Počiatky firmy siahajú do r. 1844. Vtedy v Krnove fungovala malá organárska dielňa, v ktorej pracoval Franz Rieger, otec majiteľov v budúcnosti významného organárskeho podniku s názvom Gebrüder Rieger.

Franz Rieger sa narodil 13. decembra 1812 v Sosnovej pri Krnove. Organárskemu remeslu sa vyučil vo Viedni u Josepha Seybertha (literatúra uvádza aj Andělskú Horu, Vindavu alebo Opavu). Do rodného kraja sa vrátil najneskôr v 1. polovici 40. rokov 19. storočia. V apríli 1844 kúpil dom v Krnove, v tom istom r. sa oženil s Rozáliou Schmidovou, dcérou súkeníckeho majstra a bol prijatý za krnovského mešťana. Do r. 1873 postavil údajne 32 organov s mechanickými traktúrami a zásuvkovými vzdušnicami.

Jeho starší syn Otto, narodený 3. marca 1847 v Krnove, sa najprv vyučil v otcovej dielni. V r. 1864 odišiel do Viedne, aby sa zdokonaľoval v organárskom remesle u Jozefa Ullmanna, potom sa cez Bamberg dostal do Würtzburgu, kde pracoval u Martina Schlimbacha. Rovnakú cestou prešiel aj jeho mladší brat Gustav, narodený 1. augusta 1848 v Krnove. Po návrate z cudziny ich otec začlenil do svojho podniku, ktorý následne premenoval na „Franz Rieger & Söhne“. Spolupracoval s nimi aj po r. 1873, keď im zveril rodinný podnik, prakticky až do r. 1880. Franz Rieger zomrel v Krnove 29. januára 1885. Za zásluhy o rozvoj organárstva bol vyznamenaný Zlatým záslužným krížom s korunou.

Firma Gebrüder Rieger vznikla v r. 1873. Od tohto r. začali číslovať svoje nástroje číslami od jednotky. Bratia Otto a Gustav si po skúsenostiach v Nemecku uvedomili, že ak má byť ich podnikanie úspešné, nemôžu ďalej pokračovať v dielenskom spôsobe výroby, ale musia vybudovať moderný závod vybavený najmodernejšími strojmi a zariadením, ktorý dokáže konkurovať veľkým zahraničným firmám. Ďalšou ich ambíciou bolo predstaviť svoju prácu čo najskôr medzinárodnej verejnosti. Hneď prvý nástroj, označený opusovým číslom 1, poslali v r. 1873 na svetovú výstavu do Viedne, kde vzbudil pozitívny ohlas. Kľúčový význam pre ďalšií vývoj firmy mala svetová výstava v Paríži v r. 1878, pre ktorú krnovský závod vyrobil dva väčšie reprezentatívne nástroje. Na oboch výstavách firma získala nielen ocenenia (1873 medaila za pokrok – Fortschrittsmedaile, 1878 zlatá medaila, diplom parížskej Národnej akadémie, rakúsky c. a k. záslužný kríž), ale hlavne prestíž a veľmi dôležité medzinárodné uznanie.

V r. 1879 začali bratia Riegrovci v Krnove stavať nové továrenské objekty na pozemku s rozlohou 15 000 m2, ktoré sa v ďalších rokoch rozrastali. V r. 1884 mal závod už veľkú pracovnú sálu pre 80 až 100 pracovníkov, rozľahlú organovú sálu, v ktorej sa dalo súčasne pracovať aj na niekoľkých veľkých organoch, miestnosť na spracovanie koží, miestnosti pre montérov, ladičov, kovolejárov, výrobcov harmónií, rozsiahle sklady dreva. Najmodernejšie výrobné stroje, vrátane ventilátorov a elektrického dynama, boli poháňané parným strojom s výkonom 30 HP. Parou sa tiež vykurovali výrobné priestory a sušiarne dreva. Dynamo dodávalo elektrinu ôsmym oblúkovým žiarovkám a ďalším svetelným zdrojom, ktoré osvetľovali pracovné priestory. Pre zamestnancov firmy bol vybudovaný obytný dom a zriadená továrenská nemocenská pokladňa na ich podporu v čase práceneschopnosti.

Úspech na svetových výstavách priniesol čoskoro objednávky nielen z Rakúsko-Uhorska, ale aj zo zahraničia (Nórsko, Dánsko, Taliansko, Anglicko, Rusko atď.). Množstvo objednávok z krajín bývalého Uhorska, do ktorého patrilo aj územie dnešného Slovenska, a medzinárodný rozmach firmy si vyžiadalo na začiatku 90. rokov 19. storočia zriadenie pobočky v Budapešti. Spočiatku bola zameraná na výrobu súčiastok, náhradných dielov a montáž nástrojov. Neskôr, v dobe najväčšej produkcie závodu sa tu zhotovovali aj celé nástroje. Význam Riegrovho podniku bol zdôrazňovaný aj návštevami viacerých významných osobností, medzi inými cisára Františka Jozefa I. v r. 1880, ktorý Otta Riegra vyznamenal rytierskym rádom a prepožičal firme označenie „c. a k. dvorný dodávateľ“ (vysvetl.: cisársky a kráľovský). Ďalšie vyznamenanie získal Otto Rieger od pápeža Leva XIII. menovaním za rytiera Rádu Sv. Hrobu. Prvé obdobie firmy sa končí smrťou Otta Riegra, staršieho. Zomrel 12. decembra 1903 vo Viedni. Jeho brat a spoločník Gustav sa stiahol do ústrania a firmu prevzal syn zosnulého spolumajiteľa Otto Rieger mladší. Gustav Rieger zomrel o dva roky neskôr, v r. 1905 vo Viedni.

Otto Rieger mladší sa narodil 22. mája 1880 v Krnove. Organárskemu remeslu sa vyučil v otcovom podniku a chystal sa na študijné cesty do Paríža a Ameriky. Predčasná otcova smrť mu však zmarila plány a ako 23-ročný sa musel ujať závodu. V r. 1909 bol menovaný, spolu s viedenským organárom Jozefom Ullmannom a pražským Heinrichom Schiffnerom, za člena pracovného výboru organárskej sekcie pri Medzinárodnej hudobnej spoločnosti, ktorá pripravovala medzinárodný regulatív na stavbu organov. Podobne ako otec, aj Otto Rieger mladší získal viaceré vyznamenania. Pápež mu udelil rytiersky kríž sv. Juraja a titul Avvocato di San Pietro a z cisárskeho dvora dostal titul dvorného organára a dvorného dodávateľa. Počas jeho pôsobenia zaznamenala firma prudký rozmach, ktorý zastavila až prvá svetová vojna. Po skončení vojny sa mu však už nepodarilo firmu normalizovať, zomrel predčasne 20. decembra 1920. Táto úloha bola zverená Ing. Jozefovi von Glatter-Götz, ktorý sa 12. mája 1920 stal prokuristom a od 7. novembra 1924 vlastníkom firmy.

Jozef von Glatter-Götz sa narodil 17. novembra 1880 v Krnove. Po štúdiách na vojenskej akadémii budoval kariéru v armáde. Po prvej svetovej vojne sa však vrátil do civilu a vyučil sa organárskemu remeslu vo firme Gebrüder Rieger. Závod viedol do r. 1945. Zomrel 12. februára 1948 vo Schwarzachu.

Situácia v podniku po prvej svetovej vojne sa normalizovala už v polovici 20. rokov 20. storočia. V r. 1925 vzrástla plocha jednotlivých prevádzok podniku na 4940 m2 a postupne vzrastal aj počet zamestnancov zo 100 až na 160 robotníkov a 10 úradníkov. Glatter-Götz zriadil aj novú pobočku v obci Mokré, popri nej však aj naďalej úspešne fungovala zabehnutá pobočka v Budapešti. Na chode firmy sa podiaľali aj synovia Jozefa von Glatter-Götz: Egon (24. jún 1911 Viedeň – 8. september 1940 Poľsko) a Jozef, mladší (15. december 1914 Viedeň – 1. máj 1989).

Do chodu úspešne sa vyvíjajúcej firmy nepriaznivo zasiahla 2. svetová vojna. Mnohí zamestnanci museli narukovať a výroba sa preorientovala na vojnový priemysel. Do r. 1945 boli dokončené rozpracované nástroje, nové organy boli zhotovené iba v obmedzenom počte. Krátko pred skončením 2. svetovej vojny boli zničené pobočky v Budapešti a v Mokrom. Po skončení vojny musel Jozef von Glatter-Götz s rodinou opustiť územie Československa. S časťou zamestnancov odišiel do Rakúska, kde si v obci Schwarzach založil nový závod, ktorý funguje dodnes (Orgelbau-Rieger). Odchod majiteľa znamenal koniec firmy Gebrüder Rieger v Krnove a podnik prešiel do národnej správy.

