Firma Rieger-Kloss vznikla spojením dvoch zoštátnených organárskych podnikov, bývalého podniku Gebrüder Rieger a menšej firmy lokálneho významu Josef Kloss, pôsobiacich v Krnove.

Firma Gebrüder Rieger formálne zanikla v r. 1945, keď jej majiteľ Jozef von Glatter-Götz so svojou rodinou a nemeckými zamestnancami musel opustiť územie Československa. Podnik prešiel do národnej správy, za dočasných správcov boli ustanovení Jan Tuček a Rudolf Nevoral. V r. 1947 boli správou podniku poverené „Československé závody dřevozpracující, n. p., Praha“, ktoré zároveň spravovali aj zoštátnenú dielňu Josefa Klossa. 4. júna 1948 bol výmerom ministra priemyslu zriadený národný podnik „Továrny na piana a varhany“, do ktorého bola 30. júla 1948 začlenená aj majetková podstata spomínaných zoštátnených organárskych podnikov Gebrüder Rieger a Josef Kloss. Po roku sa továreň rozdelila na dva podniky: „Továrny na piana, n. p.“ a „Továrny na varhany, n. p.“. Druhý menovaný podnik bol 10. marca 1958 zlúčený s novovzniknutým odborovým podnikom „Československé hudební nástroje“ a stal sa tak jedným z jeho závodov pod názvom Varhany.

Situácia v podniku sa opäť normalizovala až v 50. rokoch 20. storočia. Napriek tomu firma trpela akútnym nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov, keďže mnohí odišli s bývalým majiteľom závodu Gebrüder Rieger Jozefom von Glatter-Götz do Rakúska. V 2. polovici 40. rokov tu dokonca pracovala aj časť zamestnancov z kutnohorského podniku Jana Tučka.

Od r. 1951 podnik užšie spolupracoval s poprednými organistami prof. Ernestom Rieglerom-Skalickým z Vysokej školy múzických umení v Bratislave a Jiří Reinbergerom, profesorom na Akademii muzických umění v Prahe. V rovnakom r. prišiel do závodu aj Ing. Ota Veverka, ktorý dovtedy pracoval v kutnohorskom družstve Organa. Bol poverený navrhovaním nových organov po konštrukčnej aj zvukovej stránke a teoretickou výukou mladých pracovníkov. Jeho úlohou tiež bolo zabezpečovať spoluprácu s vyššie uvedenými odborníkmi. V r. 1956 bol spolu s J. Reinbergerom vyslaný na zahraničnú cestu, kde navštívili viaceré organárske závody a zoznámili sa s najmodernejšími trendami v organárstve. Získané poznatky sa po návrate snažili postupne implementovať do výrobného programu podniku. Ota Veverka zastával funkciu umeleckého vedúceho závodu Rieger-Kloss do 70. rokov, keď ho vystriedal Ing. Bohumil Plánský. Po spoločenských zmenách v r. 1989 prešiel podnik zložitou transformáciou a v r. 1994 bol sprivatizovaný formou predaja zamestnancom firmy. Súčasný názov podniku je „Rieger-Kloss Varhany s. r. o.“. Z významných osobností, ktoré formovali podnik od jeho vzniku až po súčasnosť, treba spomenúť najmä vyššie uvedených umeleckých konzultantov Ota Veverku a Bohumila Plánského, hlavného intonéra závodu Jana Kosteru a významného konštruktéra Zdeňka Světlíka.

V období od skončenia 2. svetovej vojny až do 2. polovice 50. rokov podnik nemal súvislé zahraničné odbytiská a prakticky až do r. 1958 produkoval organy, okrem niekoľkých výnimiek, výlučne pre domáci trh. Podnik sa v 50. rokoch pravidelne zúčastňoval na zahraničných výstavách (Brusel 1956, Bukurešť, Poznaň, Záhreb 1957) v snahe nadviazať nové obchodné styky. Úspech mu priniesla až svetová výstava Expo '58 v Moskve, ktorá v nasledujúcich rokoch odštartovala dodávku niekoľkých desiatok nástrojov do krajín bývalého Sovietskeho zväzu (do r. 1991 bolo exportovaných 57 nástrojov). Od r. 1964 do polovice 70. rokov tiež prichádzali súvislé objednávky z Nórska (25 nástrojov). Napriek tomu bolo až do začiatku 90. rokov najčastejším odberateľom Československo. V priebehu 70. a 80. rokov pribudli ďalšie zahraničné objednávky z Číny, Bulharska, Islandu, no najmä z Poľska a Japonska. V 90. rokov postupne klesá produkcia pre domáci trh (krajiny bývalého Československa) a väčšina nástrojov smeruje do zahraničia (Nemecko, Rakúsko, Nórsko, Taliansko, Francúzsko, Portugalsko, Dánsko, Poľsko, Ukrajina, Kuba, Južná Kórea, Čína, Japonsko, USA). V súčasnosti má firma vybudovanú sieť obchodných zástúpení po celom svete. Jej produkcia sa v období r. 1998 – 2004 pohybovala medzi jedným až štyrmi novými organmi za rok.

