Švedlár, okres Gelnica
kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 10/9 (4+4+2/1)


1793, Jozef Grolig – novostavba

Podľa zborovej kroniky si organ objednal cirkevný zbor u "tunajšieho" organára Jozefa Kröliga v roku 1790 (zmluva sa údajne nachádza v zborovom archíve). Organ stál 750 florénov a bol postavený z dobrovoľných darov.

Nástroj mal pôvodne 12 registrov, z toho desať bolo určite manuálových a dva pedálové. Rozdelenie manuálových registrov nie je jasné. Ich pomer mohol byť 6 ku 4, alebo 7 ku 3. Názvy registrov sú známe z obdĺžnikových štítkov nalepených pod registrové manubriá. Z desiatich manuálových boli štyri v základnej polohe (Principal, Flauta amabil, Wald Flöte a Flauta major), v štvorstopovej polohe tiež štyri (Octava, Spitz Flöte, Gamshorn, Dulce).  Zastúpený bol aj register v kvintovej polohe (Quinta 3´). Zvukovú korunu tvorila päťzborová Mixtura (zloženie zborov nie je známe). Na pedálovej vzdušnici stál Violon 16´ (zrejme s drevenými otvorenými píšťalami) a register Octava pedal v osemstopovej polohe tiež s drevenými otvorenými píšťalami. Stopy na štítkoch sú označené nemeckým názvom „fuβ“ a ich poloha arabskými číslicami. Vzdušnice boli zásuvkové, traktúry mechanické. Nástroj organár dokončil v roku 1793.  Z nástroja sa zachoval demontovaný, pôvodný hrací stôl a organová skriňa. Manuál mal rozsah C – c3 chromaticky, klávesový pedálový rozsah bol C – a0 s krátkou spodnou oktávou. Zachovali sa aj dva väčšie jednofaldové klinové mechy. V roku 1936 Groligov dvojmanuálový organ nahradil rovnako dvojmanuálový nástroj firmy Gebrüder Rieger, op. 2741. Pri stavbe nového nástroja sa využila aj časť starého píšťalového materiálu a organová skriňa.

1840, Andrej Zimmer – generálna oprava

Dôkladná oprava za 185 florénov, nový hrací stôl. Na povale sakristie sa doposiaľ zachoval dvojmanuálový hrací stôl zo staršieho organa (A. Zimmer) so zachovanými registrovými štítkami a tiež dva jednoduché klinové faldové mechy.

Rekonštrukcia dispozície podľa názvov z hracieho stola:
I. manuál (C – c3, 49 klávesov)
Principal 8 Fuss, Flauta major 8 Fuss, Octava 4 Fuss, Gemshorn 4 Fuss, Quinta 3 Fuss, Mixtura 5 Fach.
II. manuál (C – c3, 49 klávesov)
Flauta amabil. 8 Fuss, Wald Flӧte 8 Fuss, Spitz Flӧte 4 Fuss, Dulce 4 Fuss.
Pedál (C – a, krátka spodná oktáva, 18 klávesov)
Violon 16 Fuss, Octava pedal. 8 Fuss.

1936, Rieger – novostavba

Opus 2741. Nová nástrojová časť s použitím časti staršieho, ale veľmi kvalitného píšťalového materiálu; použitá staršia organová skriňa.

V 30. rokoch 20. storočia bol už pôvodný organ vo veľmi zlom stave, a tak sa zborový konvent v lete roku 1936 rozhodol zaobstarať si nový organ. O stavbu organa sa uchádzala firma Gebrüder Rieger, ktorá bola nakoniec aj poverená stavbou, a prešovská firma Júliusa Gunu. Podľa zborových záznamov bola zo starého organa ponechaná iba skriňa. Prieskum súčasného organa však dokazuje, že pri stavbe bola použitá väčšia časť staršieho píšťalového materiálu s ručne vyrytými signatúrami. Nový organ stál spolu s dovozom a obnovením chóru 39 370 korún.

Prieskum: Marek Cepko, 2013
Opus 2741 RIEGER
I. manuál (C – f3, 54 klávesov)II. manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrinzipalFlauto amabileSubbass16´
SalizionalGeigen-schwebungZartbass16´ (ext:)
FlӧteOktave  
Mixtur 5xNachthorn  

Spojky: II/I, Super II/I, Sub II/I, Super I, Super II, Sub II, I/P, II/P
Pevné kombinácie: P, MF, F

Pneumatické traktúry, výpustné vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)