Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Hieronym Burian

[Burian; Hieronymus, Hyeronimus]

* dátum neznámy, miesto neznáme
† 1601, Bytča


BIO

Podrobnejšie životopisné údaje chýbajú. Bol organistom v Kremnici, neskôr v Banskej Bystrici a potom znova v Kremnici. Známe sú jeho roztržky s mestskou radou.

Organárska dielňa

Známy organár, syn Mateja Buriana. Organárstvu sa vyučil u otca. Okrem organov a pozitívov staval aj klavichordy a virginály. Dokončil organ pre Banskú Štiavnicu, ktorý začal stavať jeho otec.

R. roku 1584 sa uchádzal o opravu organa v Kremnici.

R. 1596 ponúkol ostrihomskému arcibiskupovi 5-registrový pozitív, ktorý chcel dodať, ak sa naskytne príležitosť k „povozu“. Arcibiskup chcel pozitív kúpiť a žiadal mesto Kremnicu, aby zariadilo prepravu pozitívu do Nitry.

V septembri 1599 písal do Kremnice gróf Juraj Thurzo, že nedávno dal v bytčianskom kostole postaviť „Organam Positivum“, v ktorom však ešte veľa vecí chýba. Dozvedel sa, že v Kremnici je majster, ktorý by organ vedel dokončiť. Krátko nato, 17. októbra 1599, uzavrel s Burianom zmluvu.1

V ďalšom roku Thurzo napísal Kremničanom, aby poslali Buriana dokončiť organ, ako sa zmluvne zaviazal. V liste uviedol, že Burian vzal od neho 10 zlatiek zálohy a nielenže organ neopravil, ale ešte ho aj pokazil, takže sa na ňom nedá hrať. Preto ho dal zadržať v Bytči, no nakoniec ho posiela domov, pred Turícami sa však má vrátiť a dať všetko do poriadku. Ak sa tak nestane, bude od neho vymáhať odškodné a uväzní ho. Nakoniec všetko dobre dopadlo. Thurzo v auguste 1600 poslal kremnickej mestskej rade poďakovanie, že dovolila Burianovi prísť do Bytče. S prácou bol spokojný.

1 Zmluva mala znenie: „Ja Hyeronimus Burian Warhanijk Kremnijcze znamo czynijm tijmto mijm listom, komú bi wedeti slusselo ze som zwelikomozným Panom, Panom Thurzo Girzikom na Bijczij, takowuto zmluwú vczinil, totiž že mam do positijwú kostela Bijtczansko nowij Puzan do Pedale. Ittem regal nowij dwe konczowy a Czijmbal take nowij sprawitij. Ktomú dwe Radij do tehože Positijwú zawsemij gegijch Potrebamij Znowú vdelaij mam. Prwssije hlasij take wsseczkij poprawitij a na mijsto wstawitij dlužen budú. Za kterú robothú jeho mt (milost) ma mi datij hotowijch Penezij flor: 35. K tomú Stolare a sslosare kterij mij pomohú potom zložit. A geho m Pan na swem koczij dluzen bude tijže wsseczkij sprawij z Kremnicze az do Bijcži prijwiest. To Pak wsseczko wykonatij slibugij do dwou tijdnij po welikeij noczij budúczeij. Aneb ijak naijskuor moczyij budú. Nato som giž wazal od geho mij Pana fl. 10. A u lepssij gistotú list tento... v geho mttij sem zanechal. Actum in castro Bitsche 17. X bris Anno 1599. Hieronimus Burian manú ppria.“

Zoznam prác

Banská Štiavnica; okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj, bližšie neurčený kostol, po r. 1581 – dokončenie organa, ktorý začal stavať jeho otec Matej.

Bytča; okres Bytča, Žilinský kraj, r. kat. farský Kostol Všetkých svätých, 1601 – rozsiahla oprava.

Ostrihom (MR); r. 1596 – ponúka ostrihomskému arcibiskupovi 5-registrový pozitív, o ktorý tento prejavil veľký záujem.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE