzomberok-BielyPotok_NanebovzPM_04.jpg

Ružomberok – Biely PotokKostol Nanebovzatia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/7 (8/6+1) *

ru/Ruzomberok-Vlk_NavstPM_Z23_04.jpg

Ružomberok – VlkolínecKostol Navštívenia Panny Márie

Jednomanuálový organ bez pedála I / 3 *

r/Ruzomberok_kPovyseniaSvKriza01.jpg

RužomberokKostol Povýšenia Svätého Kríža

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/5 (7/4+1) *

r/Ruzomberok_Cernova_kRuzencovejPM01.jpg

Ružomberok – ČernováKostol Ružencovej Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 20/18 (7+8+5/3) *

r/Ruzomberok_Hrboltova_kSvKatariny01.jpg

Ružomberok – HrboltováKostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1) *

r/Ruzomberok_kSvOndeja01.jpg

RužomberokKostol sv. Ondreja

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15 (6+6+3) *

by/Byster_rk02.jpg

Sady nad Torysou – BysterKostol sv. Jána Nepomuckého

Jednomanuálový organ bez pedála I / 5/3 *

sa/SarisskeDravce_svKatarina_7.jpg

Šarišské DravceKostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/6 (6/5+2/1) *

sa/SarisskeSokolovce_svMikulas_6.jpg

Šarišské SokolovceKostol sv. Mikuláša

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1) *

Šaštín-Stráže – ŠaštínKostol sv. Jána Bosca

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 9/8 (3+4+2/1) *

sa/Savol_SvatehoDucha_5.jpg

ŠávoľKostol Ducha Svätého

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (9+1) *

se/Secovce_NanebovzatiePM08.jpg

SečovceKostol Nanebovzatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 23 (8+10+5) *

SekuleKostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

se/Selce_ev_06_M.jpg

Selcekostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1) *

Senica – Čáčovkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1) *

si/Sindliar_svMichal_6.jpg

ŠindliarKostol sv. Michala, archanjela

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 13/11 (6/5+5/4+2) *

si/sirk_ev.jpg

Sirkkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10/8 (8/6+2) *

si/Sirkovce_ref.jpg

Širkovceref. kostol

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

sk/Skalica_7bolPM_06.jpg

SkalicaKostol Sedembolestnej Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 30 (11+12+7) *

sk/SkleneTeplice_rk02.jpg

Sklené TepliceKostol sv. Lukáša

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

sl/Slavosovce_ev_06_M.jpg

Slavošovcekostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1) *

sl/Sliac_rk05.jpg

Sliač – HájnikyKostol sv. Mikuláša, biskupa

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2) *

sl/Slivnik_rk03.jpg

SlivníkKostol sv. Jozefa

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 11/8 (9/7+2/1) *

sl/Slovenska_Lupca_rk_04.jpg

Slovenská ĽupčaKostol Najsvätejšej Trojice

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/5 (6/4+2/1) *

sl/SlovenskaVes_Ev_03.jpg

Slovenská Veskostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 18/17 (8+7/6+3) *

sm/Smizany_PovyseniaSvKriza_04.jpg

SmižanyKostol Povýšenia Svätého Kríža

Jednomanuálový organ bez pedála I / P / 6/4 (5/3+1) *

SmolinskéKostol sv. Jakuba Staršieho

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/6 (7/5+1) *

sm/SmolnickaHuta_kat_13.jpg

Smolnícka HutaKostol Nanebovzatia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/5 (7/4+2/1) *

sm/Smolnik_Ev_1.jpg

Smolníkkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1) *

sm/Smolnik_svKatarina_3.jpg

SmolníkKostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 20/14 (9/6+7/6+4/2) *

sm/Smrecany_Ev_03.jpg

Smrečanykostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2) *

so/Sokolany_rk_02.jpg

SokoľanyKostol Ružencovej Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/6 (6/5+1) *

so/Solnicka_rk01.jpg

SoľničkaKostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Jednomanuálový organ bez pedála I / 5/3 *

SološnicaKostol Všetkých svätých

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 8 (4+3+1) *

so/Soltyska_PovyseniaSvKriza_4.jpg

ŠoltýskaKostol Povýšenia Svätého Kríža

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1) *

sp/SpisBela_Ev_03.jpg

Spišská Belákostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 20 (9+7+4) *

sp/SpisBela_svAnton_06_M.jpg

Spišská BeláKostol sv. Antona, opáta

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15 (6+6+3) *

sp/SpisNovVes_ev_06_M.jpg

Spišská Nová Veskostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 24 (12+6+6)

sp/SpisNovaVes_NanebovzatiaPM_03.jpg

Spišská Nová VesKostol Nanebovzatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 20 (10+6+4) *

sp/SpisNovaVesKatMaly_07.jpg

Spišská Nová VesKostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 11 (5+4+2) *

sp/spisteplica_najsv3_15.jpg

Spišská TeplicaKostol Najsvätejšej Trojice

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2) *

sp/SpisBystre_svMichal_03.jpg

Spišské BystréKostol sv. Michala

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 18 (8+6+4) *

sp/SpisHanusovce_svAndrej_04.jpg

Spišské HanušovceKostol sv. Andreja

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

sp/spiskap_sankt_1.jpg

Spišské Podhradie – Spišská KapitulaKatedrála sv. Martina

Jednomanuálový organ bez pedála I / 5 *

sp/spiskap_velorgan_1.jpg

Spišské Podhradie – Spišská KapitulaKatedrála sv. Martina

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 31 (13+10+8) *

sp/spiskap_zapols_1.jpg

Spišské Podhradie – Spišská KapitulaKatedrála sv. Martina

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12 (9+3) *

sp/SpisPodhradie_NarodeniaPM_07.jpg

Spišské PodhradieKostol Narodenia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 21 (10+7+4) *

sp/SpisPodhradieMalyKat_07.jpg

Spišské PodhradieKostol sv. Jána z Boha

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 13/12 (4+6+3/2) *

sp/SpisTomasovce_svMichal_05.jpg

Spišské TomášovceKostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 5/3 *

sp/SpisVlachy_ev_05.jpg

Spišské Vlachykostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 13/10 (7/5+4/3+2) *

sp/SpisVlachy_svJanKrstitel_02.jpg

Spišské VlachyKostol sv. Jána Krstiteľa

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 18/13 (8/6+7/5+3/2) *

sp/SpisHrhov_svSimonJuda_04.jpg

Spišský HrhovKostol sv. Šimona a Júdu

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/5 (5/4+1) *

sp/SpisHrusov_svKatarina_04.jpg

Spišský HrušovKostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Jednomanuálový organ bez pedála I / 4/2 *

sp/SpisStiavnik_NarodeniaPM_03.jpg

Spišský ŠtiavnikKostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/6 (6/4+2) *

st/Stankovany_kBozskehoSrdcaJezisovho01.jpg

StankovanyKostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 13/9 (10/7+3/2) *

st/StaraLesna_Ev_03.jpg

Stará Lesnákostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/5 (6/4+2/1) *

st/StaraLubovna_Podsadok_svJozef_03.jpg

Stará Ľubovňa – PodsadokKostol sv. Jozefa

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10/5 (8/4+2/1) *

st/StaraLubovna_svMikulasa_04.jpg

Stará ĽubovňaKostol sv. Mikuláša

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 20/12 (10/6+6/4+4/2) *

st/StebnickaHuta_MenoPM02.jpg

Stebnícka HutaKostol Mena Panny Márie

Jednomanuálový organ bez pedála I / 2 *

ŠtiavnikKostol sv. Františka z Assisi

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10/7 (8/5+2) *

st/Stitnik_ev_08nov_M.jpg

Štítnikkostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 17/11 (8/5+6/4+3/2) *

st/Stos_svJanNep_07.jpg

ŠtósKostol sv. Jána Nepomuckého

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2) *

st/Strazske_NanebovstupeniePana07.jpg

StrážskeKostol Nanebovstúpenia Pána

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 14/7 (10/5+4/2) *

st/Strba_ev_05.jpg

Štrbakostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/5 (7/4+1) *

st/Strba_svOndrej_04.jpg

ŠtrbaKostol sv. Ondreja

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15/13 (6+6/5+3/2) *

st/Stulany_menoPM07.jpg

StuľanyKostol Mena Panny Márie

Jednomanuálový organ bez pedála I / 5/4 *

st/Sturovo_rk_svImricha094a.jpg

ŠtúrovoKostol sv. Imricha

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 11 (9+2) *

su/SucanyKat_02.jpg

SučanyKostol Nanebovzatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15/14 (6/5+6+3) *

su/SuchHora_KristaKr_06_M.jpg

Suchá HoraKostol Krista Kráľa

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2) *

su/SucheBrezovo_ev.jpg

Suché Brezovokostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 11/6 (9/5+2/1) *