Firma Gebrüder Rieger sa už od svojho vzniku v r. 1873 snažila zachytiť najmodernejšie trendy v organárstve a implementovať ich do svojho výrobného programu, pričom sa neobmedzila iba na strohé preberanie už jestvujúcich patentov, ale vlastnými technickými riešeniami a vylepšeniami prispela ku rozvoju organárstva svojej doby.

Prvé obdobie (1873 – 1920), kedy podnik viedli príslušníci rodiny Rieger, je charakteristické postupným narastaním výroby. V 1. desaťročí 20. storočia sa produkcia pohybovala v priemere okolo 90 organov za rok. Závod svoj vrchol dosiahol v r. 1912, kedy bolo postavených až 105 organov. O rok neskôr postavil závod Gebrüder Rieger svoj najväčší nástroj, päťmanuálový organ so 116 registrami pre viedenský Konzerthaus. Veľký podiel na množtve vyrobených nástrojov má vlastný vynález tzv. kombinačných registrov, ktorý si firma nechala patentovať v r. 1880. Týmto spôsobom sa z jedného radu píšťal pridaním ďalších 12-tich tónov vytvoria dva registre, pričom sa ušetrí materiál, priestor a v neposlednom rade aj finančné prostriedky. Organ sa stal takto ľahšie dostupný aj pre menej solventných zákazníkov a firma ním získala viac zakázok.

Firma Gebrüder Rieger počas celého prvého obdobia stavala nástroje prevažne s kužeľkovými vzdušnicami. Medzi rokmi 1895 – 1903 sa robili experimenty aj s výpustkovými vzdušnicami, ktoré sa však neosvedčili a boli vyradené z výrobného programu. Traktúra bola od r. 1873 do 1895 prevažne mechanická, niektoré väčšie dvojmanuálové a trojmauálové nástroje boli vybavené Barkerovou pákou. Od r. 1895 sa testuje pneumatická tónová traktúra. Medzi rokmi 1897 až 1904 sa stavali organy s tónovou traktúrou mechanickou aj pneumatickou. Po r. 1904 sa dominantnou stáva pneumatická traktúra. Skúšky s elektrickou traktúrou sa konali už niekoľko rokov po založení podniku. Prvé nástroje s elektropneumatickou traktúrou pochádzajú z rokov 1887 a 1888. Elektropneumatický systém sa začal častejšie uplatňovať až na začiatku 20.storočia, a to hlavne vo veľkých významných organoch postavených medzi rokmi 1903 – 1915. Na vývoji elektropneumatického systému firma od začiatku 20. storočia spolupracovala s Ing. Friedrichom Drexlerom.

Rozsahy klaviatúr nástrojov firmy Gebrüder Rieger boli od počiatku chromatické: C – f3 alebo C – g3 pre manuál a C – d1 alebo C – f1 pre pedál.

Zásobníkový mech tvoril hlavnú súčasť vzduchovej sústavy. V počiatkoch firmy boli nástroje vybavené dvojitým magazínovým mechom, čoskoro sa však presadil typ plavákového mechu s regulačnou záklopkou, ktorý si firma nechala aj patentovať. Vývojový medzistupeň medzi oboma typmi tvorí skriňový mech, ktorý sa však používal pomerne krátko. Čerpacie mechy sú klinové alebo rovnobežne stúpajúce, ich počet sa pohybuje medzi jedným až tromi a závisí od veľkosti zasobníkového mechu. Vyrovnávacie mechy sa používali iba vo veľkých nástrojoch približne od 2. polovice 1. desaťročia 20. storočia.

Dispozície organov firmy Gebrüder Rieger vychádzajú zo zvukovej koncepcie obdobia romantizmu. Po r. 1910 sa na podnet Otta Riegera mladšieho začali v závode uplatňovať reformné snahy a smernice regulatívu z r. 1909, a to najmä pri stavbe veľkých organov. Ich dokonalejšiemu zavedeniu zabránili vojnové udalosti v rokoch 1914 – 1918 a predčasná smrť Otta Riegera mladšieho v r. 1920.

Po nástupe Jozefa von Glatter-Götz do vedenia závodu bolo prvoradou úlohou podnik stabilizovať a zabezpečiť nové obchodné kontakty. Z ekonomických dôvodov sa podnik zameral na výrobný program spred prvej svetovej vojny. Počas 20. rokov 20. storočia sa neprejavujú zásadné zmeny v konštrukcii a zvukovej stránke. Stavajú sa najmä nástroje s kužeľkovými vzdušnicami s prevažne pneumatickými traktúrami, veľké organy s traktúrami elektropneumatickými. Kužeľkové vzdušnice sa vyrábali podľa pôvodnej konštrukcie. V rokoch 1929 – 1933 sa konali skúšky s novými typmi vzdušníc s registrovými kancelami. Vyvinuté boli dva varianty taškových vzdušníc: so stojatými taškami a s vodorovnými, ktoré boli určené pre organy na export. Pri elektropneumatickej traktúre sa s týmto typom vzdušníc používali Reissnerove magnety. Ďalším typom boli vzdušnice, ktoré mali na spodnej časti píšťalnice pripevnené páčkové magnety s tónovými ventilmi namontovanými priamo na kotvách. Do r. 1938 závod vyčerpal všetky možnosti zdokonaľovania vzdušnice s registrovými kancelami.

Okolo r. 1924 prenikol z USA do Európy nový systém tzv. „multiplex“ (UNIT), ktorý funguje na princípe vytvorenia viacerých registrov rôznej stopovej výšky z jedného radu píšťal. Organy systému unit mali nahradiť orchester, preto obsahovali okrem vlastných radov píšťal aj súbor zvukových efektov a bicích nástrojov. Stavali sa hlavne pre biografy (dnešné kiná), tanečné sály a pod. Firma si systém UNIT čoskoro osvojila a postavila takto niekoľko desiatok nástrojov.

Za vedenia podniku Jozefom von Glatter-Götz sa zdokonalila pneumatická traktúra, konštrukcia hracích stolov, spojkového a registrového aparátu, vylepšil sa vzhľad hracích stolov a ich rozmery a usporiadanie zodpovedalo medzinárodným predpisom z r. 1931. Elektrická traktúra zaznamenala tiež veľký pokrok, ktorý súvisel s nebývalým rozmachom elektrotechniky v priebehu prvých desaťročí 20. storočia. Vzduchovú sústavu tvoril zásobníkový mech (vždy plavákový), na ktorý bol napojený iba prvý manuál a pedál. Vedľajšie manuály mali samostatné krídlové regulátory s pružinami.

Myšlienky reformného organového hnutia, ktoré v krajinách západnej Európy a Škandinávie už prinášali pozitívne výsledky, sa vôbec neprejavili v konštrukcii nástrojov. Až pod vplyvom silnejúcej konkurencie sa na sklonku 2. svetovej vojny vedenie podniku rozhodlo, že postupne zaradí do výrobného programu aj typ organa so zásuvkovými vzdušnicami, mechanickou alebo elektropneumatickou traktúrou a novou zvukovou koncepciou. Prvý takýto nástroj postavil podnik Gebrüder Rieger v r. 1941 pre veľkú sálu pražského Rudolfína. Organ však ani po technickej, ani po zvukovej stránke nebol vydarený.

Okolo r. 1940 sa začal vývoj dvojmanuálového organa so zásuvkovými vzdušnicami a mechanickými traktúrami. Nástroje pre vojnové udalosti boli dokončené až po r. 1945.

Určitý pokrok v snahe o zavedenie reformných myšlienok do praxe je badateľný iba v dispozíciách. Po r. 1933 sú do dispozícií popri nových registroch čoraz častejšie zaraďované vyššie stopové registre, alikvoty alebo vysoké skupinové alikvotné registre. Spôsob intonácie a typ vzdušníc však zostal nezmenený, preto nemohlo dôjsť k podstatnej zmene kvality zvuku.

Poznatky z výskumu v konštrukčnej a zvukovej oblasti započatom okolo r. 1940 a kvalifikovaní pracovníci odišli zo závodu spolu s majiteľom Jozefom von Glatter-Götz v r. 1945 a nástupca firmy Gebrüder Rieger podnik Rieger-Kloss bol nútený začať s vývojom celkom od začiatku.

po/Popr_straze_ev04.jpg

Poprad – Stráže pod Tatramikostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ bez pedála I / 4 *

sp/spiskap_sankt_1.jpg

Spišské Podhradie – Spišská KapitulaKatedrála sv. Martina

Jednomanuálový organ bez pedála I / 5 *

sp/spiskap_velorgan_1.jpg

Spišské Podhradie – Spišská KapitulaKatedrála sv. Martina

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 31 (13+10+8) *

sp/spiskap_zapols_1.jpg

Spišské Podhradie – Spišská KapitulaKatedrála sv. Martina

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12 (9+3) *

tu/TurcianskeTeplice-DolnaStubna_svAnna_05.jpg

Turčianske Teplice – Dolná ŠtubňaKostol sv. Anny

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1) *

Opusové čísla sú uvádzané z hracieho stola, v zátvorkách sú údaje z firemného katalógu. U organov vyrobených do marca 1924 sa opusové čísla na hracom stole a v katalógu mohli odlišovať.

