Neskorogotický kostol z 15. storočia je jednoloďová stavba s dlhým polygonálnym uzáverom presbytéria, ktoré nadväzuje na dlhú gotickú loď. V presbytériu sa zachovala neskorogotická hviezdicová klenba s rebrami klinovej, v skosení vyžľabenej profilácie. V styčných bodoch klenby sú svorníky a štítky s erbami. Rebrá dosadajú na konzoly, ktoré majú masky a heraldické štíty. Loď kostola bola barokizovaná a má tri polia pruskej klenby s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsové nadstavcové hlavice odstupňovaných združených pilastrov. Na západnej strane lode je vstavaný organový chór s konvexne vydutým parapetom s rastlinnou ornamentikou. Veža z roku 1763 má zaoblené nárožie a pilastrové členenie, v roku 1875 dostala stanovú strechu s ihlancom.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)