Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Emanuel Maretka

* dátum neznámy, miesto neznáme
† dátum neznámy, miesto neznáme


BIO

Organár v Košiciach (Orgelbauer in Kaschau).

Doteraz menej známy opravár organov, zatiaľ doložiteľný v rokoch 1892 – 1901. Je uvedený v Magyarország iparosainak és kereskedőinek czím – és lakjegyzéke. A nagyméltóságú magy. Kir. Kereskedelemügyi minister úr rendeletéböl a legutóbbi népszámlalás  adatai  alapján szerkeszti Dr. Jekelfalussy József ministeri tanácsos. Kiadja a Pesti könyvnyomda-részvény-társaság (rukou dopísané – 1892). Hangszer-készítők, hangszer-raktárak és orgona-építők. Tvorničary glasbalah, skladišta glasbalah i gratelji orgaljah. – (Musik-Instrumenten – Erzeuger, Niederlagen und Orgelbauer. Luthiers, facteurs d´instruments de musique et d´orgues.): Kassa (sz. k. v.):  Maretka Manó, Fejér-u. 1.

Z jeho opráv organov sú na Slovensku známe len dve. V roku 1900 opravoval dvojmanuálový organ viedenského organára J. Seybertha z roku 1856 v ev. kostole v Poprade-Veľkej. V roku 1901 opravoval jednomanuálový organ v r. kat. kostole v Karnej (okr. Humenné). Oprava je zaznačená na kryte ventilovej komory: Emanuel Maretka Orgelbauer in Kaschau reparirt im Jahre 1901 in Juni.a

ORGANY

ka/Karna_RuzPM_07_M.jpg

KarnáKostol Ružencovej Panny Márie

Jednomanuálový organ bez pedála I / 6

pp/PP-Vel_ev_06_M.jpg

Poprad – Veľkákostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 19 (8+5+6)

o/Obisovce_ev_01.jpg

Sabinovkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ bez pedála I / 8

Autor textu: Marian Alojz Mayer


POZNÁMKY