Báb; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1913, op. 1892 (1899) – jednomanuálový 10(8)-registrový organ s pedálom (8(6)+2), pneumatická kužeľka. Nástroj bol neskôr výrazne dispozične zmenený.

Balog nad Ipľom; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1926, op. 2244 – jednomanuálový organ. Nástroj zanikol bez dokumentácie.

Baloň; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1907, op. 1395 (nástroj sa v katalógu nenachádza) – jednomanuálový 7(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+2(1)), pneumatická kužeľka.

Banská Belá; okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1874, op. 9 – jednomanuálový 11-registrový organ s pedálom (8+3), mechanická kužeľka.

Banská Bystrica; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1893, op. 382 – pôvodne dvojmanuálový organ s pedálom, r. 1936 prestavaný materskou firmou na trojmanuálový 35(33)-registrový organ (9+11/z r. 1836/+7+8(6)), op. 2740 – vzdušnice sú kužeľkové, hracie traktúry starej časti sú mechanické s barkerovou pákou, dostavaný manuál má pneumatickú hraciu traktúru.

Banská Štiavnica; okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj, r. kat. farský kostol, 1882, op. 87 – dvojmanuálový 15-registrový organ s pedálom (8+4+3), mechanická kužeľka.

Banská Štiavnica; okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj, r. kat. Kostol sv. Kataríny, 1900, op. 816 (816) – vzdušnice kužeľkové, tónová traktúra mechanická, registrová pneumatická.

Banská Štiavnica; okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj, r. kat. Kostol sv. Alžbety, 1900, op. 831 (831) – jednomanuálový 3-registrový organ bez pedálu, mechanická kužeľka.

Barca; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1902, op. 921 – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), vzdušnice s registrovými kancelami, traktúry pneumatické.

Bardejov; okres Bardejov, Prešovský kraj, r. kat. Kostol sv. Egídia, 1908, op. 1498 (1498) – dvojmanuálový 32-registrový organ s pedálom (14+11+7) , pneumatická kužeľka.

Bátovce; okres Levice, Nitriansky kraj, kostol ev. a. v., 1900, op. 835 (835) – dvojmanuálový 14(8)-registrový organ s pedálom (6(4)+5(3)+3(1)), pneumatická výpustka.

Beckov; okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1930, op. 2426 (2426) – jednomanuálový 9-registrový organ s pedálom (7+2), pneumatická kužeľka.

Beladice-Veľké Chrašťany; okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1914, op. 1986 (2004), jednomanuálový 8(7)-registrový organ s pedálom (7(6)+1), pneumatická kužeľka.

Beňadovo; okres Námestovo, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1889 –1890, op. 258 (262) – jednomanuálový 10(5)-registrový organ s pedálom (8(4)+2(1)), mechanická kužeľka. Organ bol prenesený z obce Mutné (okres Námestovo) v 80. rokoch 20. stor.

Betliar; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1926, op. 2227 (2227) – jednomanuálový 3-registrový organ bez pedálu, pneumatická kužeľka.

Bíňa; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1935, op. 2685 – dvojmanuálový organ s pedálom. Organ zanikol v r. 1945, keď Rusi vyhodili kostol do vzduchu.

Bobrov; okres Námestovo, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1930, op. 2470 (2470) – dvojmanuálový 14-registrový organ s pedálom (6+6+2), pneumatická kužeľka.

Bohunice; okres Levice, Nitriansky kraj, kostol ev. a. v., 1885, op. 132 – pôvodne jednomanuálový 4-registrový organ s priveseným pedálom, mechanická kužeľka. Firma J. Tuček neskôr pristavala jeden pedálový register (pneumatická kužeľka).

Bošáca; okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1910, op. 1599 (1599) – jednomanuálový 10(6)-registrový organ s pedálom (8(5)+2(1)), pneumatická kužeľka.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, Konzervatórium v Bratislave (miestnosť č.2), 1926, op. 2241 (2241) – dvojmanuálový 8-registrový organ s pedálom (3+3+2), pneumatická kužeľka.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, kostol ev. a. v., Panenská ul., 1924, op. 2150 (2150) – štvormanuálový 69(62)-registrový organ s pedálom (12+15+19+4(3)+19(14) – 6 transmisii a jedna pedálová sklopka zapínajúca niekoľko registrov súčasne), pneumatická kužeľka.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, kostol ev. a. v., Legionárska ul., 1933, op. 2609 (2609) – dvojmanuálový organ s pedálom, pneumatická výpustka. V súčasnosti sa organ nepoužíva, v r. 1999 bol medzi dvojicu zrkadlovo-symetrických skríň postavený starší trojmanuálový organ dovezený z Nemecka.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, r. kat. františkánsky Kostol Zvestovania Panny Márie, 1923, op. 2132 (2132) – dvojmanuálový 29-registrový organ s pedálom (10+13+6), pneumatická kužeľka.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, r. kat. jezuitský Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, 1927, op. 2273 (2273) – trojmanuálový 48-registrový organ s pedálom (12+12+14+10). Vzdušnice I. manuálu a pedála sú kužeľkové, vzdušnice II. a III. manuálu sú výpustkové, traktúry sú pneumatické.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, r. kat. kapucínsky Kostol sv. Štefana, 1927, op. 2271 (2271) – dvojmanuálový 21-registrový organ s pedálom (8+9+4), pneumatická kužeľka.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, r. kat. Kostol Nanebovzatia Panny Márie – Blumentál, 1941, op. 2975 – trojmanuálový organ s pedálom, elektropneumatická kužeľka. V r. 1989 rozšírený a prestavaný firmou Rieger-Kloss, op. 3608.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, r. kat. kostol rehole milosrdných bratov Kostol Návštevy Panny Márie – 1933, op. 2580 (2580) – dvojmanuálový 20(18)-registrový organ s pedálom (6+8+6(4)), elektropneumatická kužeľka.

Bratislava-Petržalka; okres Bratislava, Bratislavský kraj, r. kat. Kostol Povýšenia sv. Kríža, 1934, op. 2657 (2657) – dvojmanuálový organ s pedálom, pneumatická výpuska. V r. 1982 bol zásadne prestavaný, zo starého nástroja sa použila len skriňa a časť píšťalového materiálu.

Bratislava-Petržalka; okres Bratislava, Bratislavský kraj, ZUŠ Daliborovo nám., 1927, op. 2253 (2253) – dvojmanuálový 14(12)-registrový organ s pedálom, pneumatická kužeľka.

Bratislava-Záhorská Bystrica; okres Bratislava, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, 1902, op. 908 (908) – dvojmanuálový 15(9)-registrový organ s pedálom (8(5)+4(2)+3(2)), pneumatická výpustka.

Breza; okres Námestovo, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1909, op. 1508 (1508) – pôvodne jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), pneumatická kužeľka. Neskôr rozšírený o jeden manuálový register.

Brodské; okres Skalica, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1898, op. 644 (644) – jednomanuálový 12(8)-registrový organ s pedálom (9(6)+3(2)), mechanická kužeľka.

Budmerice; okres Pezinok, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, 1939, op. 2907 – dvojmanuálový 14(12)-registrový organ s pedálom (5+5+4(2)), pneumatická kužeľka.

Bytča; okres Bytča, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1893, op. 396 – dvojmanuálový organ s pedálom. Organ sa nezachoval.

Bzince pod Javorinou; okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., 1895, op. 498 – jednomanuálový organ, mechanická kužeľka. Nástroj zanikol pri stavbe nového organa firmy Rieger-Kloss v r. 1962/1963. Z pôvodného nástroja bol použitý píšťalový materiál a organová skriňa.

Čadca; Okres Čadca, Žilinský kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne 1914, op. 1997 – dvojmanuálový organ s pedálom. Okolo r. 2000 prestavaný (nový hrací stôl, elektrické traktúry, zmena dispozície). V súčasnosti dvojmanuálový 19-registrový organ s pedálom (8+7+4).

Častkov; okres Senica, Trnavský kraj, kostol ev. a. v., 1906, op. 1261 (1261) – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), pneumatická kužeľka.

Čechynce; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne 1915 –1916, op. 2028 (2058) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), pneumatická kužeľka.

Čierna Lehota; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1902, op. 951 (938) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), pneumatická kužeľka.

Čierne; okres Čadca, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1888, op. 241 (235) – jednomanuálový 8(4)-registrový organ s pedálom (6(3)+2(1)), mechanická kužeľka.

