Presné údaje o mieste a čase narodenia chýbajú. Podľa udaného dožitého veku pri úmrtí v roku 1742 (38 rokov) sa dá usudzovať, že  sa narodil okolo roku 1704.a Záznam v prešporskej matrike úmrtí Dóm sv. Martina: Die 19, (novembra 1742) des H: Wentzel Janetscheg, ein OrglMacher wohn haft in der Capitlgasl eine hitzige fieber alt„ 38 Jahr.a Do Prešporku prišiel najneskôr v roku 1735. V období od 11. októbra 1735 do 13. januára 1743 sa mu v Prešporku narodilo šesť detí.b Dá sa predpokladať, že najneskôr začiatkom roka 1735 sa Václav Janeček oženil s Máriou Rosinou, ale jej priezvisko za slobodna je neznáme. Nepoznáme ani miesto kde sa sobášili. V Prešporku to zrejme nebolo, aspoň som o tom nenašiel zápis v Matrike sobášených v Dóme sv. Martina. V prešporských matrikách je jeho zamestnanie udávané vo viacerých formách: Orgel macher, Orgl macher, organorum faber, Organifex, ale aj honosnejšie: des Edl, und Kunsterfahrenen Hr Wenzeslauj Janetscheg, ein Orglmacher auf der  Schandorfer Gasl Wohn haft, sein Tőchterl, Anna Barbara in der hectica, alt ..... ¾ Jahr.c a organi faber et Artifex.d Sám sa mal označovať: Fürsterlicher Ertz Bischöflicher Orgl macher, Wenceslaus Janetscheg; Archi Episcopalis organarius, alebo Venceslaus Janetschek orgel und Instrument Macher in Presburg.e

V roku 1737 zamestnával jedného stolárskeho tovariša, za ktorého platil stolárskemu cechu jeden groš.f Dielňa pravdepodobne zamestnávala aj v ďalších obdobiach nejakých pomocníkov, a to aj po majstrovej smrti v roku 1742. Szórádová uvádza, že v roku 1743 sa na kvitanciach za opravu organa podpisovala: Anna Rosina Janetschegin Wittib, respektíve Anna Rosina Janetschegin Orgl Macherin.g Václavovi Janečekovi okrem opráv, údržby a ladenia organov a klávesových hudobných nástrojov, zatiaľ nevieme pripísať žiadnu stavbu nového nástroja.

V Prešporku za sedem rokov počas ktorých tu určite býval, zmenil minimálne štyrikrát adresu. Dve adresy sú známe z prešporských matrík úmrtí: pri úmrtí dcéry Anny Barbary v roku 1736 – Schandorfer Gasl (Schöndorfská ul., dnešná Obchodná); pri úmrtí syna Germanusa v roku 1737 taktiež Schendorfergasl a pri úmrtí organára Václava v roku 1742 Capitlgasl (Kapitulská ul.). Szórádová uvádza aj ďalšie dve adresy: Spitalgasse (1739) a Vierärmergasse (1740 – 1741).h

Václavovi Janečekovi okrem opráv, údržby a ladenia organov a klávesových hudobných nástrojov, zatiaľ nevieme pripísať žiadnu stavbu nového nástroja.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


POZNÁMKY

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)