Súľov-Hradná – Súľovkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1) *

su/Sumiac-CervenaSkala_NanebovstupeniaPana_6.jpg

Šumiac – Červená SkalaKostol Nanebovstúpenia Pána

Jednomanuálový organ bez pedála I / 5 *

su/Sunava-VysnaSunava_svMikulas_02.jpg

Šuňava – Vyšná ŠuňavaKostol sv. Mikuláša

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1) *

su/Sunava-NiznaSunava_VsetkychSvatych_04.jpg

Šuňava – Nižná ŠuňavaKostol Všetkých svätých

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1) *

su/Surice_svMichal_3.jpg

ŠuriceKostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 11/6 (9/5+2/1) *

sv/Svedlar_Ev_2.jpg

Švedlárkostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 10/9 (4+4+2/1) *

sv/Sverzov_svMartin_2.jpg

SveržovKostol sv. Martina z Tours

Jednomanuálový organ bez pedála I / 5/3 *

sv/Svinia_NarodeniePM_4.jpg

SviniaKostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1) *

sv/Svinica_rk04.jpg

SvinicaKostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

ta/Tarnov_svKatarina_7.jpg

TarnovKostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Jednomanuálový organ bez pedála I / 5/3 *

ta/TatranskaJavorina_svAnna_03.jpg

Tatranská JavorinaKostol sv. Anny

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 5/3 *

to/Tocnica_Ev_6.jpg

Točnicakostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1) *

to/Torysa_NajsvSrdcaJezisovho_3.jpg

TorysaKostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12/6 (10/5+2/1) *

tr/Trebisov_rk02.jpg

TrebišovKostol Navštívenia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 17/12 (8/6+5/4+4/2) *

tr/trenctepla_svmatus_1.jpg

Trenčianska TepláKostol sv. Matúša

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12 (9+3) *

tr/trencin_svanna_1.jpg

Trenčín – StredKaplnka sv. Anny

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

tr/trencin_ev_1.jpg

Trenčín – Stredkostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 22/21 (8+9+5/4) *

tr/trencin_narpm_1.jpg

Trenčín – StredKostol Narodenia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 16 (7+6+3) *

tr/trencin_notredame_1.jpg

Trenčín – StredKostol Notre Dame

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2) *

tr/tn_opatova_svstanislav_1.jpg

Trenčín – Sever (Opatová)Kostol sv. Stanislava, mučeníka

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (8+1) *

tr/Trnava_07.jpg

Trnava – StredBazilika sv. Mikuláša

Trojmanuálový organ s pedálom III / P / 45/41 (14+10+10+11/7) *

tt/TT_kat_svJanKrst_03_DVD.jpg

Trnava – StredKatedrála sv. Jána Krstiteľa

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 18 (8+5+5)

tr/Trnava_02.jpg

Trnava – StredKostol sv. Anny

Dvojmanuálový organ s pedálom 14/9 (6/4+5/3+3/2) *

tr/Trnava_04.jpg

Trnava – StredKostol sv. Jakuba

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 30/22 (15/11+9/7+6/4)

tr/TrnavaHora_rk_01.jpg

Trnavá HoraKostol sv. Jána Nepomuckého

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1) *

tr/Trnie_rk_05.jpg

TŕnieKostol sv. Martina, biskupa

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15/14 (6+6+3/2) *

TrstenáKostol sv. Juraja

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/5 (8/4+1) *

ho/HornyTurcek_rk_05.jpg

Turček – Horný TurčekKostol Najsvätejšej Trojice

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1) *

tu/TurcianskeTeplice-DolnaStubna_svAnna_05.jpg

Turčianske Teplice – Dolná ŠtubňaKostol sv. Anny

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1) *

tu/TurcMichalKat_06.jpg

Turčianske Teplice – Turčiansky MichalKostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/4 (6/3+1) *

tu/TurcDurKat_07.jpg

Turčiansky ĎurKostol sv. Juraja

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1) *

tu/Turcok_ev.jpg

Turčokkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 *

u/Uloza_svJanKrstitel_04.jpg

UložaKostol sv. Jána Krstiteľa

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

va/Vavrisovo_ev_06_M.jpg

Vavrišovokostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2)

va/Vazec_Ev_01.jpg

Važeckostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 27/25 (8+11+8/6) *

va/Vazec_TrochKralov_01.jpg

VažecKostol Troch kráľov

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 4 *

VeľatyKostol Mena Panny Márie

Jednomanuálový organ bez pedála I / 5/3 *

ve/VelFrankova_svMikulas_03.jpg

Veľká FrankováKostol sv. Mikuláša

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/8 (7+2/1) *

ve/VelkaLesna_svJanKrstitel_04.jpg

Veľká LesnáKostol sv. Jána Krstiteľa

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/4 (5/3+2/1) *

ve/VelkaLodina_VsetkychSvatych02.jpg

Veľká LodinaKostol Všetkých svätých

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2) *

Veľké BorovéKostol Povýšenia Svätého Kríža

Jednomanuálový organ bez pedála I / 6 *

ve/VelDravce_svGal_06_M.jpg

Veľké DravceKostol sv. Gála

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1) *

Veľké LeváreKaštieľ Veľké Leváre – kaplnka

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1) *

ve/VelkePole_rk03.jpg

Veľké PoleKostol Všetkých svätých

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/7 (8/6+1) *

Veľké RovnéKostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 14/9 (10/6+4/3) *

ve/VelTeriakovce_ev_Rieger.jpg

Veľké Teriakovcekostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1) *

ve/Velke_uherce_rk03.jpg

Veľké UherceKostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/7 (7/5+2) *

ve/velky_kamenec_rk_rieger_4.jpg

Veľký KamenecKostol sv. Jozefa

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1) *

ve/VelkySaris_svJakub_7.jpg

Veľký ŠarišKostol sv. Jakuba st.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12/10 (9/7+3) *

ve/VelSlavkov_ev_07_M.jpg

Veľký Slavkovkostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 11 (5+4+2) *

ve/Velopolie_NavstevaPM04.jpg

VeľopolieKostol Navštívenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/5 (7/4+2/1) *

vi/Vidina_NajsvSrdca_5.jpg

VidináKostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/7 (7/5+2) *

vi/Vikartovce_svMartin_01.jpg

VikartovceKostol sv. Martina

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 14 (6+6+2) *

vl/Vlkovce_BozskehoSrdcaJ_03.jpg

VlkovceKostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Jednomanuálový organ bez pedála I / 3/2 *

vr/VranovNadToplou_Sever_NarodeniePM08.jpg

Vranov nad Topľou – SeverBazilika Narodenia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 11/8 (6/4+3/2+2) *

vr/Vrbov_svServac_04.jpg

VrbovKostol sv. Serváca

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10/8 (8/6+2) *

vy/Vychodna_svStefana_01.jpg

VýchodnáKostol sv. Štefana, mučeníka

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5/3 (4/2+1) *

vy/Vydrnik_svSimonJuda_03.jpg

VydrníkKostol sv. Šimona a Júdu

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1) *

vy/Vyhne_rk05.jpg

VyhneKostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

vy/VysnaHutka_NajsvSrdceJezisovo04.jpg

Vyšná HutkaKostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Jednomanuálový organ bez pedála I / 4/2 *

vy/VysKamenica_ev03.jpg

Vyšná Kamenicakostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1) *

vy/VysSlana_ev_06_M.jpg

Vyšná Slanákostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1) *

vy/VysVola_svTereziaAv_06.jpg

Vyšná VoľaKostol sv. Terézie z Avily

Jednomanuálový organ bez pedála I / 4/2 *

vy/VysneLadickovce_NanebovstupeniePana12.jpg

Vyšné LadičkovceKostol Nanebovstúpenia Pána

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 13/11 (6/5+5+2/1) *

vy/VysneRuzbachy_ObetovaniaPana_05.jpg

Vyšné RužbachyKostol Obetovania Pána

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10/7 (7/5+3/2) *

vy/VysnyHrusov_svPeterPavol03.jpg

Vyšný HrušovKostol sv. Petra a Pavla

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/6 (5/4+2) *

vy/VysKubin_Najsv3_06_M.jpg

Vyšný KubínKostol Najsvätejšej Trojice

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1) *

vy/VysnySlavkov_svMichal_02.jpg

Vyšný SlavkovKostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1) *

vy/Vysoka_svAlzbeta_2.jpg

VysokáKostol sv. Alžbety Uhorskej

Jednomanuálový organ bez pedála I / 4/3 *

za/Zakamenne_kNanebovzatiaPM01.jpg

ZákamennéKostol Nanebovzatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 28/26 (10+12+6/4) *

za/Zamutov_RuzencovaPM04.jpg

ZámutovKostol Ružencovej Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/5 (5/4+1) *

za/Zaskov_ev_06_M.jpg

Žaškovkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (4+2) *

za/Zavar_01.jpg

ZavarKostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/6 (6/4+2) *

za/Zazriva_NanebovzPM_06_M.jpg

ZázriváKostol Nanebovzatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 20/19 (8+8+4/3) *

zb/Zborov_svMargita06.jpg

ZborovKostol sv. Margity Antiochijskej

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12 (9+3) *

zb/Zbudza_7bolestnaPM06.jpg

ZbudzaKostol Sedembolestnej Panny Márie

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 5/4 *

ze/Zehna_Ev03.jpg

Žehňakostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/5 (5/4+1) *

ze/ZemplHradis_ref04.jpg

Zemplínske Hradišteref. kostol

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/6 (7/5+1) *

zu/Zupcany_NanebovzatiaPM_7.jpg

ŽupčanyKostol Nanebovzatia Panny Márie

Jednomanuálový organ bez pedála I / 6/4 *

zv/Zvolen_ev02.jpg

Zvolenkostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 22 (10+8+4) *

zv/Zvolen_rk_far02.jpg

ZvolenKostol sv. Alžbety

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 30/27 (10+12+8/5) *

zv/ZvolenSlatinaEv_10.jpg

Zvolenská Slatinakostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 18/17 (8+6+4/3) *

zv/ZvolenSlatinaKat_06.jpg

Zvolenská SlatinaKostol Povýšenia Svätého Kríža

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/4 (6/3+2/1) *

Zoznam prác

Opusové čísla sú uvádzané z hracieho stola, v zátvorkách sú údaje z firemného katalógu. U organov vyrobených do marca 1924 sa opusové čísla na hracom stole a v katalógu mohli odlišovať.