V prvých rokoch sa podnik musel vysporiadať s existenčnými problémami, stabilizovať hospodárske pomery, aby sa zachoval výrobný program. Obdobie 2. polovice 40. rokov a 1. polovice rokov 50. bolo poznačené nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov, a nedostatkom kvalitných surovín pre výrobu organov. Firma nadviazala na výrobný program firmy Gebrüder Rieger z konca 30. rokov s ohľadom na konštrukčné, materiálové, pracovné a ekonomické možnosti. Vyrábali sa organy s kužeľkovými vzdušnicami, pneumatickými traktúrami a romantickou intonáciou. Pre zložité ekonomické pomery a nedostatok skúseností nebolo možné preorientovať výrobu na typ organov s mechanickými traktúrami a zásuvkovými vzdušnicami, ktorý sa v zahraničí vyvíjal už niekoľko desaťročí. Predchodca závodu Rieger-Kloss, firma Gebrüder Rieger začala s vývojom tohto typu nástrojov okolo r. 1940, počas 2. svetovej vojny sa však vývoj zastavil. Vývojoví pracovníci odišli v r. 1945 s Jozefom von Glatter-Götz do Rakúska.

Závod až do r. 1958 produkoval nástroje prevažne s kužeľkovými vzdušnicami a pneumatickými traktúrami. Niektoré, najmä väčšie organy boli vybavené traktúrou elektropneumatickou. Druhým typom nástrojov boli organy sytému unit s elektrickou alebo pneumatickou traktúrou, ktorých však bolo podstatne menej. Spolupráca s profesormi Ernestom Rieglerom-Skalickým a Jiřím Reinbergerom sa odzrkadľuje najmä v dispozičných riešeniach viacerých organov, ktorých koncepcia je už budovaná na strojovom princípe. Napriek tomu sa nepodarilo docieliť požadovanú zvukovú úroveň typickú pre organy so zásuvkovými vzdušnicami s intonáciou píšťal na nízke tlaky vzduchu.

Cenné informácie a skúsenosti z oblasti konštrukcie zásuvkových vzdušníc, mechanických traktúr a intonácie píšťal priniesli Ing. Veverka a J. Reinberger zo zahraničnej cesty v r. 1956. Získané poznatky sa v krátkom čase prejavili vo výrobnom programe závodu. V r. 1958 bol postavený prvý organ s troma manuálmi pre AMU v Prahe so zásuvkovými vzdušnicami, elektropneumatickou traktúrou a intonáciou píšťal na nižšie tlaky vzduchu. Tento typ organa bol spočiatku určený iba na export prevažne do krajín bývalého Sovietskeho zväzu, na domácom trhu stále dominoval typ organa s kužeľkovými vzdušnicami prevažne s pneumatickými traktúrami alebo organy systému unit. Napriek tomu, že závod na prelome 50. a 60. rokov získal skúsenosti so stavbou veľkých nástrojov so zásuvkovými vzdušnicami a elektrickými traktúrami, problém konštrukcie mechanických traktúr zostával neriešený. V r. 1963 bol skonštruovaný prototyp malého jednomanuálového organa s pedálom s mechanickou tónovou traktúrou a 5 registrami. O rok neskôr vznikol už dvojmanuálový organ s 10 registrami. V nasledujúcom období bolo vyrobených pomerne veľa nástrojov s mechanickou tónovou traktúrou s 9 až 14 registrami pre zahraničie, ale aj pre domáci trh. V r. 1971 postavil závod Rieger-Kloss svoj prvý trojmanuálový organ, opus 3396, s mechanickou tónovou traktúrou určený na export do Nórska. Počas vývojových prác na tomto type nástroja, ktoré trvali od začiatku 60. rokov, bolo potrebné realizovať viaceré konštrukčné úpravy vzdušníc (membránový regulačný mech zabudovaný do spodnej časti ventilovej komory, tesnenie zásuviek pomocou teleskopov), traktúr, hracieho stola, vzduchovej sústavy, zmeny v celkovom usporiadaní nástrojovej časti a organovej skrine, pričom sa čoraz častejšie používali aj alternatívne materiály ako umelá hmota či ľahké kovy.

