Význačný viedenský organár. Nie je známe, kde sa vyučil za organára. S jeho dcérou Máriou Annou sa r. 1649 oženil jeho tovariš Daniel Bauer.

Johann Wöckherl je autorom významného, dodnes zachovaného dvojmanuálového organa, ktorý stojí vo viedenskom františkánskom kostole. Organ bol zhotovený r. 1642 a mal 20 registrov (8+6+6). Na Morave postavil niekoľko menších nástrojov. Na Slovensku poznáme len jeden organ s jeho rukopisom. Zhotovil ho r. 1649 pre r. kat. farský Kostol sv. Michala Archanjela v Skalici. Organ daroval mestu Ferdinand III. z vďačnosti za pohostinnosť počas dvojtýždňovej návštevy r. 1643. Nástroj mal šestnásť registrov (nástrojová časť zanikla r. 1927). Zachovali sa tiež údaje o oprave pozitívu, ktorú Wöckherl urobil r. 1628 v bývalom ev. a. v. kostole Salvatora v Bratislave (v súčasnosti jezuitský kostol).

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, ev. a. v. kostol Salvatora (v súčasnosti r. kat. Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa – jezuitský), 1628 – oprava pozitívu.

Skalica; okres Skalica, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Michala Archanjela, 1649 – pôvodne jednomanuálový 16-registrový organ (zachovala sa len organová skriňa).

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)