Báb; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1913, op. 1892 (1899) – jednomanuálový 10(8)-registrový organ s pedálom (8(6)+2), pneumatická kužeľka. Nástroj bol neskôr výrazne dispozične zmenený.

Balog nad Ipľom; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1926, op. 2244 – jednomanuálový organ. Nástroj zanikol bez dokumentácie.

Baloň; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1907, op. 1395 (nástroj sa v katalógu nenachádza) – jednomanuálový 7(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+2(1)), pneumatická kužeľka.

Banská Belá; okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1874, op. 9 – jednomanuálový 11-registrový organ s pedálom (8+3), mechanická kužeľka.

Banská Bystrica; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1893, op. 382 – pôvodne dvojmanuálový organ s pedálom, r. 1936 prestavaný materskou firmou na trojmanuálový 35(33)-registrový organ (9+11/z r. 1836/+7+8(6)), op. 2740 – vzdušnice sú kužeľkové, hracie traktúry starej časti sú mechanické s barkerovou pákou, dostavaný manuál má pneumatickú hraciu traktúru.

Banská Štiavnica; okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj, r. kat. farský kostol, 1882, op. 87 – dvojmanuálový 15-registrový organ s pedálom (8+4+3), mechanická kužeľka.

Banská Štiavnica; okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj, r. kat. Kostol sv. Kataríny, 1900, op. 816 (816) – vzdušnice kužeľkové, tónová traktúra mechanická, registrová pneumatická.

Banská Štiavnica; okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj, r. kat. Kostol sv. Alžbety, 1900, op. 831 (831) – jednomanuálový 3-registrový organ bez pedálu, mechanická kužeľka.

Barca; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1902, op. 921 – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), vzdušnice s registrovými kancelami, traktúry pneumatické.

Bardejov; okres Bardejov, Prešovský kraj, r. kat. Kostol sv. Egídia, 1908, op. 1498 (1498) – dvojmanuálový 32-registrový organ s pedálom (14+11+7) , pneumatická kužeľka.

Bátovce; okres Levice, Nitriansky kraj, kostol ev. a. v., 1900, op. 835 (835) – dvojmanuálový 14(8)-registrový organ s pedálom (6(4)+5(3)+3(1)), pneumatická výpustka.

Beckov; okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1930, op. 2426 (2426) – jednomanuálový 9-registrový organ s pedálom (7+2), pneumatická kužeľka.

Beladice-Veľké Chrašťany; okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1914, op. 1986 (2004), jednomanuálový 8(7)-registrový organ s pedálom (7(6)+1), pneumatická kužeľka.

Beňadovo; okres Námestovo, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1889 –1890, op. 258 (262) – jednomanuálový 10(5)-registrový organ s pedálom (8(4)+2(1)), mechanická kužeľka. Organ bol prenesený z obce Mutné (okres Námestovo) v 80. rokoch 20. stor.

Betliar; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1926, op. 2227 (2227) – jednomanuálový 3-registrový organ bez pedálu, pneumatická kužeľka.

Bíňa; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1935, op. 2685 – dvojmanuálový organ s pedálom. Organ zanikol v r. 1945, keď Rusi vyhodili kostol do vzduchu.

Bobrov; okres Námestovo, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1930, op. 2470 (2470) – dvojmanuálový 14-registrový organ s pedálom (6+6+2), pneumatická kužeľka.

Bohunice; okres Levice, Nitriansky kraj, kostol ev. a. v., 1885, op. 132 – pôvodne jednomanuálový 4-registrový organ s priveseným pedálom, mechanická kužeľka. Firma J. Tuček neskôr pristavala jeden pedálový register (pneumatická kužeľka).

Bošáca; okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1910, op. 1599 (1599) – jednomanuálový 10(6)-registrový organ s pedálom (8(5)+2(1)), pneumatická kužeľka.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, Konzervatórium v Bratislave (miestnosť č.2), 1926, op. 2241 (2241) – dvojmanuálový 8-registrový organ s pedálom (3+3+2), pneumatická kužeľka.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, kostol ev. a. v., Panenská ul., 1924, op. 2150 (2150) – štvormanuálový 69(62)-registrový organ s pedálom (12+15+19+4(3)+19(14) – 6 transmisii a jedna pedálová sklopka zapínajúca niekoľko registrov súčasne), pneumatická kužeľka.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, kostol ev. a. v., Legionárska ul., 1933, op. 2609 (2609) – dvojmanuálový organ s pedálom, pneumatická výpustka. V súčasnosti sa organ nepoužíva, v r. 1999 bol medzi dvojicu zrkadlovo-symetrických skríň postavený starší trojmanuálový organ dovezený z Nemecka.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, r. kat. františkánsky Kostol Zvestovania Panny Márie, 1923, op. 2132 (2132) – dvojmanuálový 29-registrový organ s pedálom (10+13+6), pneumatická kužeľka.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, r. kat. jezuitský Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, 1927, op. 2273 (2273) – trojmanuálový 48-registrový organ s pedálom (12+12+14+10). Vzdušnice I. manuálu a pedála sú kužeľkové, vzdušnice II. a III. manuálu sú výpustkové, traktúry sú pneumatické.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, r. kat. kapucínsky Kostol sv. Štefana, 1927, op. 2271 (2271) – dvojmanuálový 21-registrový organ s pedálom (8+9+4), pneumatická kužeľka.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, r. kat. Kostol Nanebovzatia Panny Márie – Blumentál, 1941, op. 2975 – trojmanuálový organ s pedálom, elektropneumatická kužeľka. V r. 1989 rozšírený a prestavaný firmou Rieger-Kloss, op. 3608.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, r. kat. kostol rehole milosrdných bratov Kostol Návštevy Panny Márie – 1933, op. 2580 (2580) – dvojmanuálový 20(18)-registrový organ s pedálom (6+8+6(4)), elektropneumatická kužeľka.

Bratislava-Petržalka; okres Bratislava, Bratislavský kraj, r. kat. Kostol Povýšenia sv. Kríža, 1934, op. 2657 (2657) – dvojmanuálový organ s pedálom, pneumatická výpuska. V r. 1982 bol zásadne prestavaný, zo starého nástroja sa použila len skriňa a časť píšťalového materiálu.

Bratislava-Petržalka; okres Bratislava, Bratislavský kraj, ZUŠ Daliborovo nám., 1927, op. 2253 (2253) – dvojmanuálový 14(12)-registrový organ s pedálom, pneumatická kužeľka.

Bratislava-Záhorská Bystrica; okres Bratislava, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, 1902, op. 908 (908) – dvojmanuálový 15(9)-registrový organ s pedálom (8(5)+4(2)+3(2)), pneumatická výpustka.

Breza; okres Námestovo, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1909, op. 1508 (1508) – pôvodne jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), pneumatická kužeľka. Neskôr rozšírený o jeden manuálový register.

Brodské; okres Skalica, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1898, op. 644 (644) – jednomanuálový 12(8)-registrový organ s pedálom (9(6)+3(2)), mechanická kužeľka.

Budmerice; okres Pezinok, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, 1939, op. 2907 – dvojmanuálový 14(12)-registrový organ s pedálom (5+5+4(2)), pneumatická kužeľka.

Bytča; okres Bytča, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1893, op. 396 – dvojmanuálový organ s pedálom. Organ sa nezachoval.

Bzince pod Javorinou; okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., 1895, op. 498 – jednomanuálový organ, mechanická kužeľka. Nástroj zanikol pri stavbe nového organa firmy Rieger-Kloss v r. 1962/1963. Z pôvodného nástroja bol použitý píšťalový materiál a organová skriňa.

Čadca; Okres Čadca, Žilinský kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne 1914, op. 1997 – dvojmanuálový organ s pedálom. Okolo r. 2000 prestavaný (nový hrací stôl, elektrické traktúry, zmena dispozície). V súčasnosti dvojmanuálový 19-registrový organ s pedálom (8+7+4).

Častkov; okres Senica, Trnavský kraj, kostol ev. a. v., 1906, op. 1261 (1261) – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), pneumatická kužeľka.

Čechynce; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne 1915 –1916, op. 2028 (2058) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), pneumatická kužeľka.