Od 60. rokov postupne klesá počet nástrojov s kužeľkovými vzdušnicami, v 80. rokoch sa vyskytujú už iba zriedkavo. Posledný organ postavil závod Rieger-Kloss v r. 1992. Od polovice 60. rokov naopak podstatne vzrástol počet nástrojov so zásuvkovými vzdušnicami, od 70. rokov obzvlášť v spojení s mechanickou tónovou traktúrou. Organy systému unit sa sporadicky stavajú prakticky až do konca 90. rokov, od 1. polovice 60. rokov takmer výlučne v kombinácii s elektrickou traktúrou. V organoch určených pre USA sa od 2. polovice 90. rokov vyskytujú digitálne samplované registre.

tr/trencstankovce_ms_ev_1.jpg

Trenčianske Stankovce – Malé Stankovcekostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 9 (4+4+1) *

Babín; okres Námestovo, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1956, op. 3206 – nové pneumatické traktúry a menšie dispozičné úpravy na organe K. Neussera postaveného okolo r. 1900.

Badín; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, (Kaplnka v seminári) 1993, op. 3662 – dvojmanuálový 17(13)-registrový organ s pedálom (6+6+5(1)), manuálové vzdušnice sú zásuvkové, pedálová vzdušnica unitového typu, elektrické traktúry.

Banka; okres Piešťany, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1949, op. 3088 – dvojmanuálový 13-registrový organ s pedálom (5+6+2), pneumatická kužeľka.

Bánovce nad Bebravou; okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1983, op. 3545 – trojmanuálový 24(23)-registrový organ s pedálom (7+6+8+3(2)), pneumatická kužeľka.

Bánovce nad Bebravou-Horné Ozorovce; okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., 1979, op. 3495 – dvojmanuálový 11-registrový organ s pedálom (4+5+2), pneumatická kužeľka.

Banská Štiavnica; okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1956, op. 3205 – zásadná prestavba dvojmanuálového organa V. Arnolda z r. 1797, časť registrov stojí na zásuvkových vzdušniciach, časť na kužeľkových, traktúry sú sčasti mechanické, sčasti pneumatické.

Belá; okres Žilina, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1953, op. 3158 – dvojmanuálový 10(5)-registrový organ s pedálom (3+4+3 – z toho 5 extenzii a transmisii), pneumanická kužeľka.

Beluša; okres Púchov, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1958, op. 3239 – dvojmanuálový 18(17)-registrový organ s pedálom (7+7+4(3)), pneumatická kužeľka.

Beluša; okres Púchov, Trenčiansky kraj, Sobášna sieň Obecného úradu, 1979, op. 3490 – dvojmanuálový 23(5)-registrový organ unitového typu s pedálom (8+7+8 – ale len päť radov píšťal), vzdušnice kužeľkové, traktúry elektrické.

Bojná; okres Topoľčany, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1972, op. 3403 – dvojmanuálový 28(27)-registrový organ s pedálom (10+10+8 – z toho jedna trnasmisia), pneumatická kužeľka.

