Na Slovensku pôsobil ako organár a výrobca hudobných nástrojov od 60. rokov 18. storočia. Dielňu mal v Banskej Bystrici. Finančne sa mu najmä v 70. a 80. rokoch veľmi nedarilo. Podľa listov v ev. a. v. farskom archíve v Nálepkove sa v 80. rokoch natoľko zadĺžil, že dvom stolárskym pomocníkom vyše roka nevyplácal mzdu. Pravdepodobne začiatkom 19. storočia sa presídlil do Banskej Štiavnice, kde sa s ním stretávame r. 1803. O jeho ďalšom osude sa nezachovali žiadne správy.

Na Slovensko prišiel zrejme už ako vyučený organár. Postavil niekoľko menších bezpedálových pozitívov a jeden dvojmanuálový 13-registrový organ. S istotou sa mu dá pripísať iba 6-registrový pozitív v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie vo Zvolene. O niečo väčší, pôvodne bezpedálový, 7-registrový nástroj, ktorý pravdepodobne postavil Heisserrer, sa nachádza v ev. a. v. kostole v Šiveticiach. Základná poloha je už zastúpená dvomi registrami, popri drevenom kryte tu nachádzame aj drevený otvorený register. Dva registre, Principál 4´ a drevená otvorená Flauta, sú v štvorstopovej polohe. Register v dvojstopovej polohe má kónické otvorené píšťaly z organového kovu. Ďalšími registrami sú Kvinta 1 1/3´ a trojzborová Mixtúra 1´+2/3´+1/2´, ktorá po dvoch oktávových repetíciách končí zbormi v polohe 4´+2 2/3´+2´. Nástrojové časti ostatných Heisserrových prác sa nezachovali. Podľa dosiaľ existujúcich opusov sa zdá, že manuálový rozsah bol minimálne od 70. rokov C – d3 s krátkou spodnou oktávou, teda 47 klávesov a tónov.

Banská Bystrica; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, slovenský kostol ev. a. v., 1765 – pozitív (nezachoval sa).

Hronský Beňadik; okres Žarnovica, Banskobystrický kraj, r. kat. Kostol sv. Egídia, 1772 – oprava a rozšírenie nástroja Martina Zorkovského z r. 1713 o pedál a register Vox humana (do r. 1808 bol v miestnom r. kat. Kostole sv. opáta Benedikta).

Nálepkovo; okres Gelnica, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1786 – 1787 – stavba organa, ktorý zanikol pri požiari r. 1834).

Nová Baňa; okres Žarnovica, Banskobystrický kraj, r. kat. farský Kostol Narodenia Panny Márie, 1767 – dvojmanuálový 13-registrový organ s pedálom (zachovala sa organová skriňa HW a pozitívu).

Staré Hory; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, r. kat. farský Kostol Navštívenia Panny Márie, 1776 – pôvodne zrejme 6-registrový pozitív (zachovala sa skriňa nástroja a časť píšťalového materiálu).

Šivetice; okres Revúca, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 80. roky 18. storočia – pôvodne 7-registrový bezpedálový nástroj, neskôr zväčšený o pedál.

Zvolen; okres Zvolen, Banskobystrický kraj, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (v r. kat. farskom Kostole sv. Alžbety), 1772 – 6-registrový pozitív.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)