Čierna Lehota; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1902, op. 951 (938) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), pneumatická kužeľka.

Čierne; okres Čadca, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1888, op. 241 (235) – jednomanuálový 8(4)-registrový organ s pedálom (6(3)+2(1)), mechanická kužeľka.

Čimhová; okres Tvrdošín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1908, op. 1466 (nástroj sa v katalógu nenachádza) – v súčasnosti jednomanuálový 9(8)-registrový organ s pedálom (8(7)+1), pneumatická kužeľka. Organ dispozične pozmenil a čiastočne rozšíril Š. Gábor v r. 1977.

Dedinky; okres Rožňava, Košický kraj, r. kat. kostol, 1906, op. 1320 (1320) – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), pneumatická kužeľka.

Dechtice; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat kostol, 1910, op. 1653 – jednomanuálový organ. Organ pravdepodobne zanikol pri stavbe nového nástroja v r. 1930.

Dechtice; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1930, op. 2488 (2488) – jednomanuálový 9-registrový organ s pedálom (8+1), pneumatická kužeľka.

Devičany; okres Levice, Nitriansky kraj, kostol ev. a. v., 1884, op. 117 – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), mechanická kužeľka.

Devičie; okres Krupina, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., pravdepodobne 80. roky 19. stor., op. neznámy – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (7+1), mechanická kužeľka.

Diakovce; okres Šaľa, Nitriansky kraj, ref. 1937, op. 2788 – dvojmanuálový 15-registrový organ s pedálom (5+8+2), pneumatická výpustka.

Divina; okres Žilina, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1907, op. 1381 (1381) – jednomanuálový 8(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+2(1)), pneumatická kužeľka.

Dlhá nad Oravou; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj; r. kat. kostol, 1914 – 1915, op. 2004 (2037) – pôvodne jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), pneumatická kužeľka. Neskôr rozšírený o jeden manuálový register a čiastočne dispozične pozmenený (Š. Gábor).

Dlhá nad Váhom; okres Šaľa, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1927, op. 2290 (2290) – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6+2), pneumatická výpustka.

Dlhé Pole; okres Žilina, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1926, op. 2245 (2245) – dvojmanuálový 12-registrový organ s pedálom (5+ 5+2), pneumatická kužeľka.

Dobšiná; okres Rožňava, Košický kraj, r. kat. kostol, 1896, op. 545 (545) – jednomanuálový 8(5)-registrový organ s pedálom (7(4)+1), mechanická kužeľka.

Dolinka; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1911, op. 1722 (1742) – jednomanuálový 9(7)-registrový organ s pedálom (8(6)+1), vzdušnice s registrovými kancelami, traktúry pneumatické.

Dolná Poruba; okres Trenčín, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1938 – 1939, op. 2844 – jednomanuálový 5-registrový organ s pedálom (4+1), pneumatická výpustka.

Dolný Kubín; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, kostol ev. a. v., 1894 (1895), op. 469 (430) – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (8+2), mechanická kužeľka.

Dolný Ohaj; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1904, op. 1118 (1118) – jednomanuálový organ s pedálom, neskôr rozšírený o 3 manuálové registre (11(8)+2), pneumatická kužeľka.

Dolný Štál; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, ref. 1939, op. 2918 – dvojmanuálový 10-registrový organ s pedálom (4+5+1), pneumatická kužeľka.

Drňa; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, ref. 1928, op. 2333 (2333) – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (7+1), pneumatická kužeľka.

Dubodiel; okres Trenčín, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1930, op. 2425 (2425) – dvojmanuálový 13-registrový organ s pedálom (5+6+2), pneumatická kužeľka.

Dubová; okres Pezinok, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, 1907, op. 1407 (1411) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), pneumatická kužeľka.

Dubovec; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne 1913, op. 1923 (1919) – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), pneumatická kužeľka.

Dulovce; okres Komárno, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1929, op. 2417 (2417) – jednomanuálový 7-registrový organ s pedálom (6+1), pneumatická kužeľka.

Dunajská Streda; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1922, op. 2123 (2123) – dvojmanuálový 22(19)-registrový organ s pedálom (10(8)+8+4(3)), pneumatická kužeľka.

Dvory nad Žitavou; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1897, op. 581 (581) – dvojmanuálový 11(9)-registrový organ s pedálom (6(4)+3(2)+2(1)), mechanická kužeľka.

Figa; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1937 – 1938, op. 2821 – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), vzdušnice s registrovými kancelami, traktúry pneumatické.

Gbelce; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1896, op. 552 (552) – jednomanuálový organ s pedálom, mechanická kužeľka. Nástroj bol v neskoršom období prestavaný.

Gemerská Ves; okres Revúca, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1904, op. 1091 (1091) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), pneumatická kužeľka.

Hladovka; okres Tvrdošín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1932, op. 2537 (2537) – jednomanuálový 12-registrový organ s pedálom (9+3), pneumatická kužeľka.

Hlohovec; okres Hlohovec, Trnavský kraj, r. kat. Kostol sv. Michala, 1933, op. 2586 (2586) – dvojmanuálový 26(25)-registrový organ s pedálom (10+10+6(5)); pneumatická kužeľka; Zásadná prestavba organa M. Šaška st. z r. 1850.

Hnúšťa; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1928, op. 2303 (2303) – jednomanuálový 9-registrový organ s pedálom (8+1), pneumatická kužeľka.

Holíč; okres Skalica, Trnavský kraj, kostol ev. a. v., 1887, op. 183 – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), mechanická kužeľka.

Holíč; okres Skalica, Trnavský kraj, r. kat. Kostol Božského Srdca Ježišovho, 1937 –1938, op. 2803 – dvojmanuálový 23(3)-registrový organ s pedálom (8+10+5), elektrický unit.

Holíč; okres Skalica, Trnavský kraj, r. kat. Kostol sv. Martina, 1927, op. 2288 (2288) – dvojmanuálový 24-registrový organ s pedálom (11+9+4), pneumatická kužeľka.

Hontianske Moravce; okres Krupina, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1883, op. 101 – jednomanuálový 5-registrový organ s pedálom (4+1), mechanická kužeľka.

Hontianske Tesáre-Dvorníky; okres Krupina, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1928, op. 2344 (2344) – jednomanuálový 7-registrový organ s pedálom (6+1), pneumatická kužeľka.

Horná Krupá; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1930, op. 2427 (2427) – dvojmanuálový 12-registrový organ s pedálom (6+4+2), pneumatická kužeľka.

Horné Otrokovce; okres Hlohovec, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1904, op. 1104 (nástroj sa v katalógu nenachádza) – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), pneumatická kužeľka.

Hostie; okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1937 –1938, op. 2797 – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (7+1), pneumatická kužeľka.

Hrádok; okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1929, op. 2389 (2389) – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (8+2), pneumatická kužeľka.

Hrkovce; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1930 – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (8+2), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Hrnčiarska Ves-Veľká Suchá; okres Poltár, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1910, op. 1612 (1612) – dvojmanuálový 14-registrový organ s pedálom (6+5+3 viaceré registre sú extenzie), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Hronovce-Čajakovo; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1934, op. 2634 – dvojmanuálový organ s pedálom. Organ zanikol pri prechode frontu, keď bol vážne poškodený aj kostol.

Hronské Kosihy; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1930, op. 2447 (2447) – jednomanuálový 12-registrový organ s pedálom (10+2), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Hurbanovo; okres Komárno, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1921 – 1922, op. 2114 (2114) – jednomanuálový 13(10)-registrový organ s pedálom (10(8)+3(2)), pneumatická kužeľka.

Huty; okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1893, op. 392 – jednomanuálový 6(4)-registrový organ bez pedálu, mechanická kužeľka. Zanikol okolo r. 2000.

Chtelnica; okres Piešťany, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1906, op. 1333 (1333) – dvojmanuálový 16-registrový organ s pedálom (8+5+3), pneumatická kužeľka. Organ bol prestavaný.

Chynorany; okres Partizánske, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1932, op. 2554 (2554) – dvojmanuálový 20(18)-registrový organ s pedálom (8+9(8)+3(2)), pneumatická kužeľka.

Chyžné; okres Revúca, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1929, op. 2410 (2410) – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6+2), pneumatická kužeľka.

Ilija; okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1880, op. 67 – jednomanuálový 4-registrový organ bez pedálu, mechanická kužeľka.

Iža; okres Komárno, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1911, op. 1767 (1755) – dvojmanuálový 14(11)-registrový organ s pedálom (7(5)+5(4)+2), pneumatická kužeľka.

Jabloňovce; okres Levice, Nitriansky kraj, kostol ev. a. v., pravdepodobne 1922, op. 2120 (2120) – jednomanuálový 4(3)-registrový organ s priveseným pedálom, pnematická kužeľka.

Jacovce; okres Topoľčany, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne 1915 – 1916, op. 2057 – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), pneumatická kužeľka.

Jahodná; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1912, op. 1836 (1836) – jednomanuálový 8(6)-registrový organ s pedálom (7(5)+1), pneumatická kužeľka.