Borský Mikuláš; okres Senica, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1958, op. 3249 – dvojmanuálový 26(25)-registrový organ s pedálom (8+11+7 – z toho jedna transmisia), pneumatická kužeľka.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, Bratislavský hrad – Hudobná sieň, 1976, op. 3436, dvojmanuálový 24-registrový organ s pedálom (9+9+6), vzdušnice zásuvkové, tónové traktúry mechanické, registrová traktúra elektrická.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, Krematórium, 1968, op. 3363 – dvojmanuálový 14(13)-registrový organ s pedálom (5+6+3(2)), pneumatická kužeľka.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, Martinský cintorín, Obradná sieň, 1976, op. 3459 – jednomanuálový 5(4)-registrový organ s priveseným pedálom, mechanická zásuvka.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, r. kat. Kostol Nanebovzatia Panny Márie – Blumentál, 1989, op. 3608 – prestvba a rozšírenie trojmanuálového organa firmy Gebrüder Rieger, op. 2975 z r. 1941 – štvormanuálový 55-registrový organ s pedálom (HW9+Pos14+9+9+14), časť vzdušníc je zásuvková, časť vzdušníc kužeľková, časť vzdušníc ventilová, traktúry elektrické.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, r. kat. Kostol sv. Jána Bosca, 1976, op. 3448 – dvojmanuálový organ s pedálom (7+7+4), zásuvkové vzdušnice, tónové traktúry mechanické, registrová traktúra elektrická.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, Reduta - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, 1956, op. 3210 – štvormanuálový 80-registrový organ s pedálom (10+12+18+18+22 – vrátane Zvonov, Harfy a niekoľkých transmisií), elektropneumatická kužeľka.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenský rozhlas, Mýtna 1, Koncertné štúdio, 1980, op. 3500 – štvormanuálový 78-registrový organ s pedálom (17+15+19+11+16 – k tomu ešte 3 registre prislúchajúce k trompetérii), zásuvkové vzdušnice, elektrické traktúry.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, Štátne konzervatórium (Koncertná sieň), 1973, op. 3412 – trojmanuálový 39-registrový organ s pedálom (9+9+12+9), zásuvkové vzdušnice, tónové traktúry elektrické, registrová traktúra elektropneumatická.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, Štátne konzervatórium (miestnosť č.10), 1992 – dvojmanuálový 18-registrový organ s pedálom (7+7+4), zásuvkové vzdušnice, tónové traktúry mechanické, registrová traktúra elektrická.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, VŠMU, Zochova ul., (miestnosť č. 9), 1968, dvojmanuálový 11-registrový organ s pedálom (4+4+3), mechanická zásuvka.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, VŠMU, Zochova ul., (miestnosť č. 11), 1989, op. 3610 – trojmanuálový 21-registrový organ s pedálom (5+4+7+5), zásuvkové vzdušnice, tónové traktúry mechanické, registrová traktúra elektrická.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, VŠMU, Zochova ul., Koncertná sieň, 1956 – trojmanuálový 24-registrový organ s pedálom (6+5+7+6), pneumatická kužeľka.

Bzince pod Javorinou; okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., 1963, op. 3298 – dvojmanuálový organ s pedálom, pneumatická kužeľka. Nástroj vznikol prestavbou jednomanuálového organa firmy Gebrüder Rieger, op. 498, z r. 1895.

Bziny; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1951, op. 3120 – dvojmanuálový 17(15)-registrový organ s pedálom (6+7+4(2)), pneumatická kužeľka.

Bzovík; okres Krupina, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1976, op. 3451 – dvojmanuálový 14-registrový organ s pedálom (6+6+2), pneumatická kužeľka.

Častá; okres Pezinok, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, 1945, op. 3022 – dvojmanuálový 17(16)-registrový organ s pedálom (7+7+3(2)), pneumatická kužeľka.

Čataj; okres Senec, Bratislavský kraj, kostol ev. a. v., 1953, op. 3177 – dvojmanuálový 15(14)-registrový organ s pedálom (6+6+3(2)), pneumatická kužeľka.

Červený Kameň; okres Ilava, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1961, op. 3285 – dvojmanuálový 11(6)-registrový organ unitového typu s pedálom, pneumatická kužeľka.

Diviaky nad Nitricou; okres Prievidza, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1996, op. 3696 – dvojmanuálový organ s pedálom, oba manuály sú obsadené 9 registrami, na 6 z nich sa dá hrať z oboch manuálov (striedavo). Pedál je obsadený štyrmi registrami, ale len dvoma píšťalovými radmi, mechanická zásuvka.

Dojč; okres Senica, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1948, op. 3044 – dvojmanuálový 15(14)-registrový organ s pedálom (5+7+3(2)), pneumatická kužeľka.

Dolná Krupá; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1949, op. 3087 – dvojmanuálový 20-registrový organ s pedálom (8+9+3), pneumatická kužeľka.