Čimhová; okres Tvrdošín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1908, op. 1466 (nástroj sa v katalógu nenachádza) – v súčasnosti jednomanuálový 9(8)-registrový organ s pedálom (8(7)+1), pneumatická kužeľka. Organ dispozične pozmenil a čiastočne rozšíril Š. Gábor v r. 1977.

Dedinky; okres Rožňava, Košický kraj, r. kat. kostol, 1906, op. 1320 (1320) – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), pneumatická kužeľka.

Dechtice; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat kostol, 1910, op. 1653 – jednomanuálový organ. Organ pravdepodobne zanikol pri stavbe nového nástroja v r. 1930.

Dechtice; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1930, op. 2488 (2488) – jednomanuálový 9-registrový organ s pedálom (8+1), pneumatická kužeľka.

Devičany; okres Levice, Nitriansky kraj, kostol ev. a. v., 1884, op. 117 – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), mechanická kužeľka.

Devičie; okres Krupina, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., pravdepodobne 80. roky 19. stor., op. neznámy – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (7+1), mechanická kužeľka.

Diakovce; okres Šaľa, Nitriansky kraj, ref. 1937, op. 2788 – dvojmanuálový 15-registrový organ s pedálom (5+8+2), pneumatická výpustka.

Divina; okres Žilina, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1907, op. 1381 (1381) – jednomanuálový 8(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+2(1)), pneumatická kužeľka.

Dlhá nad Oravou; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj; r. kat. kostol, 1914 – 1915, op. 2004 (2037) – pôvodne jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), pneumatická kužeľka. Neskôr rozšírený o jeden manuálový register a čiastočne dispozične pozmenený (Š. Gábor).

Dlhá nad Váhom; okres Šaľa, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1927, op. 2290 (2290) – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6+2), pneumatická výpustka.

Dlhé Pole; okres Žilina, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1926, op. 2245 (2245) – dvojmanuálový 12-registrový organ s pedálom (5+ 5+2), pneumatická kužeľka.

Dobšiná; okres Rožňava, Košický kraj, r. kat. kostol, 1896, op. 545 (545) – jednomanuálový 8(5)-registrový organ s pedálom (7(4)+1), mechanická kužeľka.

Dolinka; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1911, op. 1722 (1742) – jednomanuálový 9(7)-registrový organ s pedálom (8(6)+1), vzdušnice s registrovými kancelami, traktúry pneumatické.

Dolná Poruba; okres Trenčín, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1938 – 1939, op. 2844 – jednomanuálový 5-registrový organ s pedálom (4+1), pneumatická výpustka.

Dolný Kubín; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, kostol ev. a. v., 1894 (1895), op. 469 (430) – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (8+2), mechanická kužeľka.

Dolný Ohaj; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1904, op. 1118 (1118) – jednomanuálový organ s pedálom, neskôr rozšírený o 3 manuálové registre (11(8)+2), pneumatická kužeľka.

Dolný Štál; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, ref. 1939, op. 2918 – dvojmanuálový 10-registrový organ s pedálom (4+5+1), pneumatická kužeľka.

Drňa; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, ref. 1928, op. 2333 (2333) – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (7+1), pneumatická kužeľka.

Dubodiel; okres Trenčín, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1930, op. 2425 (2425) – dvojmanuálový 13-registrový organ s pedálom (5+6+2), pneumatická kužeľka.

Dubová; okres Pezinok, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, 1907, op. 1407 (1411) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), pneumatická kužeľka.

Dubovec; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne 1913, op. 1923 (1919) – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), pneumatická kužeľka.

Dulovce; okres Komárno, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1929, op. 2417 (2417) – jednomanuálový 7-registrový organ s pedálom (6+1), pneumatická kužeľka.

Dunajská Streda; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1922, op. 2123 (2123) – dvojmanuálový 22(19)-registrový organ s pedálom (10(8)+8+4(3)), pneumatická kužeľka.

Dvory nad Žitavou; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1897, op. 581 (581) – dvojmanuálový 11(9)-registrový organ s pedálom (6(4)+3(2)+2(1)), mechanická kužeľka.

Figa; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1937 – 1938, op. 2821 – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), vzdušnice s registrovými kancelami, traktúry pneumatické.

Gbelce; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1896, op. 552 (552) – jednomanuálový organ s pedálom, mechanická kužeľka. Nástroj bol v neskoršom období prestavaný.

Gemerská Ves; okres Revúca, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1904, op. 1091 (1091) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), pneumatická kužeľka.

Hladovka; okres Tvrdošín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1932, op. 2537 (2537) – jednomanuálový 12-registrový organ s pedálom (9+3), pneumatická kužeľka.

Hlohovec; okres Hlohovec, Trnavský kraj, r. kat. Kostol sv. Michala, 1933, op. 2586 (2586) – dvojmanuálový 26(25)-registrový organ s pedálom (10+10+6(5)); pneumatická kužeľka; Zásadná prestavba organa M. Šaška st. z r. 1850.

Hnúšťa; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1928, op. 2303 (2303) – jednomanuálový 9-registrový organ s pedálom (8+1), pneumatická kužeľka.

Holíč; okres Skalica, Trnavský kraj, kostol ev. a. v., 1887, op. 183 – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), mechanická kužeľka.

Holíč; okres Skalica, Trnavský kraj, r. kat. Kostol Božského Srdca Ježišovho, 1937 –1938, op. 2803 – dvojmanuálový 23(3)-registrový organ s pedálom (8+10+5), elektrický unit.

Holíč; okres Skalica, Trnavský kraj, r. kat. Kostol sv. Martina, 1927, op. 2288 (2288) – dvojmanuálový 24-registrový organ s pedálom (11+9+4), pneumatická kužeľka.

Hontianske Moravce; okres Krupina, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1883, op. 101 – jednomanuálový 5-registrový organ s pedálom (4+1), mechanická kužeľka.

Hontianske Tesáre-Dvorníky; okres Krupina, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1928, op. 2344 (2344) – jednomanuálový 7-registrový organ s pedálom (6+1), pneumatická kužeľka.

Horná Krupá; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1930, op. 2427 (2427) – dvojmanuálový 12-registrový organ s pedálom (6+4+2), pneumatická kužeľka.

Horné Otrokovce; okres Hlohovec, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1904, op. 1104 (nástroj sa v katalógu nenachádza) – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), pneumatická kužeľka.

Hostie; okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1937 –1938, op. 2797 – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (7+1), pneumatická kužeľka.

Hrádok; okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1929, op. 2389 (2389) – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (8+2), pneumatická kužeľka.

Hrkovce; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1930 – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (8+2), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Hrnčiarska Ves-Veľká Suchá; okres Poltár, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1910, op. 1612 (1612) – dvojmanuálový 14-registrový organ s pedálom (6+5+3 viaceré registre sú extenzie), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Hronovce-Čajakovo; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1934, op. 2634 – dvojmanuálový organ s pedálom. Organ zanikol pri prechode frontu, keď bol vážne poškodený aj kostol.

Hronské Kosihy; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1930, op. 2447 (2447) – jednomanuálový 12-registrový organ s pedálom (10+2), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Hurbanovo; okres Komárno, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1921 – 1922, op. 2114 (2114) – jednomanuálový 13(10)-registrový organ s pedálom (10(8)+3(2)), pneumatická kužeľka.

Huty; okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1893, op. 392 – jednomanuálový 6(4)-registrový organ bez pedálu, mechanická kužeľka. Zanikol okolo r. 2000.

Chtelnica; okres Piešťany, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1906, op. 1333 (1333) – dvojmanuálový 16-registrový organ s pedálom (8+5+3), pneumatická kužeľka. Organ bol prestavaný.

Chynorany; okres Partizánske, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1932, op. 2554 (2554) – dvojmanuálový 20(18)-registrový organ s pedálom (8+9(8)+3(2)), pneumatická kužeľka.

Chyžné; okres Revúca, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1929, op. 2410 (2410) – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6+2), pneumatická kužeľka.

Ilija; okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1880, op. 67 – jednomanuálový 4-registrový organ bez pedálu, mechanická kužeľka.

Iža; okres Komárno, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1911, op. 1767 (1755) – dvojmanuálový 14(11)-registrový organ s pedálom (7(5)+5(4)+2), pneumatická kužeľka.

Jabloňovce; okres Levice, Nitriansky kraj, kostol ev. a. v., pravdepodobne 1922, op. 2120 (2120) – jednomanuálový 4(3)-registrový organ s priveseným pedálom, pnematická kužeľka.

Jacovce; okres Topoľčany, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne 1915 – 1916, op. 2057 – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), pneumatická kužeľka.

Jahodná; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1912, op. 1836 (1836) – jednomanuálový 8(6)-registrový organ s pedálom (7(5)+1), pneumatická kužeľka.

Jarok; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1911, op. 1766 (1766) – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), pneumatická kužeľka.

Jasenová; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, kostol ev. a. v., 1892, op. 348 (351) – jednomanuálový 7-registrový organ s pedálom (5+2), mechanická kužeľka.