Jarok; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1911, op. 1766 (1766) – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), pneumatická kužeľka.

Jasenová; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, kostol ev. a. v., 1892, op. 348 (351) – jednomanuálový 7-registrový organ s pedálom (5+2), mechanická kužeľka.

Jasenová; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, kostol ev. a. v., 20. roky 20. stor. Nahradené prospektové píšťaly zrekvírované počas prvej svetovej vojny.

Jasov; okres Košice-okolie, Košický kraj, r. kat. Kostol sv. Ján Krstiteľa, 1895, op. 487 – dvojmanuálový organ s pedálom. Organ v r. 1942 zásadne prestavala firma Angster.

Jelšava; okres Revúca, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1906, op. 1292 (1292) – dvojmanuálový 13(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+4(2)+3(2)), pneumatická kužeľka. Nástroj je postavený v barokovej skrini Pažických z r. 1788.

Jur nad Hronom; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1938 – 1939, op. 2842 – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), vzdušnice s registrovými kancelami, tónové traktúry pneumatické. Ovládanie registrov bolo prestavané.

Jur nad Hronom; okres Levice, Nitriansky kraj, ref. 1901, op. 901 (organ sa v katalógu nenachádza) – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (7+1), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Kalná nad Hronom-Kalná; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1928, op. 2302 (2302) – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (8+2), pneumatická kužeľka.

Kalná nad Hronom-Kalná; okres Levice, Nitriansky kraj, ref. 1928, op. 2325 – jednomanuálový organ. Pravdepodobne zanikol v r. 1945.

Kameničná; okres Komárno, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1928, op. 2304 (2304) – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), pneumatická kužeľka.

Kaplna; okres Senec, Bratislavký kraj, r. kat. kostol, 1940, op. 2929 – dvojmanuálový 10-registrový organ s pedálom (4+5+1), pneumatická kužeľka.

Kežmarok; okres Kežmarok, Prešovský kraj, kostol ev. a. v., (tzv. Nový kostol), 1894, op. 434 (437) – dvojmanuálový 30-registrový organ s pedálom (13+10+7), mechanická kužeľka.

Kežmarok; okres Kežmarok, Prešovský kraj, r. kat. kostol, 1926, op. 2213 (2213) – trojmanuálový 33(31)-registrový organ s pedálom (8+7+11+7(5)), pneumatická kužeľka.

Kľačany; okres Hlohovec, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1892, op. 360 (365) – jednomanuálový 6-registrový organ bez pedálu, mechanická kužeľka. Organ pôvodne stavaný pre r. kat. kostol v Križovanoch nad Dudváhom (okres Trnava) bol na súčasné miesto prenesený pravdepodobne na konci 60. rokov 20. stor.

Koceľovce; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1908, op. 1452 (1452) – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), pneumatická kužeľka.

Kolárovice; okres Bytča, Žilinský kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne 1938 – 1939, op. 2840 – dvojmanuálový organ s pedálom dodatočne rozšírený o niekoľko registrov (5+8+4(2)), pneumatická kužeľka.

Kolárovo; okres Komárno, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1896, op. 573 (573) – jednomanuálový 10(6)-registrový organ s pedálom (8(5)+2(1)), mechanická kužeľka.

Kolíňany; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1904, op. 1031 – jednomanuálový 8(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+2(1)), pneumatická kužeľka. Údajne bol na dnešné miesto prevezený v 30. rokoch 20. stor.

Komárno; okres Komárno, Nitriansky kraj, r. kat. Kostol sv. Ondreja, 1898, op. 649 (649) – trojmanuálový 51(50)-registrový organ s pedálom (17+13+9+12(11)), mechanická kužeľka (hracia traktúra I. manuálu s barkerovou pákou). Prestavba a rozšírenie trojmanuálového organa Karla Buckowa z r. 1864.

Komárno-Nová Stráž; okres Komárno, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1910, op. 1657 (1657) – jednomanuálový 10(5)-registrový organ s pedálom (8(4)+2(1)), pneumatická kužeľka.

Konská; okres Žilina, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1927, op. 2296 (2296) – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (8+2), pneumatická kužeľka.

Kopčany; okres Skalica, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1890, op. 288 (287) – jednomanuálový 9(5)-registrový organ s pedálom (7(4)+2(1)), mechanická kužeľka.

Košice; okres Košice, Košický kraj, r. kat. Kostol Panny Márie Ružencovej, 1894, op. 468 (468) – dvojmanuálový 23(14)-registrový organ s pedálom (11(6)+7(5)+5(3)), mechanická kužeľka.

Krajné; okres Myjava, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., 1931, op. 2520 (2520) – dvojmanuálový 10-registrový organ s pedálom (5+3+2), pneumatická kužeľka.

Kráľov Brod; okres Galanta, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1896, op. 562 – jednomanuálový 10(6)-registrový organ s pedálom (8(5)+2(1)), mechanická kužeľka. Organ bol na súčasné miesto prenesený zrejme z inej lokality až za 1. ČSR.

Kraľovany; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, kostol ev. a. v., 1929, op. 2382 (2382) – jednomanuálový 5-registrový organ s pedálom (4+1), pneumatická kužeľka.

Kráľovce-Krnišov – Kráľovce; okres Krupina, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1911, op. 1725 (1749) – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), pneumatická kužeľka.

Krásno; okres Partizánske, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1928, op. 2331 (2331) – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (8+2), pneumatická kužeľka.

Krásnohorská Dlhá Lúka; okres Rožňava, Košický kraj, r. kat. kostol, 1896, op. 563 (563) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), mechanická kužeľka.

Krivá; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1898, op. 675 – jednomanuálový 6(4)-registrový organ pravdepodobne s priveseným pedálom, mechanická kužeľka. Okolo r. 1949 bol premiestnený do r. kat. kostola v Žaškove (okres Dolný Kubín), v 90. rokoch uložený na fare, po r. 2003 predaný na súčiastky.

Krušetnica; okres Tvrdošín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne 1914, op. 1988 (1988) – jednomanuálový 10(7)-registrový organ s pedálom (8(5)+2), pneumatická kužeľka.

Kšinná; okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., 1897, op. 585 (577) – jednomanuálový 5(3)-registrový organ s pedálom, mechanická kužeľka.

Kuklov; okres Senica, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1936, op. 2759 (2759) – dvojmanuálový 10(9)-registrový organ s pedálom (4+4+2(1)), pneumatická kužeľka.

Láb; okres Malacky, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, 1937 – 1938, op. 2808 – dvojmanuálový 14-registrový organ s pedálom postavený do organovej skrine z prelomu 18. a 19. stor. (6+6+2), pneumatická výpustka.

Lehota; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1928, op. 2328 (2328) – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (7+1), pneumatická kužeľka.

Leľa; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1907, op. 1372 (1372) – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), pneumatická kužeľka.

Lenartovce; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, ref. 1929, op. 2373 (2373) – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (7+1), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Levice; okres Levice, Nitriansky kraj, kostol ev. a. v., 1941 – november 1942, op. 3016 – dvojmanuálový 7-registrový organ s pedálom (3+3+1), pneumatická kužeľka.

Levice; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1921 – 1922, op. 2116 (2116) – dvojmanuálový 15-registrový organ s pedálom (5+7+3), pneumatická kužeľka.

Levice; okres Levice, Nitriansky kraj, ref. 1930, op. 2452 – pôvodne jednomanuálový organ s pedálom. V r. 1999 prestavaný na dvojmanuálový, pričom bol použitý hrací stôl z Bratislavy-Petržalky s označením Opus 2657.

Levice-Čankov; okres Levice, Nitriansky kraj, kostol ev. a. v., 1935, op. 2673 (2673) – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (7+1), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Levoča; okres Levoča, Prešovský kraj, r. kat. Chrám sv. Jakuba, 1931 – 1932, op. 2540 (2540), trojmanuálový 33-registrový organ s pedálom (9+9+9+6), pneumatická kužeľka.

Liesek; okres Tvrdošín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1922, op. 2118 – pôvodne jednomanuálový organ s pedálom, pneumatická kužeľka. V rokoch 1993 – 1994 prestavaný a rozšírený o druhý manuál firmou Ladena. Traktúry prebudované na elektrické.

Limbach; okres Pezinok, Bratislavský kraj, kostol ev. a. v., 1932, op. 2548 (2548) – dvojmanuálový 10(9)-registrový organ s pedálom (4+4+2(1)), pneumatická kužeľka.

Liptovský Hrádok; okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1901, op. 896 (896) – dvojmanuálový 14(9)-registrový organ s pedálom (7(4)+4(3)+3(2)), pneumatická kužeľka.

Litava; okres Krupina; Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1937 – 1938, op. 2819 – dvojmanuálový 10(9)-registrový organ s pedálom (4+4+2(1)), pneumatická výpustka.

Lokca; okres Námestovo, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1904, op. 1107 (1107) – jednomanuálový 8(7)-registrový organ s pedálom (6(5)+2), pneumatická kužeľka.

Lozorno; okres Malacky, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, 1922, op. 2128 (2128) – jednomanuálový 10(6)-registrový organ s pedálom (8(5)+2(1)), pneumatická kužeľka.