Dolný Hričov; okres Žilina, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1955, op. 3202 – dvojmanuálový 10-registrový organ s pedálom (3+4+3), pneumatická kužeľka.

Dolný Kubín; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, ZUŠ, 1976, op. 3458, 4-registrový organ s priveseným pedálom, mechanická zásuvka.

Domaniža; okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1973, op. 3410 – dvojmanuálový 10-registrový organ s pedálom (5+3+2), zásuvkové vzdušnice, tónové traktúry mechanické, registrová traktúra pneumatická.

Drienovo; okres Krupina, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1949, op. 3077 – dvojmanuálový 8(7)-registrový organ s pedálom (3+3+2(1)), pneumatická kužeľka.

Dunajská Lužná - Nové Košariská; okres Senec, Bratislavský kraj, kostol ev. a. v., 1987, op. 3585 – dvojmanuálový 24(3)-registrový organ s pedálom (9+7+8 – s troma základnými radmi píšťal), elektrický unit.

Habovka; okres Tvrdošín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1972, op. 3405 – dvojmanuálový 20(19)-registrový organ s pedálom (6+9+5(4)), pôvodne pneumatická kužeľka. V r. 2004 boli traktúry prestavané na elektropneumatické.

Hladovka; okres Tvrdošín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1979 – oprava

Hontianske Nemce; okres Krupina, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1948, op. 3045 – dvojmanuálový 19(17)-registrový organ s pedálom (7+7+5 – z toho dve transmisie), pneumatická kužeľka.

Horná Lehota; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1973, op. 3413 – dvojmanuálový 17(16)-registrový organ s pedálom (6+7+4(3)), pneumatická kužeľka.

Horná Streda; okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1986, op. 3581 – trojmanuálový 8-registrový organ s pedálom (0+2+3+3 – I. manuál je iba spojkový), mechanická zásuvka.

Horné Trhovište; okres Hlohovec, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1949, op. 3086, dvojmanuálový 11(10)-registrový organ s pedálom (4+4+3(2)), pneumatická kužeľka.

Hronské Kľačany; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1949, op. 3092 – dvojmanuálový 20(19)-registrový organ s pedálom (7+8+5 – z toho 1 transmisia), pneumatická kužeľka.

Iliašovce; okres Spišská Nová Ves, Košický kraj, r. kat. kostol, 50. roky 20. stor. – prestavba a rozšírenie organa Martina a Michala Podkonických.

Ipeľské Úľany; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1987, op. 3590 – 4-registrový organ s priveseným pedálom, mechanická zásuvka.

Jasenica; okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1950, op. 3111 – dvojmanuálový 12(11)-registrový organ s pedálom (4+5+3(2)), pneumatická kužeľka.

Keť; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1967, op. 3355 – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), pneumatická kužeľka.

Klenovec; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1950, op. 3108 – dvojmanuálový 20(19)-registrový organ s pedálom (7+9+4(3)), pneumatická kužeľka.

Kňažia; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1986, op. 3584 – dvojmanuálový 15(13)-registrový organ s pedálom (6+5+4(2)), manuál: mechanická zásuvka, pedál: pneumatická kužeľka

Kostolná Ves; okres Prievidza, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1987 – dvojmanuálový 13(10)-registrový organ s pedálom (4+5+4(1)), pneumatická kužeľka.

Košice; okres Košice, Košický kraj, Dom umenia, 1976, op. 3462 – trojmanuálový 49-registrový organ s pedálom (11+14+13+11), zásuvkové vzdušnice, 2 hracie stoly: elektrický, mechanický.

Košice; okres Košice, Košický kraj, r. kat. Kostol sv. Alžbety, 1969, op. 3374 – trojmanuálový 54-registrový organ s pedálom (13+11+15+15) , elektrická zásuvka.

Koválov; okres Senica, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1957, op. 3225 – dvojmanuálový 16-registrový organ s pedálom (6+7+3), pneumatická kužeľka.

Kozárovce; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1978, op. 3478 – dvojmanuálový 22-registrový organ s pedálom (7+11+4), pneumatická kužeľka.