Jasenová; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, kostol ev. a. v., 20. roky 20. stor. Nahradené prospektové píšťaly zrekvírované počas prvej svetovej vojny.

Jasov; okres Košice-okolie, Košický kraj, r. kat. Kostol sv. Ján Krstiteľa, 1895, op. 487 – dvojmanuálový organ s pedálom. Organ v r. 1942 zásadne prestavala firma Angster.

Jelšava; okres Revúca, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1906, op. 1292 (1292) – dvojmanuálový 13(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+4(2)+3(2)), pneumatická kužeľka. Nástroj je postavený v barokovej skrini Pažických z r. 1788.

Jur nad Hronom; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1938 – 1939, op. 2842 – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), vzdušnice s registrovými kancelami, tónové traktúry pneumatické. Ovládanie registrov bolo prestavané.

Jur nad Hronom; okres Levice, Nitriansky kraj, ref. 1901, op. 901 (organ sa v katalógu nenachádza) – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (7+1), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Kalná nad Hronom-Kalná; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1928, op. 2302 (2302) – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (8+2), pneumatická kužeľka.

Kalná nad Hronom-Kalná; okres Levice, Nitriansky kraj, ref. 1928, op. 2325 – jednomanuálový organ. Pravdepodobne zanikol v r. 1945.

Kameničná; okres Komárno, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1928, op. 2304 (2304) – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), pneumatická kužeľka.

Kaplna; okres Senec, Bratislavký kraj, r. kat. kostol, 1940, op. 2929 – dvojmanuálový 10-registrový organ s pedálom (4+5+1), pneumatická kužeľka.

Kežmarok; okres Kežmarok, Prešovský kraj, kostol ev. a. v., (tzv. Nový kostol), 1894, op. 434 (437) – dvojmanuálový 30-registrový organ s pedálom (13+10+7), mechanická kužeľka.

Kežmarok; okres Kežmarok, Prešovský kraj, r. kat. kostol, 1926, op. 2213 (2213) – trojmanuálový 33(31)-registrový organ s pedálom (8+7+11+7(5)), pneumatická kužeľka.

Kľačany; okres Hlohovec, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1892, op. 360 (365) – jednomanuálový 6-registrový organ bez pedálu, mechanická kužeľka. Organ pôvodne stavaný pre r. kat. kostol v Križovanoch nad Dudváhom (okres Trnava) bol na súčasné miesto prenesený pravdepodobne na konci 60. rokov 20. stor.

Koceľovce; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1908, op. 1452 (1452) – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), pneumatická kužeľka.

Kolárovice; okres Bytča, Žilinský kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne 1938 – 1939, op. 2840 – dvojmanuálový organ s pedálom dodatočne rozšírený o niekoľko registrov (5+8+4(2)), pneumatická kužeľka.

Kolárovo; okres Komárno, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1896, op. 573 (573) – jednomanuálový 10(6)-registrový organ s pedálom (8(5)+2(1)), mechanická kužeľka.

Kolíňany; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1904, op. 1031 – jednomanuálový 8(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+2(1)), pneumatická kužeľka. Údajne bol na dnešné miesto prevezený v 30. rokoch 20. stor.

Komárno; okres Komárno, Nitriansky kraj, r. kat. Kostol sv. Ondreja, 1898, op. 649 (649) – trojmanuálový 51(50)-registrový organ s pedálom (17+13+9+12(11)), mechanická kužeľka (hracia traktúra I. manuálu s barkerovou pákou). Prestavba a rozšírenie trojmanuálového organa Karla Buckowa z r. 1864.

Komárno-Nová Stráž; okres Komárno, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1910, op. 1657 (1657) – jednomanuálový 10(5)-registrový organ s pedálom (8(4)+2(1)), pneumatická kužeľka.

Konská; okres Žilina, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1927, op. 2296 (2296) – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (8+2), pneumatická kužeľka.

Kopčany; okres Skalica, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1890, op. 288 (287) – jednomanuálový 9(5)-registrový organ s pedálom (7(4)+2(1)), mechanická kužeľka.

Košice; okres Košice, Košický kraj, r. kat. Kostol Panny Márie Ružencovej, 1894, op. 468 (468) – dvojmanuálový 23(14)-registrový organ s pedálom (11(6)+7(5)+5(3)), mechanická kužeľka.

Krajné; okres Myjava, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., 1931, op. 2520 (2520) – dvojmanuálový 10-registrový organ s pedálom (5+3+2), pneumatická kužeľka.

Kráľov Brod; okres Galanta, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1896, op. 562 – jednomanuálový 10(6)-registrový organ s pedálom (8(5)+2(1)), mechanická kužeľka. Organ bol na súčasné miesto prenesený zrejme z inej lokality až za 1. ČSR.

Kraľovany; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, kostol ev. a. v., 1929, op. 2382 (2382) – jednomanuálový 5-registrový organ s pedálom (4+1), pneumatická kužeľka.

Kráľovce-Krnišov – Kráľovce; okres Krupina, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1911, op. 1725 (1749) – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), pneumatická kužeľka.

Krásno; okres Partizánske, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1928, op. 2331 (2331) – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (8+2), pneumatická kužeľka.

Krásnohorská Dlhá Lúka; okres Rožňava, Košický kraj, r. kat. kostol, 1896, op. 563 (563) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), mechanická kužeľka.

Krivá; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1898, op. 675 – jednomanuálový 6(4)-registrový organ pravdepodobne s priveseným pedálom, mechanická kužeľka. Okolo r. 1949 bol premiestnený do r. kat. kostola v Žaškove (okres Dolný Kubín), v 90. rokoch uložený na fare, po r. 2003 predaný na súčiastky.

Krušetnica; okres Tvrdošín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne 1914, op. 1988 (1988) – jednomanuálový 10(7)-registrový organ s pedálom (8(5)+2), pneumatická kužeľka.

Kšinná; okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., 1897, op. 585 (577) – jednomanuálový 5(3)-registrový organ s pedálom, mechanická kužeľka.

Kuklov; okres Senica, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1936, op. 2759 (2759) – dvojmanuálový 10(9)-registrový organ s pedálom (4+4+2(1)), pneumatická kužeľka.

Láb; okres Malacky, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, 1937 – 1938, op. 2808 – dvojmanuálový 14-registrový organ s pedálom postavený do organovej skrine z prelomu 18. a 19. stor. (6+6+2), pneumatická výpustka.

Lehota; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1928, op. 2328 (2328) – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (7+1), pneumatická kužeľka.

Leľa; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1907, op. 1372 (1372) – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), pneumatická kužeľka.

Lenartovce; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, ref. 1929, op. 2373 (2373) – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (7+1), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Levice; okres Levice, Nitriansky kraj, kostol ev. a. v., 1941 – november 1942, op. 3016 – dvojmanuálový 7-registrový organ s pedálom (3+3+1), pneumatická kužeľka.

Levice; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1921 – 1922, op. 2116 (2116) – dvojmanuálový 15-registrový organ s pedálom (5+7+3), pneumatická kužeľka.

Levice; okres Levice, Nitriansky kraj, ref. 1930, op. 2452 – pôvodne jednomanuálový organ s pedálom. V r. 1999 prestavaný na dvojmanuálový, pričom bol použitý hrací stôl z Bratislavy-Petržalky s označením Opus 2657.

Levice-Čankov; okres Levice, Nitriansky kraj, kostol ev. a. v., 1935, op. 2673 (2673) – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (7+1), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Levoča; okres Levoča, Prešovský kraj, r. kat. Chrám sv. Jakuba, 1931 – 1932, op. 2540 (2540), trojmanuálový 33-registrový organ s pedálom (9+9+9+6), pneumatická kužeľka.

Liesek; okres Tvrdošín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1922, op. 2118 – pôvodne jednomanuálový organ s pedálom, pneumatická kužeľka. V rokoch 1993 – 1994 prestavaný a rozšírený o druhý manuál firmou Ladena. Traktúry prebudované na elektrické.

Limbach; okres Pezinok, Bratislavský kraj, kostol ev. a. v., 1932, op. 2548 (2548) – dvojmanuálový 10(9)-registrový organ s pedálom (4+4+2(1)), pneumatická kužeľka.

Liptovský Hrádok; okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1901, op. 896 (896) – dvojmanuálový 14(9)-registrový organ s pedálom (7(4)+4(3)+3(2)), pneumatická kužeľka.

Litava; okres Krupina; Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1937 – 1938, op. 2819 – dvojmanuálový 10(9)-registrový organ s pedálom (4+4+2(1)), pneumatická výpustka.

Lokca; okres Námestovo, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1904, op. 1107 (1107) – jednomanuálový 8(7)-registrový organ s pedálom (6(5)+2), pneumatická kužeľka.

Lozorno; okres Malacky, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, 1922, op. 2128 (2128) – jednomanuálový 10(6)-registrový organ s pedálom (8(5)+2(1)), pneumatická kužeľka.