Ludrová; okres Ružomberok, Žilinský kraj, r.kat. 1884, op. 124 – jednomanuálový organ, mechanická kužeľka. Nástroj pravdepodobne zanikol v 2. polovici 20. stor.

Ludrová; okres Ružomberok, Žilinský kraj, r.kat. 1896, op. 534 – dvojmanuálový 12-registrový organ s pedálom (6+3+3), vzdušnice kužeľkové, tónová traktúra mechanická, registrová pneumatická. Na súčasné miesto bol prenesený z Čiech asi na konci 60. rokov 20. stor.

Malá Čalomija; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1894, op. 417 (423) – jednomanuálový 8(5)-registrový organ s pedálom (7(4)+1), mechanická kužeľka.

Malé Leváre; okres Malacky, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, 1903, op. 1029 (1029) – jednomanuálový 8(5)-registrový organ s pedálom (7(4)+1), pneumatická výpustka.

Mankovce; okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1925, op. 2186 – jednomanuálový 5(3)-registrový organ s priveseným pedálom, pneumatická kužeľka. Nástroj bol na súčasné miesto privezený z Čiech v 70. rokoch 20. stor.

Marianka; okres Malacky, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, 1941, op. 2973 – dvojmanuálový 18-registrový organ s pedálom (7+8+3), pneumatická kužeľka.

Martinček; okres Ružomberok, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1926, op. 2252 (2252) – jednomanuálový 3(2)-registrový organ bez pedálu, pneumatická kužeľka.

Merašice; okres Hlohovec, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 90. roky 19. stor. – jednomanuálový 8(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+2(1)), mechanická kužeľka.

Michal nad Žitavou; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1912, op. 1838 (1838) – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), pneumatická kužeľka.

Modra; okres Pezinok, Bratislavský kraj, ev. a .v. 1935, op. 2694 (2694) – dvojmanuálový 20(16)-registrový organ s pedálom (10+12+8(4)), pneumatická výpustka.

Modra; okres Pezinok, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, 1875, op. 15 – dvojmanuálový 18-registrový organ s pedálom (9+5+4), mechanická kužeľka.

Mojmírovce; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1890, op. 274 (278) – dvojmanuálový 16(9)-registrový organ s pedálom (9(5)+4(2)+3(2)), mechanická kužeľka.

Mojtín; okres Púchov, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1911, op. 1778 (1778) – jednomanuálový 9(7)-registrový organ s pedálom (7(5)+2), pneumatická kužeľka.

Mokrá Lúka; okres Revúca, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1926, op. 2222 (2222) – jednomanuálový organ s pedálom (6+2), pneumatická kužeľka.

Moravské Lieskové; okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1938 – 1939, op. 2856 – dvojmanuálový 10(9)-registrový organ s pedálom, pneumatická výpustka.

Námestovo; okres Námestovo, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1902, op. 961 – pôvodne dvojmanuálový organ s pedálom. Neskôr viackrát prestavaný. Zásadná prestavba a rozšírenie nástroja sa uskutočnilo medzi rokmi 1985 – 1988 (J. Tuček, Bielský).

Nandraž; okres Revúca, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1911, op. 1768 (1768) – jednomanuálový 9(7)-registrový organ s pedálom (7(5)+2), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Nesvady; okres Komárno, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1904, op. 1126 (1126) – jednomanuálový 11(7)-registrový organ s pedálom (8(5)+3(2)), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Nižná; okres Tvrdošín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1910, op. 1680 (1680) – jednomanuálový 12(9)-registrový organ s pedálom (10(7)+2), pneumatická kužeľka.

Norovce; okres Topoľčany, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1910, op. 1663 (1663) – dvojmanuálový 29-registrový organ s pedálom (11+11+7), pneumatická kužeľka. Nástroj pôvodne stavaný pre vojenský kostol v Komárne, po zrušení kostola v r. 1951 bol prenesený do súčasnej lokality.

Nová Ves nad Žitavou; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1909, op. 1531 (1531) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), pneumatická kužeľka.

Nové Sady; okres Nitra, Nitriansky kraj, kostol ev. a. v., 1895, op. 466 (473) – pôvodne jednomanuálový 6(3)-registrový organ bez pedálu, mechanická kužeľka. Neskôr bol pribudovaný pedál s jedným registrom a pneumatickými traktúrami.

Nové Sady; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1910, op. 1616 (nástroj sa v katalógu nenachádza) – jednomanuálový 9(7)-registrový organ s pedálom (7(5)+2), pneumatická kužeľka.

Nové Zámky; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1912, op. 1819 (1818) – dvojmanuálový organ s pedálom (8+6+3), pneumatická kužeľka.

Nový Tekov; okres Levice, Nitriansky kraj, ref. 1928, op. 2301 (2301) – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Okoč; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1908, op. 1450 (1450) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Okoč-Opatovský Sokolec; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, ref. 1914 – 1915, op. 2006 (2028), jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Oravská Lesná; okres Námestovo, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1935, op. 2696 (2696) – dvojmanuálový 12-registrový organ s pedálom (5+5+2), pneumatická kužeľka.

Oravské Veselé; okres Námestovo, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1911, op. 1732 (1735) – dvojmanuálový 15(12)-registrový organ s pedálom (7(5)+6(5)+2), pneumatická kužeľka. V polovici 90. rokov 20. stor. čiastočne dispozične pozmenený (Tyrol, Káčerík).

Oravský Podzámok; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1915, op. 2021 (2054) – jednomanuálový 10(8)-registrový organ s pedálom (8(6)+2), mechanicko-pneumatická kužeľka.

Oščadnica; okres Čadca, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1929, op. 2396 (2396) – pôvodne jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (7+1), nástroj bol neskôr zväčšený o dva manuálové registre, pneumatická kužeľka.

Ožďany; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1924 (marec – december), op. 2164 (2164) – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), pneumatická kužeľka.

Paňa; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1932, op. 2553 (2553) – dvojmanuálový 11(10)-registrový organ s pedálom (4+5+2(1)), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Papradno; okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1913, op. 1927 – jednomanuálový organ s pedálom. Nástroj zanikol pravdepodobne v r. 1952, keď sem postavila firma Rieger-Kloss nový trojmanuálový nástroj.

Pezinok; okres Pezinok, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, 1887, op. 213 (201) – dvojmanuálový 18(10)-registrový organ s pedálom (10(5)+4(2)+4(3)), mechanická kužeľka.

Piešťany; okres Piešťany, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1941 – november 1942, op. 3006 – dvojmanuálový 22(19)-registrový organ s pedálom (8+9+5(3)), pneumatická kužeľka.

Plavecký Peter; okres Senica, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1906, op. 1323 (1323) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), pneumatická kužeľka.

Počúvadlo; okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1910, op. 1619 (1619) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), pneumatická kužeľka.

Podbiel; okres Tvrdošín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1905 (podľa čísla v katalógu 1909!), op. 1203 (1542!) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), pneumatická kužeľka.

Podlužany; okres Bánovce nad Bebravou, kostol ev. a. v., pravdepodobne 1924, op. 2151 (2151) – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), pneumatická kužeľka.

Podlužany; okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1937 – 1938, op. 2817 – jednomanuálový 4-registrový organ s pedálom (3+1), pneumatická kužeľka.

Podlužany; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1930, op. 2420 (2420) – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (8+2), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Prašice; okres Topoľčany, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1910, op. 1654 (1654) – pôvodne jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6+2), neskôr rozšírený o 2 manuálové registre, pneumatická kužeľka.

Predmier; okres Bytča, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1928, op. 2311 (2311) – jednomanuálový 13-registrový organ s pedálom (11+2), pneumatická kužeľka.

Preseľany; okres Topoľčany, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1935, op. 2697 (2697) – dvojmanuálový 8-registrový organ s pedálom (4+3+1), pneumatická výpustka.

Prešov; okres Prešov, Prešovský kraj, kostol ev. a. v., 1913, op. 1958 (1958) – dvojmanuálový 24-registrový organ s pedálom (9+10+5), pneumatická kužeľka.

Príbelce; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1898, op. 690 (690) – jednomanuálový 8(4)-registrový organ s pedálom (6(3)+2(1)), mechanická kužeľka.

Pribeta; okres Komárno, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1901, op. 879 (879) – dvojmanuálový 12-registrový organ s pedálom (6+4+2), pneumatická kužeľka.

Pribiš; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne 1910, op. 1678 (nástroj sa v katalógu nenachádza) – jednomanuálový 5-registrový organ bez pedálu, pneumatická kužeľka. V r. 1975 organ dispozične pozmenil Š. Gábor.

Pucov; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1902, op. 967, jednomanuálový organ. Nástroj zanikol pravdepodobne na konci 20. stor.

Púchov; okres Púchov, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1940 – 1941, op. 2943 – dvojmanuálový 19(17)-registrový organ s pedálom (7+8+4(2)), pneumatická kužeľka.