Krásno nad Kysucou; okres Čadca, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1949, op. 3076 – pôvodne dvojmanuálový 15(14)-registrový organ s pedálom, neskôr rozšírený na 18(17)-registrový (7+8+3(2)), pneumatická kužeľka.

Krivá; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1949, op. 3081 – dvojmanuálový 17(16)-registrový organ s pedálom (7+6+4(3)), pneumatická kužeľka.

Kysucké Nové Mesto; okres Kysucké Nové Mesto, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1955, op. 3190 – dvojmanuálový 25(23)-registrový organ s pedálom (8+10+7/5) pneumatická kužeľka.

Likavka; okres Ružomberok, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1979, op. 3498 – dvojmanuálový 18(16)-registrový organ s pedálom (7+7+4(2)), pneumatická kužeľka.

Lubina; okres Nové mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., 1981, op. 3514 – dvojmanuálový 15-registrový organ s pedálom (6+6+3), pneumatická kužeľka.

Magnezitovce-Mníšany; okres Revúca, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1949, op. 3093 – dvojmanuálový 10(9)-registrový organ s pedálom (4+4+2(1)), pneumatická kužeľka.

Malinovo; okres Senec, Bratislavský kraj, r. kat. Kostol sv. Juraja – cintorín, 1979, op. 3497 – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), mechanická zásuvka.

Moravské Lieskové; okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., 1975, op. 3433 – dvojmanuálový 17(15)-registrový organ s pedálom (6+7+4 – z toho 2 extenzie), mechanická zásuvka.

Muránska Dlhá Lúka; okres Revúca, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1969, op. 3378 – jednomanuálový 9(8)-registrový organ s pedálom (7+2(1)), pneumatická kužeľka.

Nemšová; okres Trenčín, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1962, op. 3297 – dvojmanuálový 24-registrový organ s pedálom (12+8+4), pneumatická kužeľka.

Nesvady; okres Komárno, Nitriansky kraj, kostol ev. a. v., 1953, op. 3147 – dvojmanuálový 19-registrový organ s pedálom (5+9+5), pneumatická kužeľka.

Nitra; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. Kostol sv. Ladislava, 2005/2006, op. 3728 – trojmanuálový 41(38)-registrový organ s pedálom (7+11+14+9 – z toho 3 transmisie), vzdušnice s registrovými kancelami, traktúry elektropneumatické. Nástroj vznikol prestavbou a rozšírením organa O. Vážanského z r. 1940.

Nitrianske Rudno; okres Prievidza, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1984, op. 3546 – dvojmanuálový 16(14)-registrový organ s pedálom (6+6+4 – z toho dve extenzie), mechanická zásuvka.

Nová Dedina-Tekovská Nová Ves; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1961, op. 3286 – dvojmanuálový 13(12)-registrový organ s pedálom (4+6+3(2)), pneumatická kužeľka.

Nová Ves nad Váhom; okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1972, op. 3404 – dvojmanuálový 19(18)-registrový organ s pedálom (6+8+5), pneumatická kužeľka.

Nové Mesto nad Váhom; okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, r. kat. Kostol Narodenia Panny Márie, 1950, op. 3115 – trojmanuálový 52-registrový organ s pedálom, pneumatická kužeľka.

Oravská Lesná; okres Námestovo, Žilinský kraj, Obecný úrad, 1976, op. 3460, 4-registrový organ s priveseným pedálom, mechanická zásuvka.

Oravská Polhora; okres Námestovo, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1981, op. 3517 – dvojmanuálový 20-registrový organ s pedálom (7+7+6), pneumatická kužeľka.

Orešany; okres Topoľčany, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1951, op. 3121 – dvojmanuálový 9(8)-registrový organ s pedálom (3+4+2(1)), pneumatická kužeľka.

Papradno; okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1952 – 1955, op. 3139 – trojmanuálový organ s pedálom, pneumatická kužeľka.

Partizánske-Veľké Bielice; okres Partizánske, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1986, op. 3575 – dvojmanuálový 18(4)-registrový organ s pedálom, elektrický unit.

Pastuchov; okres Hlohovec, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1946, op. 3020 – dvojmanuálový 21(19)-registrový organ s pedálom (7+10+4(2)), pneumatická kužeľka.

Pezinok; okres Pezinok, Bratislavský kraj, kostol ev. a. v., 1952, op. 3144 – trojmanuálový 30-registrový organ s pedálom (6+5+11+8), pneumatická kužeľka (dispozícia prof. E. Riegler-Skalický).

Piešťany; okres Piešťany, Trnavský kraj, Dom umenia, 1981, op. 3515 – trojmanuálový 27-registrový organ s pedálom (7+7+7+6), elektrická zásuvka.

Podhorany-Sokolníky; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1954, op. 3200 – dvojmanuálový 13-registrový organ s pedálom (5+6+2), pneumatická kužeľka.

Pružina; okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1981, op. 3516 – dvojmanuálový 12-registrový organ s pedálom (5+5+2), pneumatická kužeľka.

Rabča; okres Námestovo, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1949, op. 3070 – dvojmanuálový 24(23)-registrový organ s pedálom (8+10+6(5)), pneumatická kužeľka.

Radôstka; okres Čadca, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1998, op. 3708 – dvojmanuálový 13(12)-registrový organ s pedálom (5+6+2 – z toho jedna extenzia), mechanická zásuvka.

Raková-Korcháň; okres Čadca, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1992, op. 3643 – dvojmanuálový 14(13)-registrový organ s pedálom (5+6+3 – z toho jedna extenzia), mechanická zásuvka.

Rimavské Brezovo; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1954, op. 3199 – dvojmanuálový 10-registrový organ s pedálom (3+5+2), pneumatická kužeľka.

Sedliacka Dubová; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1948, op. 3047 – dvojmanuálový 15(14)-registrový organ s pedálom (5+7+3(2)), pneumatická kužeľka.

Senica; okres Senica, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1968, op. 3359 – dvojmanuálový 14-registrový organ s pedálom (6+6+2), pneumatická kužeľka.

Sereď; okres Galanta, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1946, op. 3038 – dvojmanuálový 23(22)-registrový organ s pedálom (8+9+6 – z toho jedna extenzia), pneumatická kužeľka.

Smolenice; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1971, op. 3401 – jednomanuálový 9(8)-registrový organ s pedálom (7+2(1)), pneumatická kužeľka.

Stará Turá; okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1951, op. 3136 – dvojmanuálový 24(23)-registrový organ s pedálom (8+9+7 – z toho jedna transmisia), pneumatická kužeľka.

Suchá nad Parnou; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1959, op. 3258 – dvojmanuálový 22(21)-registrový organ s pedálom (8+8+6(5)), pneumatická kužeľka.

Sušany; okres Poltár, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1950, op. 3107 – dvojmanuálový 18(17)-registrový organ s pedálom, pneumatická kužeľka.

Svätý Jur; okres Pezinok, Bratislavský kraj, kostol ev. a. v., 1951, op. 3130 – dvojmanuálový 15(14)-registrový organ s pedálom (5+7+3(2)), pneumatická kužeľka.

Svätý Jur; okres Pezinok, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, 1948, op. 3068 – dvojmanuálový 33(28)-registrový organ s pedálom, pneumatická kužeľka. Dispozícia E. Zavarský.

Svinná; okres Tenčín, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1957, op. 3220 – dvojmanuálový 20(19)-registrový organ s pedálom (8+7+5(4)), pneumatická kužeľka.

Šaštín-Stráže - Šaštín; okres Senica, Trnavský kraj, r. kat. Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, 1950, op. 3113 – päťmanuálový 92(91)-registrový organ s pedálom, elektropneumatická kužeľka.

Terchová; okres Žilina, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1952, op. 3146 – dvojmanuálový 30(29)-registrový organ s pedálom (10+12+8(7)), pneumatická kužeľka.

Tisovec-Rimavská Píla; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1950, op. 3109 – dvojmanuálový 13(12)-registrový organ s pedálom (4+6+3(2)), pneumatická kužeľka.

Trenčianske Stankovce-Malé Stankovce; okres Trenčín, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., 1976, op. 3455 – dvojmanuálový 9-registrový organ s pedálom (4+4+1), mechanická zásuvka.

Trnava; okres Trnava, Trnavský kraj, kostol ev. a. v., 1949, op. 3085 – trojmanuálový 33(32)-registrový organ s pedálom, pneumatická kužeľka.

Trnava; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. Kostol sv. Mikuláša, polovica 80. rokov 20. stor., pozitív – oprava, nový mech.