Ludrová; okres Ružomberok, Žilinský kraj, r.kat. 1884, op. 124 – jednomanuálový organ, mechanická kužeľka. Nástroj pravdepodobne zanikol v 2. polovici 20. stor.

Ludrová; okres Ružomberok, Žilinský kraj, r.kat. 1896, op. 534 – dvojmanuálový 12-registrový organ s pedálom (6+3+3), vzdušnice kužeľkové, tónová traktúra mechanická, registrová pneumatická. Na súčasné miesto bol prenesený z Čiech asi na konci 60. rokov 20. stor.

Malá Čalomija; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1894, op. 417 (423) – jednomanuálový 8(5)-registrový organ s pedálom (7(4)+1), mechanická kužeľka.

Malé Leváre; okres Malacky, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, 1903, op. 1029 (1029) – jednomanuálový 8(5)-registrový organ s pedálom (7(4)+1), pneumatická výpustka.

Mankovce; okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1925, op. 2186 – jednomanuálový 5(3)-registrový organ s priveseným pedálom, pneumatická kužeľka. Nástroj bol na súčasné miesto privezený z Čiech v 70. rokoch 20. stor.

Marianka; okres Malacky, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, 1941, op. 2973 – dvojmanuálový 18-registrový organ s pedálom (7+8+3), pneumatická kužeľka.

Martinček; okres Ružomberok, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1926, op. 2252 (2252) – jednomanuálový 3(2)-registrový organ bez pedálu, pneumatická kužeľka.

Merašice; okres Hlohovec, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 90. roky 19. stor. – jednomanuálový 8(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+2(1)), mechanická kužeľka.

Michal nad Žitavou; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1912, op. 1838 (1838) – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), pneumatická kužeľka.

Modra; okres Pezinok, Bratislavský kraj, ev. a .v. 1935, op. 2694 (2694) – dvojmanuálový 20(16)-registrový organ s pedálom (10+12+8(4)), pneumatická výpustka.

Modra; okres Pezinok, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, 1875, op. 15 – dvojmanuálový 18-registrový organ s pedálom (9+5+4), mechanická kužeľka.

Mojmírovce; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1890, op. 274 (278) – dvojmanuálový 16(9)-registrový organ s pedálom (9(5)+4(2)+3(2)), mechanická kužeľka.

Mojtín; okres Púchov, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1911, op. 1778 (1778) – jednomanuálový 9(7)-registrový organ s pedálom (7(5)+2), pneumatická kužeľka.

Mokrá Lúka; okres Revúca, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1926, op. 2222 (2222) – jednomanuálový organ s pedálom (6+2), pneumatická kužeľka.

Moravské Lieskové; okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1938 – 1939, op. 2856 – dvojmanuálový 10(9)-registrový organ s pedálom, pneumatická výpustka.

Námestovo; okres Námestovo, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1902, op. 961 – pôvodne dvojmanuálový organ s pedálom. Neskôr viackrát prestavaný. Zásadná prestavba a rozšírenie nástroja sa uskutočnilo medzi rokmi 1985 – 1988 (J. Tuček, Bielský).

Nandraž; okres Revúca, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1911, op. 1768 (1768) – jednomanuálový 9(7)-registrový organ s pedálom (7(5)+2), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Nesvady; okres Komárno, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1904, op. 1126 (1126) – jednomanuálový 11(7)-registrový organ s pedálom (8(5)+3(2)), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Nižná; okres Tvrdošín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1910, op. 1680 (1680) – jednomanuálový 12(9)-registrový organ s pedálom (10(7)+2), pneumatická kužeľka.

Norovce; okres Topoľčany, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1910, op. 1663 (1663) – dvojmanuálový 29-registrový organ s pedálom (11+11+7), pneumatická kužeľka. Nástroj pôvodne stavaný pre vojenský kostol v Komárne, po zrušení kostola v r. 1951 bol prenesený do súčasnej lokality.

Nová Ves nad Žitavou; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1909, op. 1531 (1531) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), pneumatická kužeľka.

Nové Sady; okres Nitra, Nitriansky kraj, kostol ev. a. v., 1895, op. 466 (473) – pôvodne jednomanuálový 6(3)-registrový organ bez pedálu, mechanická kužeľka. Neskôr bol pribudovaný pedál s jedným registrom a pneumatickými traktúrami.

Nové Sady; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1910, op. 1616 (nástroj sa v katalógu nenachádza) – jednomanuálový 9(7)-registrový organ s pedálom (7(5)+2), pneumatická kužeľka.

Nové Zámky; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1912, op. 1819 (1818) – dvojmanuálový organ s pedálom (8+6+3), pneumatická kužeľka.

Nový Tekov; okres Levice, Nitriansky kraj, ref. 1928, op. 2301 (2301) – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Okoč; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1908, op. 1450 (1450) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Okoč-Opatovský Sokolec; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, ref. 1914 – 1915, op. 2006 (2028), jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Oravská Lesná; okres Námestovo, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1935, op. 2696 (2696) – dvojmanuálový 12-registrový organ s pedálom (5+5+2), pneumatická kužeľka.

Oravské Veselé; okres Námestovo, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1911, op. 1732 (1735) – dvojmanuálový 15(12)-registrový organ s pedálom (7(5)+6(5)+2), pneumatická kužeľka. V polovici 90. rokov 20. stor. čiastočne dispozične pozmenený (Tyrol, Káčerík).

Oravský Podzámok; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1915, op. 2021 (2054) – jednomanuálový 10(8)-registrový organ s pedálom (8(6)+2), mechanicko-pneumatická kužeľka.

Oščadnica; okres Čadca, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1929, op. 2396 (2396) – pôvodne jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (7+1), nástroj bol neskôr zväčšený o dva manuálové registre, pneumatická kužeľka.

Ožďany; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1924 (marec – december), op. 2164 (2164) – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), pneumatická kužeľka.

Paňa; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1932, op. 2553 (2553) – dvojmanuálový 11(10)-registrový organ s pedálom (4+5+2(1)), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Papradno; okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1913, op. 1927 – jednomanuálový organ s pedálom. Nástroj zanikol pravdepodobne v r. 1952, keď sem postavila firma Rieger-Kloss nový trojmanuálový nástroj.

Pezinok; okres Pezinok, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, 1887, op. 213 (201) – dvojmanuálový 18(10)-registrový organ s pedálom (10(5)+4(2)+4(3)), mechanická kužeľka.

Piešťany; okres Piešťany, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1941 – november 1942, op. 3006 – dvojmanuálový 22(19)-registrový organ s pedálom (8+9+5(3)), pneumatická kužeľka.

Plavecký Peter; okres Senica, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1906, op. 1323 (1323) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), pneumatická kužeľka.

Počúvadlo; okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1910, op. 1619 (1619) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), pneumatická kužeľka.

Podbiel; okres Tvrdošín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1905 (podľa čísla v katalógu 1909!), op. 1203 (1542!) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), pneumatická kužeľka.

Podlužany; okres Bánovce nad Bebravou, kostol ev. a. v., pravdepodobne 1924, op. 2151 (2151) – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), pneumatická kužeľka.

Podlužany; okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1937 – 1938, op. 2817 – jednomanuálový 4-registrový organ s pedálom (3+1), pneumatická kužeľka.

Podlužany; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1930, op. 2420 (2420) – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (8+2), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Prašice; okres Topoľčany, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1910, op. 1654 (1654) – pôvodne jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6+2), neskôr rozšírený o 2 manuálové registre, pneumatická kužeľka.

Predmier; okres Bytča, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1928, op. 2311 (2311) – jednomanuálový 13-registrový organ s pedálom (11+2), pneumatická kužeľka.

Preseľany; okres Topoľčany, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1935, op. 2697 (2697) – dvojmanuálový 8-registrový organ s pedálom (4+3+1), pneumatická výpustka.

Prešov; okres Prešov, Prešovský kraj, kostol ev. a. v., 1913, op. 1958 (1958) – dvojmanuálový 24-registrový organ s pedálom (9+10+5), pneumatická kužeľka.

Príbelce; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1898, op. 690 (690) – jednomanuálový 8(4)-registrový organ s pedálom (6(3)+2(1)), mechanická kužeľka.

Pribeta; okres Komárno, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1901, op. 879 (879) – dvojmanuálový 12-registrový organ s pedálom (6+4+2), pneumatická kužeľka.

Pribiš; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne 1910, op. 1678 (nástroj sa v katalógu nenachádza) – jednomanuálový 5-registrový organ bez pedálu, pneumatická kužeľka. V r. 1975 organ dispozične pozmenil Š. Gábor.

Pucov; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1902, op. 967, jednomanuálový organ. Nástroj zanikol pravdepodobne na konci 20. stor.