Pukanec; okres Levice, Nitriansky kraj, kostol ev. a. v., 1941 – november 1942, op. 2981 – dvojmanuálový 20(17)-registrový organ s pedálom (7+8+5(3)), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Pukanec; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1910, op. 1677 (1678) – dvojmanuálový 12(10)-registrový organ s pedálom (6(5)+4(3)+2), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Rabčice; okres Námestovo, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1907, op. 1389 (1389) – dvojmanuálový 12(9)-registrový organ s pedálom (6(4)+4(3)+2), pneumatická kužeľka. Organ čiastočne dispozične pozmenený okolo r. 1997 (Tyrol).

Raková; okres Čadca, Žilinský kraj, r. kat. kostol, medzi rokmi 1915 – 1922, op. 2086 (2090) – dvojmanuálový 18-registrový organ s pedálom (z toho niekoľko extenzií), pneumatická kužeľka.

Rakovnica; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1913, op. 1888 (1893) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), pneumatická kužeľka.

Rejdová; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1912, op. 1849 – jednomanuálový 8(6)-registrový organ s pedálom (7(5)+1), pneumatická kužeľka.

Rimavská Sobota; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1933, op. 2614 (2614) – dvojmanuálový 22-registrový organ s pedálom (7+10+5), pneumatická kužeľka.

Rochovce; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., pravdepodobne 1922, op. 2121 (2121) – jednomanuálový 5(4)-registrový organ s pedálom, (4(3)+1), pneumatická kužeľka.

Roštár; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1906, op. 1321 (1321) – jednomanuálový 5(3)-registrový organ bez pedálu, pneumatická kužeľka.

Rožňava; okres Rožňava, Košický kraj, r. kat. Kostol sv. Františka Xaverského, 1890, op. 268 – jednomanuálový 5-registrový organ s pedálom (4+1), mechanická kužeľka.

Rožňavské Bystré; okres Rožňava, Košický kraj, kostol e. a. v. 1909, op. 1563 (1577) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), pneumatická kužeľka.

Rúbaň; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1901, op. 883 (883) – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom, pneumatická kužeľka.

Ružomberok; okres Ružomberok, Žilinský kraj, r. kat. Kostol Povýšenia sv. Kríža, 1. desaťročie 20. stor. – jednomanuálový organ 8(5)-registrový organ s pedálom (7(4)+1), pneumatická kužeľka. Organ z neznámej lokality na súčasné miesto preniesol Július Guna, ktorý tiež vyhotovil vlastný hrací stôl a nástroj dispozične pozmenil.

Ružomberok; okres Ružomberok, Žilinský kraj, r. kat. Kostol sv. Ondreja, 1881, op. 73 – dvojmanuálový organ s pedálom. Prestavaný v 1. polovici 20. stor. (Július Guna), v súčasnosti sa nástrojová časť nachádza pred zánikom.

Ružomberok-Černová; okres Ružomberok, Žilinský kraj, r. kat. kostol, medzi 1937 – november 1942 – dvojmanuálový organ 20(17)-registrový organ s pedálom (7+8+5(3)), pneumatická kužeľka.

Ružomberok-Hrboltová; okres Ružomberok, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1913, op. 1919 (1913) – jednomanuálový organ 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), pneumatická kužeľka.

Ružomberok-Rybárpole; okres Ružomberok, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1941 – november 1942, op. 3002 – dvojmanuálový organ 10(9)-registrový organ s pedálom (4+4+2(1)), pneumatická kužeľka.

Rybník; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1926, op. 2228 (2228) – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (8+2), pneumatická kužeľka.

Rykynčice-Dolné Rykynčice; okres Krupina, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1913, op. 1918 (1918) – jednomanuálový 11(8)-registrový organ s pedálom (9(6)+2), pneumatická kužeľka.

Santovka; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1939, op. 2894 – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (8+2), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Sazdice; okres Levice, Nitriansky kraj, kostol ev. a. v., 1907, op. 1429 (1429) – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), pneumatická kužeľka.

Sekule; okres Senica, Trnavský kraj, r. kat. kostol, okolo 1883, opusové číslo neznáme – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), mechanická kužeľka.

Selce; okres Poltár, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1893, op. 399 (412) – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), mechanická kužeľka.

Semerovo; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1907, op. 1357 (1357) – jednomanuálový organ. Nástroj zanikol, zostala z neho len predná časť organovej skrine s troma píšťalovými poľami, od sokla hore.

Senec; okres Senec, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, 1904, op. 1161 (1161) – dvojmanuálový 12(7)-registrový organ s pedálom (6 (3) + 3(2) + 3(2)), pneumatická kužeľka

Senica-Čáčov; okres Senica, Trnavský kraj, kostol ev. a. v., 1892, op. 363 (360) – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (7+1), mechanická kužeľka.

Sirk; okres Revúca, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1910, op. 1637 (1611) – jednomanuálový 10(8)-registrový organ s pedálom (8(6)+2), pneumatická kužeľka.

Skalica; okres Skalica, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1930, op. 2494 (2494) – dvojmanuálový 30-registrový organ s pedálom (11+12+7), pneumatická kužeľka.

Skýcov; okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1912, op. 1841 – jednomanuálový organ. Zanikol okolo r. 1992. Do nového nástroja prevzali niekoľko registrov.

Slatina nad Bebravou; okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1926, op. 2219 (2219) – jednomanuálový 8(7)-registrový organ s pedálom (6(5)+1), pneumatická kužeľka.

Slatina nad Bebravou; okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., 1909, op. 1568 (1568) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Slatina; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, podľa katalógu 1912 (podľa nápisu na organe 1913), op. 1856 (1856) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom, pneumatická kužeľka.

Slavošovce; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1912, op. 1873 (1884) – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), pneumatická kužeľka.

Smolinské; okres Senica, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1924, op. 2170 (2170) – jednomanuálový 8(5)-registrový organ s pedálom (7(4)+1), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Sološnica; okres Malacky, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, 1936, op. 2754 (2754) – dvojmanuálový 8-registrový organ s pedálom postavený do staršej organovej skrine (4+3+1), pneumatická výpustka.

Spišská Teplica; okres Poprad, Prešovský kraj, r. kat. kostol, 1875, op. 10 – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6+2), mechanická kužeľka.

Spišské Podhradie-Spišská Kapitula; okres Levoča, Prešovský kraj, r. kat. Kostol sv. Martina, 1889, op. 240 – jednomanuálový 12-registrový organ s pedálom (9+3), mechanická kužeľka.

Spišské Podhradie-Spišská Kapitula; okres Levoča, Prešovský kraj, r. kat. Kostol sv. Martina, 1890, op. 283 (276) – jednomanuálový 5-registrový organ bez pedálu, mechanická kužeľka.

Spišské Podhradie-Spišská Kapitula; okres Levoča, Prešovský kraj, r. kat. Kostol sv. Martina, 1890, op. 263 (289), dvojmanuálový 31-registrový organ s pedálom (13+10+8), mechanická kužeľka s barkerovou pákou.

Stankovany; okres Ružomberok, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1902, op. 913 (913) – jednomanuálový organ 12(8)-registrový organ s pedálom (9(6)+3(2)), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry. Organ bol v neskoršom období rozšírený o jeden manuálový register.

Staškov; okres Čadca, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1926, op. 2242 (2242) – pôvodne jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6+2), neskôr doplnený dvoma manuálovými registrami, pneumatická kužeľka.

Strekov; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1904, op. 1139 (1139) – dvojmanuálový 12(8)-registrový organ s pedálom (6(4)+4(2)+2), pneumatická kužeľka.

Suchá Hora; okres Tvrdošín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1886, op. 172 – jednomanuálový 9-registrový organ s pedálom (7+2), mechanická kužeľka. Organ pôvodne stavaný pre r. kat. kostol v obci.

Sucháň; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1895, op. 472 (482) – jednomanuálový 7(4)-registrový organ s pedálom (6(3)+1), mechanická kužeľka.

Suché Brezovo; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1890, op. 299 (nástroj sa v katalógu nenachádza) – jednomanuálový 11(6)-registrový organ s pedálom (9(5)+2(1)), mechanická kužeľka.

Súľov-Hradná – Súľov; okres Bytča, Žilinský kraj, kostol ev. a. v., 1892, op. 334 (341) – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), mechanická kužeľka. Organ bol stavaný pre kostol ev. a. v. v Trnave, na súčasné miesto mohol byť prenesený okolo r. 1949.

Svätý Peter; okres Komárno, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1900, op. 815 (815) – dvojmanuálový 12(8)-registrový organ s pedálom (6(4)+3(2)+3(2)), tónové traktúry mechanické, registrová pneumatická, vzdušnice kužeľkové.

Šahy; okres Levice, Nitriansky kraj, kostol ev. a. v., 1910, op. 1610 (1610) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), pneumatická kužeľka.

Šaľa; okres Šaľa, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1929, op. 2362 (2362) – dvojmanuálový 25-registrový organ s pedálom (9+10+6), pneumatická kužeľka.

Šarovce; okres Levice, Nitriansky kraj, ref. 1930, op. 2456 (2456) – jednomanuálový 9-registrový organ s pedálom (8+1), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Šaštín-Stráže – Šaštín; okres Senica, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1941 – november 1942, op. 2996 – dvojmanuálový 8-registrový organ s pedálom (3+4+1), pneumatická kužeľka.