Trnava; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. kostol sv. Mikuláša, 1986 – generálna oprava veľkého organa.

Trnava-Tulipán; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1959, op. 3253 – dvojmanuálový 24(23)-registrový organ s pedálom (8+9+7(6)), pneumatická kužeľka.

Trstená; okres Tvrdošín, Žilinský kraj, r. kat. Kostol sv. Martina, 1973, op. 3420 – trojmanuálový 27-registrový organ s pedálom (8+7+7+5), mechanická zásuvka.

Tvrdošín; okres Tvrdošín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1949, op. 3100 – trojmanuálový 48(45)-registrový organ s pedálom (10+9+16+13(10)), elektropneumatická kužeľka. Organ pôvodne stavaný pre Kostol sv. Martina „ve zdi“ v Prahe, do súčasej lokality bol premiestnený na konci 80. rokov 20. stor..

Udiča; okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1949, op. 3084 – dvojmanuálový 11(10)-registrový organ s pedálom (4+4+3(2)), pneumatická kužeľka.

Varín; okres Žilina, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1958, op. 3238 – dvojmanuálový 22(21)-registrový organ s pedálom (8+8+6), pneumatická kužeľka.

Veľké Chlievany; okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1959, op. 3265 – dvojmanuálový 20-registrový organ s pedálom (7+9+4), pneumatická kužeľka.

Veľké Kostoľany; okres Piešťany, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1949, op. 3095 – dvojmanuálový 17-registrový organ s pedálom (7+6+4), pneumatická kužeľka. Pôvodne bol nástroj o 3 registre väčší.

Veľké Kozmálovce; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1949, op. 3096 – dvojmanuálový 12(11)-registrový organ s pedálom (5+5+2(1)), pneumatická kužeľka.

Visolaje; okres Púchov, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1988, op. 3597 (v kátalogu 3588) – dvojmanuálový organ s pedálom (3+3+1), mechanická zásuvka.

Výčapy-Opatovce; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1958, op. 3245 – jednomanuálový 8(7)-registrový organ s pedálom (6+2(1)), pneumatická kužeľka.

Vyškovce nad Ipľom; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1969, op. 3380 – dvojmanuálový 14-registrový organ s pedálom (6+6+2), pneumatická kužeľka.

Vyšný Medzev; okres Košice-okolie, Košický kraj, r. kat. kostol, 1994, op. 3667 – dvojmanuálový 19-registrový organ s pedálom (10+6+3), mechanická zásuvka. Zásadná prestavba barokového organa postaveného krátko po r. 1773.

Zákamenné; okres Námestovo, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1946, op. 3018 – dvojmanuálový 28(26)-registrový organ s pedálom (10+12+6(4)), pneumatická kužeľka.

Zborov nad Bystricou; okres Čadca, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1979 – trojmanuálový 27-registrový organ s pedálom (8 HW+5 Pos+8 Schw+6 Ped), elektrická zásuvka.

Zemiansky Vrbovok; okres Krupina, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1978, op. 3483 – jednomanuálový 8(6)-registrový organ s pedálom (5+3(1)), mechanická zásuvka.

Zubák; okres Púchov, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1973, op. 3414 – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (7+1), pneumatická kužeľka.

Zuberec; okres Tvrdošín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1948, op. 3056 – dvojmanuálový 15(14)-registrový organ s pedálom (6+6+3(2)), pneumatická kužeľka. Organ bol čiastočne dispozične pozmenený v r. 1995 (Vojtech Alojz).

Žemberovce; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1968, op. 3361 – jednomanuálový 9(8)-registrový organ s pedálom (7+2(1)), pneumatická kužeľka.

Žilina; okres Žilina, Žilinský kraj, Dom umenia, 1988, op. 3605 – trojmanuálový 45-registrový organ s pedálom (10+14+12+9), zásuvkové vzdušnice, tónové traktúry mechanické, registrové traktúry elektrické.

Žilina; okres Žilina, Žilinský kraj, Štátne konzervatórium Žilina, 1981, op. 3518 – dvojmanuálový 24(6)-registrový organ unitového typu s pedálom, vzdušnice kužeľkové, traktúry elektrické. Organ pôvodne stavaný do obradnej siene MNV v Žiline, neskôr darovaný konzervatóriu.

Autor textu: Marek Cepko


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)