Púchov; okres Púchov, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1940 – 1941, op. 2943 – dvojmanuálový 19(17)-registrový organ s pedálom (7+8+4(2)), pneumatická kužeľka.

Pukanec; okres Levice, Nitriansky kraj, kostol ev. a. v., 1941 – november 1942, op. 2981 – dvojmanuálový 20(17)-registrový organ s pedálom (7+8+5(3)), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Pukanec; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1910, op. 1677 (1678) – dvojmanuálový 12(10)-registrový organ s pedálom (6(5)+4(3)+2), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Rabčice; okres Námestovo, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1907, op. 1389 (1389) – dvojmanuálový 12(9)-registrový organ s pedálom (6(4)+4(3)+2), pneumatická kužeľka. Organ čiastočne dispozične pozmenený okolo r. 1997 (Tyrol).

Raková; okres Čadca, Žilinský kraj, r. kat. kostol, medzi rokmi 1915 – 1922, op. 2086 (2090) – dvojmanuálový 18-registrový organ s pedálom (z toho niekoľko extenzií), pneumatická kužeľka.

Rakovnica; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1913, op. 1888 (1893) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), pneumatická kužeľka.

Rejdová; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1912, op. 1849 – jednomanuálový 8(6)-registrový organ s pedálom (7(5)+1), pneumatická kužeľka.

Rimavská Sobota; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1933, op. 2614 (2614) – dvojmanuálový 22-registrový organ s pedálom (7+10+5), pneumatická kužeľka.

Rochovce; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., pravdepodobne 1922, op. 2121 (2121) – jednomanuálový 5(4)-registrový organ s pedálom, (4(3)+1), pneumatická kužeľka.

Roštár; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1906, op. 1321 (1321) – jednomanuálový 5(3)-registrový organ bez pedálu, pneumatická kužeľka.

Rožňava; okres Rožňava, Košický kraj, r. kat. Kostol sv. Františka Xaverského, 1890, op. 268 – jednomanuálový 5-registrový organ s pedálom (4+1), mechanická kužeľka.

Rožňavské Bystré; okres Rožňava, Košický kraj, kostol e. a. v. 1909, op. 1563 (1577) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), pneumatická kužeľka.

Rúbaň; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1901, op. 883 (883) – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom, pneumatická kužeľka.

Ružomberok; okres Ružomberok, Žilinský kraj, r. kat. Kostol Povýšenia sv. Kríža, 1. desaťročie 20. stor. – jednomanuálový organ 8(5)-registrový organ s pedálom (7(4)+1), pneumatická kužeľka. Organ z neznámej lokality na súčasné miesto preniesol Július Guna, ktorý tiež vyhotovil vlastný hrací stôl a nástroj dispozične pozmenil.

Ružomberok; okres Ružomberok, Žilinský kraj, r. kat. Kostol sv. Ondreja, 1881, op. 73 – dvojmanuálový organ s pedálom. Prestavaný v 1. polovici 20. stor. (Július Guna), v súčasnosti sa nástrojová časť nachádza pred zánikom.

Ružomberok-Černová; okres Ružomberok, Žilinský kraj, r. kat. kostol, medzi 1937 – november 1942 – dvojmanuálový organ 20(17)-registrový organ s pedálom (7+8+5(3)), pneumatická kužeľka.

Ružomberok-Hrboltová; okres Ružomberok, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1913, op. 1919 (1913) – jednomanuálový organ 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), pneumatická kužeľka.

Ružomberok-Rybárpole; okres Ružomberok, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1941 – november 1942, op. 3002 – dvojmanuálový organ 10(9)-registrový organ s pedálom (4+4+2(1)), pneumatická kužeľka.

Rybník; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1926, op. 2228 (2228) – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (8+2), pneumatická kužeľka.

Rykynčice-Dolné Rykynčice; okres Krupina, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1913, op. 1918 (1918) – jednomanuálový 11(8)-registrový organ s pedálom (9(6)+2), pneumatická kužeľka.

Santovka; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1939, op. 2894 – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (8+2), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Sazdice; okres Levice, Nitriansky kraj, kostol ev. a. v., 1907, op. 1429 (1429) – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), pneumatická kužeľka.

Sekule; okres Senica, Trnavský kraj, r. kat. kostol, okolo 1883, opusové číslo neznáme – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), mechanická kužeľka.

Selce; okres Poltár, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1893, op. 399 (412) – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), mechanická kužeľka.

Semerovo; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1907, op. 1357 (1357) – jednomanuálový organ. Nástroj zanikol, zostala z neho len predná časť organovej skrine s troma píšťalovými poľami, od sokla hore.

Senec; okres Senec, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, 1904, op. 1161 (1161) – dvojmanuálový 12(7)-registrový organ s pedálom (6 (3) + 3(2) + 3(2)), pneumatická kužeľka

Senica-Čáčov; okres Senica, Trnavský kraj, kostol ev. a. v., 1892, op. 363 (360) – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (7+1), mechanická kužeľka.

Sirk; okres Revúca, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1910, op. 1637 (1611) – jednomanuálový 10(8)-registrový organ s pedálom (8(6)+2), pneumatická kužeľka.

Skalica; okres Skalica, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1930, op. 2494 (2494) – dvojmanuálový 30-registrový organ s pedálom (11+12+7), pneumatická kužeľka.

Skýcov; okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1912, op. 1841 – jednomanuálový organ. Zanikol okolo r. 1992. Do nového nástroja prevzali niekoľko registrov.

Slatina nad Bebravou; okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1926, op. 2219 (2219) – jednomanuálový 8(7)-registrový organ s pedálom (6(5)+1), pneumatická kužeľka.

Slatina nad Bebravou; okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., 1909, op. 1568 (1568) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Slatina; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, podľa katalógu 1912 (podľa nápisu na organe 1913), op. 1856 (1856) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom, pneumatická kužeľka.

Slavošovce; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1912, op. 1873 (1884) – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), pneumatická kužeľka.

Smolinské; okres Senica, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1924, op. 2170 (2170) – jednomanuálový 8(5)-registrový organ s pedálom (7(4)+1), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Sološnica; okres Malacky, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, 1936, op. 2754 (2754) – dvojmanuálový 8-registrový organ s pedálom postavený do staršej organovej skrine (4+3+1), pneumatická výpustka.

Spišská Teplica; okres Poprad, Prešovský kraj, r. kat. kostol, 1875, op. 10 – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6+2), mechanická kužeľka.

Spišské Podhradie-Spišská Kapitula; okres Levoča, Prešovský kraj, r. kat. Kostol sv. Martina, 1889, op. 240 – jednomanuálový 12-registrový organ s pedálom (9+3), mechanická kužeľka.

Spišské Podhradie-Spišská Kapitula; okres Levoča, Prešovský kraj, r. kat. Kostol sv. Martina, 1890, op. 283 (276) – jednomanuálový 5-registrový organ bez pedálu, mechanická kužeľka.

Spišské Podhradie-Spišská Kapitula; okres Levoča, Prešovský kraj, r. kat. Kostol sv. Martina, 1890, op. 263 (289), dvojmanuálový 31-registrový organ s pedálom (13+10+8), mechanická kužeľka s barkerovou pákou.

Stankovany; okres Ružomberok, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1902, op. 913 (913) – jednomanuálový organ 12(8)-registrový organ s pedálom (9(6)+3(2)), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry. Organ bol v neskoršom období rozšírený o jeden manuálový register.

Staškov; okres Čadca, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1926, op. 2242 (2242) – pôvodne jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6+2), neskôr doplnený dvoma manuálovými registrami, pneumatická kužeľka.

Strekov; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1904, op. 1139 (1139) – dvojmanuálový 12(8)-registrový organ s pedálom (6(4)+4(2)+2), pneumatická kužeľka.

Suchá Hora; okres Tvrdošín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1886, op. 172 – jednomanuálový 9-registrový organ s pedálom (7+2), mechanická kužeľka. Organ pôvodne stavaný pre r. kat. kostol v obci.

Sucháň; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1895, op. 472 (482) – jednomanuálový 7(4)-registrový organ s pedálom (6(3)+1), mechanická kužeľka.

Suché Brezovo; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1890, op. 299 (nástroj sa v katalógu nenachádza) – jednomanuálový 11(6)-registrový organ s pedálom (9(5)+2(1)), mechanická kužeľka.

Súľov-Hradná – Súľov; okres Bytča, Žilinský kraj, kostol ev. a. v., 1892, op. 334 (341) – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), mechanická kužeľka. Organ bol stavaný pre kostol ev. a. v. v Trnave, na súčasné miesto mohol byť prenesený okolo r. 1949.

Svätý Peter; okres Komárno, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1900, op. 815 (815) – dvojmanuálový 12(8)-registrový organ s pedálom (6(4)+3(2)+3(2)), tónové traktúry mechanické, registrová pneumatická, vzdušnice kužeľkové.

Šahy; okres Levice, Nitriansky kraj, kostol ev. a. v., 1910, op. 1610 (1610) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), pneumatická kužeľka.

Šaľa; okres Šaľa, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1929, op. 2362 (2362) – dvojmanuálový 25-registrový organ s pedálom (9+10+6), pneumatická kužeľka.

Šarovce; okres Levice, Nitriansky kraj, ref. 1930, op. 2456 (2456) – jednomanuálový 9-registrový organ s pedálom (8+1), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Šaštín-Stráže – Šaštín; okres Senica, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1941 – november 1942, op. 2996 – dvojmanuálový 8-registrový organ s pedálom (3+4+1), pneumatická kužeľka.

Šenkvice; okres Pezinok, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, 1930, op. 2431 (2431) – dvojmanuálový 18(17)-registrový organ s pedálom (7+7+4(3)), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Širkovce; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, ref. 1933, op. 2619 (2619) – jednomauálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Štiavnik; okres Bytča, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1905, op. 1234 (1234) – jednomanuálový 10(7)-registrový organ s pedálom (8(5)+2), pneumatická kužeľka.

Štítnik; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., pravdepodobne 1915 – 1916, op. 2062 (2062) – dvojmanuálový 17(11)-registrový organ s pedálom (8(5)+6(4)+3(2)), pneumatická výpustka.

Štúrovo; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1907, op. 1392 (1392) – jednomanuálový 11-registrový organ s pedálom (9+2), pneumatická kužeľka.

Šurianky; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1910, op. 1605 (1605) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), pneumatická kužeľka.

Tekovské Lužany; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1934, op. 2651 (2651) – dvojmanuálový 12-registrový organ s pedálom (4+6+2), pneumatická výpustka.

Teplička nad Váhom; okres Žilina, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1927, op. 2283 (2283) – pôvodne dvojmanuálový organ s pedálom (7+6+3), neskôr dispozične pozmenený a rozšírený o 2 registre (8+7+3), pneumatická kužeľka.

Terany; okres Krupina, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1880, op. 66 – pôvodne jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), neskôr rozšírený o 4 manuálové registre, pôvodná časť má mechanické traktúry, doplnené registre majú pneumatické, vzdušnice sú kužeľkové.

Topoľčany; okres Topoľčany, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, medzi r. 1915 – 1922, op. 2101 (2101) – dvojmanuálový 23(22)-registrový organ s pedálom (9+9+5(4)), pneumatická kužeľka.

Topoľčianky; okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne 1914, op. 1978 (1995) – dvojmanuálový 12-registrový organ s pedálom (5+5+2), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Trávnica; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1892, op. 329 (328) – jednomanuálový 5(3)-registrový organ s pedálom (4(2)+1), mechanická kužeľka.

Trávnik; okres Komárno, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1911, op. 1740 (1740) – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), pneumatická kužeľka.

Trebušovce; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1936, op. 2718 (2718) – jednomanuálový 5-registrový organ s pedálom (4+1), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Trenčianska Teplá; okres Trenčín, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1933, op. 2591 (2591) – jednomanuálový 12(11)-registrový organ s pedálom (9+3(2)), pneumatická výpustka.

Trenčín; okres Trenčín, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., 1935, op. 2687 (2687) – dvojmanuálový 20(19)-registrový organ s pedálom (8+7+5(4)), pneumatická výpustka.

Trenčín; okres Trenčín, Trenčiansky kraj, r. kat. Kostol Narodenia Panny Márie, 1930, op. 2480 (2489) – dvojmanuálový 16(15)-registrový organ s pedálom (7+6+3(2)), pneumatická kužeľka.

Trenčín; okres Trenčín, Trenčiansky kraj, r. kat. Kostol Notre Dame, 1926, op. 2248 (2248) – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (8+2), pneumatická kužeľka.

Trenčín; okres Trenčín, Trenčiansky kraj, r. kat. Kostol sv. Anny, 1892, op. 343 (346) –jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), mechanická kužeľka.

Trenčín-Opatová; okres Trenčín, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1908, op. 1456 – jednomanuálový organ s pedálom (8+1), pneumatická kužeľka. Nástroj bol pravdepodobne prenesený z inej lokality a následne bol opravený a rozšírený (Š. Gábor).

Trnava; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. Kostol Najsvätejšej Trojice, 1938, op. 2825 – dvojmanuálový 16-registrový organ s pedálom (6+7+3), pneumatická výpustka. Nástroj bol v neskoršom období čiastočne dispozične upravený.

Trnava; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. Kostol sv. Anny, 1905, op. 1173 (1173) – dvojmanuálový 14(9)-registrový organ s pedálom (6(4)+5(3)+3(2)), pneumatická kužeľka.

Trnava; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. Kostol sv. Jakuba, 1905, op. 1177 – pôvodne dvojmanuálový 22(15)-registrový organ s pedálom (11(7)+7(5)+4(3)), pneumatická kužeľka, 1917 – ladenie, nový mech, 1923 – oprava. Neskôr rozšírený O. Vážanským na 30(22) registrov (15(11)+9(7)+6(4)).

Trnava; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. Kostol sv. Mikuláša, 1912, op. 1894 (1894) – trojmanuálový 45(41)-registrový organ s pedálom (14+10+10+11(7)), pneumatická kužeľka.

Trnovec nad Váhom; okres Šaľa, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1896, op. 566 – jednomanuálový 8(5)-registrový organ s pedálom (7(4)+1), mechanická kužeľka.

Trstená; okres Tvrdošín, Žilinský kraj, r. kat. Kostol sv. Juraja, 1902, op. 937 (937) – jednomanuálový organ s pedálom. V r. 1993 boli vymenené vzdušnice (skriňové), traktúry (elektrické) a pozmenená dispozícia (Ladena).

Trstice; okres Galanta, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1904, op. 1092 (1092) – jednomanuálový 11(7)-registrový organ s pedálom (8(5)+3(2)), pneumatická kužeľka.

Turčok; okres Revúca, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., pravdepodobne 1922, op. 2117 (2117) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), pneumatická kužeľka.

Turzovka; okres Čadca, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1927, op. 2264 (2264) – dvojmanuálový 18-registrový organ s pedálom (8+7+3), pneumatická kužeľka.

Uhliská; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1912, op. 1865 – pôvodne jednomanuálový 3(2)-registrový organ bez pedálu, pneumatická kužeľka. Neskôr bol pridaný jeden pedálový register. Nástroj bol prenesený z Úzovského Šalgova pravdepodobne v r. 2001.

Uhrovec; okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., 1906, op. 1356 (1346) – jednomanuálový 9(7)-registrový organ s pedálom, pneumatická kužeľka. Nástroj bol pôvodne postavený v kaplnke Zayovského kaštieľa, v r. 1940 ho preniesli do kostola ev. a. v.

Uhrovec; okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1941 – november 1942, op. 3001 – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), pneumatická kužeľka.

Úľany nad Žitavou; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1901, op. 884 – jednomanuálový 9(6)-registrový organ s pedálom (7(4)+2), mechanická kužeľka. V súčasnosti pridaný 2. manuál – syntetizátor YAMAHA.

Urmince; okresTopoľčany, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1933, op. 2612 (2612) – dvojmanuálový 16(15)-registrový organ s pedálom (6+7+3(2)), pneumatická výpustka.

Veľká Lehota; okres Žarnovica, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1941, op. 2974 – dvojmanuálový 15(14)-registrový organ s pedálom (6+6+3(2)), pneumatická kužeľka.

Veľké Borové; okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1898, op. 620 (620) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ bez pedálu, mechanická kužeľka.

Veľké Dravce; okres Lučenec, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1928, op. 2352 (2352) – jednomanuálový organ s pedálom (4+1), pneumatická kužeľka.

Veľké Chyndice; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1905, op. 1199 (1198) – jednomanuálový 4-registrový organ bez pedálu, vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Veľké Leváre; okres Malacky, Bratislavský kraj, kaplnka v kaštieli, 1913, op. 1961 (1961) – jednomanuálový 6(5)-registrový organ s pedálom (5(4)+1), pneumatická kužeľka.

Veľké Ludince; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1894, op. 461 – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), mechanická kužeľka. Organ bol na súčasné miesto prenesený z neznámej lokality v 80. rokoch 20. stor.

Veľké Ludince; okres Levice, Nitriansky kraj, ref. 1910, op. 1666 (1666) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s pedálom (5(3)+1), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Veľké Rovné; okres Bytča, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1909, op. 1554 (1554) – jednomanuálový 14(9)-registrový organ s pedálom (10(6)+4(3)), pneumatická kužeľka.

Veľké Teriakovce; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1892, op. 365 (368) – jednomanuálový 7(5)-registrový organ s pedálom (6(4)+1), mechanická kužeľka.

Veľké Zlievce; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1904, op. 1115 (1115) – jednomanuálový 6(4)-registrový organ s ped

Autor textu: Marek Cepko


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)