Šenkvice; okres Pezinok, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, 1930, op. 2431 (2431) – dvojmanuálový 18(17)-registrový organ s pedálom (7+7+4(3)), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Širkovce; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, ref. 1933, op. 2619 (2619) – jednomauálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Štiavnik; okres Bytča, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1905, op. 1234 (1234) – jednomanuálový 10(7)-registrový organ s pedálom (8(5)+2), pneumatická kužeľka.

Štítnik; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., pravdepodobne 1915 – 1916, op. 2062 (2062) – dvojmanuálový 17(11)-registrový organ s pedálom (8(5)+6(4)+3(2)), pneumatická výpustka.

Štúrovo; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1907, op. 1392 (1392) – jednomanuálový 11-registrový organ s pedálom (9+2), pneumatická kužeľka.

Šurianky; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1910, op. 1605 (1605) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), pneumatická kužeľka.

Tekovské Lužany; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1934, op. 2651 (2651) – dvojmanuálový 12-registrový organ s pedálom (4+6+2), pneumatická výpustka.

Teplička nad Váhom; okres Žilina, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1927, op. 2283 (2283) – pôvodne dvojmanuálový organ s pedálom (7+6+3), neskôr dispozične pozmenený a rozšírený o 2 registre (8+7+3), pneumatická kužeľka.

Terany; okres Krupina, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1880, op. 66 – pôvodne jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), neskôr rozšírený o 4 manuálové registre, pôvodná časť má mechanické traktúry, doplnené registre majú pneumatické, vzdušnice sú kužeľkové.

Topoľčany; okres Topoľčany, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, medzi r. 1915 – 1922, op. 2101 (2101) – dvojmanuálový 23(22)-registrový organ s pedálom (9+9+5(4)), pneumatická kužeľka.

Topoľčianky; okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne 1914, op. 1978 (1995) – dvojmanuálový 12-registrový organ s pedálom (5+5+2), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Trávnica; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1892, op. 329 (328) – jednomanuálový 5(3)-registrový organ s pedálom (4(2)+1), mechanická kužeľka.

Trávnik; okres Komárno, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1911, op. 1740 (1740) – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), pneumatická kužeľka.

Trebušovce; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1936, op. 2718 (2718) – jednomanuálový 5-registrový organ s pedálom (4+1), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Trenčianska Teplá; okres Trenčín, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1933, op. 2591 (2591) – jednomanuálový 12(11)-registrový organ s pedálom (9+3(2)), pneumatická výpustka.

Trenčín; okres Trenčín, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., 1935, op. 2687 (2687) – dvojmanuálový 20(19)-registrový organ s pedálom (8+7+5(4)), pneumatická výpustka.

Trenčín; okres Trenčín, Trenčiansky kraj, r. kat. Kostol Narodenia Panny Márie, 1930, op. 2480 (2489) – dvojmanuálový 16(15)-registrový organ s pedálom (7+6+3(2)), pneumatická kužeľka.

Trenčín; okres Trenčín, Trenčiansky kraj, r. kat. Kostol Notre Dame, 1926, op. 2248 (2248) – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (8+2), pneumatická kužeľka.

Trenčín; okres Trenčín, Trenčiansky kraj, r. kat. Kostol sv. Anny, 1892, op. 343 (346) –jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), mechanická kužeľka.

Trenčín-Opatová; okres Trenčín, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1908, op. 1456 – jednomanuálový organ s pedálom (8+1), pneumatická kužeľka. Nástroj bol pravdepodobne prenesený z inej lokality a následne bol opravený a rozšírený (Š. Gábor).

Trnava; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. Kostol Najsvätejšej Trojice, 1938, op. 2825 – dvojmanuálový 16-registrový organ s pedálom (6+7+3), pneumatická výpustka. Nástroj bol v neskoršom období čiastočne dispozične upravený.

Trnava; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. Kostol sv. Anny, 1905, op. 1173 (1173) – dvojmanuálový 14(9)-registrový organ s pedálom (6(4)+5(3)+3(2)), pneumatická kužeľka.

Trnava; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. Kostol sv. Jakuba, 1905, op. 1177 – pôvodne dvojmanuálový 22(15)-registrový organ s pedálom (11(7)+7(5)+4(3)), pneumatická kužeľka, 1917 – ladenie, nový mech, 1923 – oprava. Neskôr rozšírený O. Vážanským na 30(22) registrov (15(11)+9(7)+6(4)).

Trnava; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. Kostol sv. Mikuláša, 1912, op. 1894 (1894) – trojmanuálový 45(41)-registrový organ s pedálom (14+10+10+11(7)), pneumatická kužeľka.

Trnovec nad Váhom; okres Šaľa, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1896, op. 566 – jednomanuálový 8(5)-registrový organ s pedálom (7(4)+1), mechanická kužeľka.

Trstená; okres Tvrdošín, Žilinský kraj, r. kat. Kostol sv. Juraja, 1902, op. 937 (937) – jednomanuálový organ s pedálom. V r. 1993 boli vymenené vzdušnice (skriňové), traktúry (elektrické) a pozmenená dispozícia (Ladena).

Trstice; okres Galanta, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1904, op. 1092 (1092) – jednomanuálový 11(7)-registrový organ s pedálom (8(5)+3(2)), pneumatická kužeľka.

Turčok; okres Revúca, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., pravdepodobne 1922, op. 2117 (2117) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), pneumatická kužeľka.

Turzovka; okres Čadca, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1927, op. 2264 (2264) – dvojmanuálový 18-registrový organ s pedálom (8+7+3), pneumatická kužeľka.

Uhliská; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1912, op. 1865 – pôvodne jednomanuálový 3(2)-registrový organ bez pedálu, pneumatická kužeľka. Neskôr bol pridaný jeden pedálový register. Nástroj bol prenesený z Úzovského Šalgova pravdepodobne v r. 2001.

Uhrovec; okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., 1906, op. 1356 (1346) – jednomanuálový 9(7)-registrový organ s pedálom, pneumatická kužeľka. Nástroj bol pôvodne postavený v kaplnke Zayovského kaštieľa, v r. 1940 ho preniesli do kostola ev. a. v.

Uhrovec; okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1941 – november 1942, op. 3001 – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), pneumatická kužeľka.

Úľany nad Žitavou; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1901, op. 884 – jednomanuálový 9(6)-registrový organ s pedálom (7(4)+2), mechanická kužeľka. V súčasnosti pridaný 2. manuál – syntetizátor YAMAHA.

Urmince; okresTopoľčany, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1933, op. 2612 (2612) – dvojmanuálový 16(15)-registrový organ s pedálom (6+7+3(2)), pneumatická výpustka.

Veľká Lehota; okres Žarnovica, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1941, op. 2974 – dvojmanuálový 15(14)-registrový organ s pedálom (6+6+3(2)), pneumatická kužeľka.

Veľké Borové; okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1898, op. 620 (620) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ bez pedálu, mechanická kužeľka.

Veľké Dravce; okres Lučenec, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1928, op. 2352 (2352) – jednomanuálový organ s pedálom (4+1), pneumatická kužeľka.

Veľké Chyndice; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1905, op. 1199 (1198) – jednomanuálový 4-registrový organ bez pedálu, vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Veľké Leváre; okres Malacky, Bratislavský kraj, kaplnka v kaštieli, 1913, op. 1961 (1961) – jednomanuálový 6(5)-registrový organ s pedálom (5(4)+1), pneumatická kužeľka.

Veľké Ludince; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1894, op. 461 – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), mechanická kužeľka. Organ bol na súčasné miesto prenesený z neznámej lokality v 80. rokoch 20. stor.

Veľké Ludince; okres Levice, Nitriansky kraj, ref. 1910, op. 1666 (1666) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Veľké Rovné; okres Bytča, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1909, op. 1554 (1554) – jednomanuálový 14(9)-registrový organ s pedálom (10(6)+4(3)), pneumatická kužeľka.

Veľké Teriakovce; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1892, op. 365 (368) – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), mechanická kužeľka.

Veľké Zlievce; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1904, op. 1115 (1115) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s ped

Autor textu: Marek Cepko


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)

Fotogaléria

Majiteľ firmy Otto Rieger starší. organari/Rieger_01.jpg Pohľad na areál závodu firmy Gebrüder Rieger v Krnove zo začiatku 20. storočia. organari/Rieger_00.jpg Pohľad do technickej kancelárie firmy Gebrüder Rieger. V pozadí hlavný konštruktér a technický riaditeľ závodu Gustav Rieger. organari/Rieger_02.jpg  organari/Rieger_03.jpg  organari/Rieger_04.jpg  organari/Rieger_05.jpg Elektrické rozvodné zariadenie pre 8-násobnú voľnú kombináciu z konca 20. rokov (Viborg, opus 2400, IV / P / 76, 1907).  organari/Rieger_06.jpg Organ pre jezuitský kostol Najsvätejšej Trojice v Trnave. organari/Rieger_07.jpg  organari/Rieger_08.jpg  organari/Modra_svStefanUh_Rieger.jpg

© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE