Kostol je v súčasnosti prepojený s novým Kostolom Krista Kráľa.

Gotický Kostol sv. Heleny bol postavený okolo r. 1409, opravený a v sanktuáriu znovu zaklenutý v druhej polovici 15. storočia. V r. 1666 a 1748 prešiel barokizáciou a jeho loď bola zaklenutá valenou klenbou s lunetami. Z pôvodnej gotickej stavby parlerovského typu sa zachovalo obvodové murivo s fragmentom nástennej maľby Ukrižovania z ľavej strany triumfálneho oblúka, kamenné konzoly a nábehy pôvodnej klenby sanktuária, ako aj západný portál.  Krížová rebrová klenba polygonálne uzavretého sanktuária s pretiahnutou klinovou profiláciou rebier s dvoma žľabmi je neskorogotická, dokončená v druhej polovici 15. storočia. Na ľavej strane sanktuária je gotické výklenkové pastofórium s oslím chrbtom z konca 15. storočia. Na fasáde pri podstrešnej rímse sú sekundárne zamurované konzoly s maskami. Drevená empora má na parapete maľby 12 apoštolov zo 17. storočia.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)